نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه خوارزمی، تهران

2 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه خوارزمی، تهران

چکیده

هدف: هدف از این تحقیق، شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های ارزیابی عملکرد مربیان و بازیکنان تیم‌های ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
روش‌شناسی: این تحقیق در دو بخش و با استفاده از یک روش تحقیق آمیخته انجام گرفت. در کنار مرور نظام‌مند، با استفاده از روش بازخورد 360 درجه، منابع ارزیابی‌کننده انتخاب شدند تا شاخص‌های ارزیابی عملکرد شناسایی گردند. شرکت‌کنندگان در این تحقیق شامل مربیان، ورزشکاران، اساتید دانشگاه، پیشکسوتان، داوران، اصحاب رسانه‌ها و هواداران فوتبال بودند. شیوه نمونه‌گیری این تحقیق، غیر تصادفی هدفمند است. مطالعه حاضر علاوه بر شناسایی شاخص‌ها، اولویت‌بندی آن‌ها توسط صاحب‌نظران با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) را نیز شامل می‌شود . ابزار مورداستفاده این تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته بود و تحلیل داده‌های آن با استفاده از نرم‌افزار Expert Choice انجام گرفت.
یافته‌ها: نتایج این تحقیق نشان داد که پنج مقوله "ویژگی‌های فنی"، "ویژگی‌های شخصیتی"، "ویژگی‌های اخلاقی و رفتاری"، "ویژگی‌های روان‌شناختی و ارتباطی" و "ویژگی‌های مدیریتی" شاخص‌های ارزیابی عملکرد مربیان تیم‌های ملی فوتبال بودند. برای یک بازیکن تیم ملی فوتبال نیز، شاخص‌های ارزیابی عملکرد شامل سه مقوله "ویژگی‌های فنی"، "ویژگی‌های اخلاقی و رفتاری" و "ویژگی‌های شخصیتی" می‌باشند.
نتیجه‌گیری: نتایج تحقیق حاضر، شاخص‌های جدیدی نسبت به مطالعات مرتبط در گذشته معرفی نمود. به نظر می‌رسد که رویکرد بازخورد 360 درجه در انتخاب منابع ارزیابی‌کننده نتایج این تحقیق را نسبت به مطالعات مشابه متمایز ساخته است. محقق علاوه بر پیشنهاد‌های کاربردی مربوط به هر شاخص، پژوهش در زمینه ارزیابی عملکرد بازیکنان و جبران اغفال پژوهشی موجود را به پژوهشگران آینده پیشنهاد می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

بازرگان، عباس. (۱۳۸۱). ارزشیابی آموزشی. چاپ اول، تهران: انتشارات سمت.
پیمانفر، محمد حسن. (۱۳۹۰). موانع پیشروی پیاده‌سازی مؤثر استراتژی‌ها در نظام ورزش ایران. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، چاپ‌نشده، دانشگاه خوارزمی، تهران.
جلیلیان، غلامرضا. (۱۳۸۳). توصیف وضعیت باشگاه‌های فوتبال حرفه‌ای ایران و مقایسه آن با چند کشور منتخب. رساله دکتری، چاپ‌نشده، دانشگاه تربیت ‌معلم(خوارزمی)، تهران.
رمضانی نژاد، رحیم؛ همتی نژاد، مهرعلی؛ قلی زاده، محمد حسن؛ رمضانیان، محمد رحیم و حسینی کشتان، میثاق. (۱۳۹۶). تأثیر تغییر مربیان بر عملکرد باشگاه های فوتبال لیگ برتر ایران. مدیریت منابع انسانی در ورزش، ۴(۲)، ۲۸۷.
حمیدی، مهرزاد؛ معماری، ژاله و حمیدی، محسن. (۱۳۹۰). ابعاد ارزیابی عملکرد مربیان ملی کشور ارائه مقیاس اندازه‌گیری. پژوهش‌های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی، ۲، ۴۹-۶۸.
دهقان قهفرخی، امین. (۱۳۸۹). ارزیابی عملکرد مربیان تیم‌های ملی والیبال با استفاده از روش بازخورد ۳۶۰ درجه. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی.
رابینز، استیفن پی و دیسنزو، دیوید ای. (۱۹۹۸). مبانی مدیریت. ترجمه سید محمد اعرابی، محمد رفیعی، بهروز اسراری، ۱۳۹۴، چاپ چهاردهم، تهران: انتشارات پژوهش‌های فرهنگی.
رمضانی نژاد، رحیم؛ رضایی، مرتضی؛ خسروی، آذر و ملائی، مینا. (۱۳۹۲). مقایسه شاخص‌های ارزیابی عملکرد مربیان باشگاهی از دیدگاه کارشناسان، ورزشکاران و مربیان. نشریه مدیریت ورزشی، ۵(۲)، ۱۹۱ـ۲۱۴.
روحانی، میثم؛ رمضانی‌نژاد، رحیم؛ طالب‌پور، مهدی و بنار، نوشین. (۱۳۹۲). بررسی شاخص‌های ارزیابی عملکرد مربیان باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران. پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، ۲(۲)، ۴۸-۳۵.
صاحبکاران، محمد علی؛ رمضانی‌نژاد، رحیم؛ شوندی، نادر؛ صادقی، منیژه و ریحانی، محمد. (۱۳۹۵). شاخص‌های ارزیابی عملکرد مربیان زن والیبال ایران. پژوهش‌های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش، ۸(۱)، ۱۰۴-۸۹.
طالب‌پور، مهدی؛ شجیع، کیانوش؛ کشتی‌دار، محمد و علی زائی یوسف آبادی، عمر. (۱۳۹۷). تدوین مدل اندازه‌گیری آسیب‌های رفتاری مربیان لیگ برتر فوتبال ایران. رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی. ۵(۱۹)، ۹۳-۷۹.
طالب‌پور، مهدی و کشتی‌دار، محمد. (۱۳۸۴). طراحی مدل نظارت و ارزیابی تربیت ‌بدنی و ورزش فوق‌ برنامه دانشگاه‌ها. مطالعات مدیریت ورزشی، ۳(۲۴)، ۱۳ـ۳۲.
قدسی پور، سید حسن. (۱۳۸۴).  فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی. چاپ چهارم، تهران: انتشارات دانشگاه امیرکبیر.
مرکز مطالعات و پژوهش و ارزیابی آموزشی. (۱۳۸۵). ماکرو برای ارزیابی عملکرد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۰ بر اساس معیارهای خاص. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
همتی‌نژاد، مهر علی و رمضانی‌نژاد، رحیم. (۱۳۸۷). نظارت و ارزشیابی در تربیت ‌بدنی و ورزش. چاپ اول، آمل: انتشارات شمال پایدار.
عبدی، شهرام؛ زنگی آبادی، مصطفی و طالب پور، مهدی. (۱۳۹۵). تعیین نقش عوامل اثرگذار بر ارزش گذاری بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران. مدیریت منابع انسانی در ورزش، ۳(۲)، ۱۲۱-۱۳۶.
Barber, H., & Eckrich, J. (1998). Methods and criteria employed in the evaluation of intercollegiate coaches. Journal of Sport Management, 12(4), 301-322.
Bradley, S. (2001). Performance appraisal of sports coaches: A New Zealand analysis. New Zealand Journal of Employment Relations, 26(2), 235-242.
Brettle, A., Maden‐Jenkins, M., Anderson, L., McNally, R., Pratchett, T., Tancock, J., ... & Webb, A. (2011). Evaluating clinical librarian services: a systematic review. Health Information & Libraries Journal28(1), 3-22.
Brown, T., Farrell, K. A., & Zorn, T. (2007). Performance measurement & matching: The market for football coaches. Quarterly Journal of Business and Economics, 46(1), 21-35.
Garrett, M. (2008). Preparing the successful coach. 1st ed., Canada: Jones & Bartlett.
Gillham, A. D. (2009). Going beyond Won-Loss Record to Identify Competent Coaches: Development of the Coaching Success Questionnaire-2. ProQuest LLC. 789 East Eisenhower Parkway, PO Box 1346, Ann Arbor, MI 48106.
Gucciardi, D., & Gordon, S. (2009). Construing the athlete and exerciser: research and applied perspectives from personal construct psychology. Journal of Applied Sport Psychology, 21(1), 17–33.
Kuga, D. J. (1993). Evaluating High School Coaches—Perceptions of Coaches and Student Athletes. Journal of Physical Education, Recreation & Dance, 64(6), 84-87.
Lemyre, F., Trudel, P., & Durand-Bush, N. (2007). How youth-sport coaches learn to coach. The sport psychologist, 21(2), 191-209.
MacLean, J. C., & Chelladurai, P. (1995). Dimensions of coaching performance: Development of a scale. Journal of Sport Management, 9(2), 194-207.
Mallett, C., & Côté, J. (2006). Beyond winning and losing: Guidelines for evaluating high performance coaches. The Sport Psychologist, 20(2), 213-221.
McFarland, A. (2001). 360-degree feedback: Should this corporate assessment tool be used in interscholastic sport. Report, Descriptive, Western Michigan University.
Murphy, K. R, & Cleveland, J. N. (1991). Performance appraisal: An organizational perspective. 3th ed., Boston: Allyn and Bacon.
Parker, M. (1999). Appraisal of Athletic stuff in Concordia system. Lincoln, Nebraska. University of Nebraska.
Peng, Y., & Mingming, L. (2010). Evaluation Index System on Performance Management of University High-Level Wushu Team Based on the AHP. In Proceedings of the 7th International Conference on Innovation & Management.
Puschack, B. (2006). The interpersonal side of coaching: Exploring emotional competencies and coach perspectives in the workplace. Dissertation of Faculty of the school of human service professions: Widener University.
Qader, M. A., Zaidan, B. B., Zaidan, A. A., Ali, S. K., Kamaluddin, M. A., & Radzi, W. B. (2017). A methodology for football player’s selection problem based on multi-measurements criteria analysis. Measurement, 111, 38-50.
Santos, S., Mesquita, I., Graça, A., & Rosado, A. (2010). Coaches’ perceptions of competence and acknowledgement of training needs related to professional competences. Journal of sports science & medicine, 9(1), 62-70.
Sieghartsleitner, R. G., Zuber, C., Zibung, M. R., & Conzelmann, A. (2018). Prognostic validity of a subjective coach assessment and motor performance tests for talent selection in football: science boosts coaches’ eye!
Stone, R. J., (1998). Human resource management. 3th ed. Australia: John Wiley & Sons.