نوع مقاله : طرح پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارمدیریت ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

2 دانشیار دانشکدة روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

چکیده

روش شناسی: این تحقیق بر مبنای استراتژی، توصیفی؛ برمبنای هدف، کاربردی و در قلمرو مطالعات سازمانی به شمار می رود. بدین منظور شواری راهبری پژوهشگاه علوم ورزشی تشکیل و استراتژی های پژوهشگاه علوم ورزشی در مناظر چهار گانه کارت امتیازی متوازن چیدمان گردید. سنجه های مرتبط با استراتژی ها پس از بررسی اسناد و معیارهای ارزیابی عملکرد سازمان های بالا دستی و سازمانهای مشابه انتخاب و پس از نظرسنجی از ذی نفعان پژوهشگاه نهایی و درنهایت اهداف کمی، اقدامات و ابتکارات تدوین و در شورای راهبری تصویب گردید. از جمله اهم سنجه ها از منظر مالی، می توان به نسبت درامد پژوهشی پژوهشگاه به کل درآمد پژوهشگاه، درآمد حاصل از تجاری سازی و یا فروش دستاوردهای پژوهش و فناوری به ازاء هر پژوهشگر(میلیون ریال)؛ از منظر مشتری، تعداد مقالات چاپ شده مشترک در مجلات معتبر علمی – پژوهشی (ISC-ISI و ...) خارجی به ازاء هر پژوهشگرو تعداد اختراعات مشترک ثبت شده در مراجع علمی معتبر خارجی به ازاء هر پژوهشگر؛از منظر فرایندهای داخلی، سرانه ثبت اختراع ملی و سرانه ثبت اختراع بین المللی؛و از منظر رشد و یادگیری، به تعداد دوره های آموزشی جهت مهارت افزایی کارشناسان و تعداد دوره های آموزشی توانمند سازی اعضای هیئت علمی اشاره کرد. نتیجه گیری: نتایج نشان داد آنچه در نتیجه احصاء سنجه ها بدست می آید وجود متری برای اندازه گیری عمکلرد پژوهشگاه علوم ورزشی است که از ان طریق بتوان به اهداف استراتژیک سازمان نایل آمد.

کلیدواژه‌ها

ابراهیمی سرو علیا، محمدحسن و محسنی شریف، محسن. (1388). سیستم کارت ارزیابی متوازن از طراحی تا اجرا. چاپ اول، تهران: انتشارات نشر کلمه.
ابطحی نیا، عاطفه؛ میر کاظمی، سیده عذرا و کشتی دار، محمد. (1393). به‌کارگیری رویکرد bsc جهت ارزیابی عملکرد اداره‌های تربیت‌بدنی دانشگاه‌های کشور. دو فصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 4(7)، 163-149.
جعفر نژاد، احمد و شهایی، بهنام. (1386). مقدمه‌ای بر چابکی سازمانی و تولید چابک. چاپ اول، تهران: موسسه مهربان نشر.
خوش‌سیما، غلامرضا. (1383). چابکی سازمانی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
راسخ، نازنین؛ جوادی پور، محمد و شاقلی، ریحانه. (1395). تدوین برنامه استراتژیک پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی. مطالعات مدیریت ورزشی، 36، 17-42.
سعادتی پور، رضا. (1391). ارزیابی عملکرد ادارات ورزش و جوانان استان خراسان رضوی بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن. پایان‌نامه کارشناسی ارشد تربیت‌بدنی، دانشگاه غیرانتفاعی شمال.
سعیدی شریف‌آباد، محمد علی. (1394). تدوین مدل راهبردی اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی بر مبنای کارت امتیازی متوازن. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد.
شریعتی، حمیده؛ طیبی ثانی، سید مصطفی؛ فهیمی نژاد، علی و کاظم نژاد، انوشیروان. (1398). تدوین برنامه راهبردی ورزش دانش آموزی دختران دوره دوم مقطع متوسطه استان گلستان. مدیریت منابع انسانی در ورزش، 6(2)، 331-315.
علیزاده، محمد حسین و الهی، علیرضا. (1389). تدوین برنامۀ راهبردی توسعۀ پژوهش‌های تربیت‌بدنی و علوم ورزشی. مطالعات مدیریت ورزشی،6(27)، 33-46.
فضلی، مجتبی. (1394). تدوین برنامه استراتژیک نجات‌غریق استان مازندران بر اساس مدل swot و bsc. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد تربیت‌بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری.
کاپلان، روبرت و نورتون، دیوید. (1386). تبدیل استراتژی از حرف به عمل (کارت امتیازی متوازن). ترجمه ملماسی رامین و جمیله سیفی، چاپ اول، تهران: چاپ و نشر بازرگانی.
کاپلان، رابرت و نورتون، دیوید. (1389). نقشه استراتژی، تبدیل دارایی‌های نامشهود به دارایی‌های مشهود. ترجمه حسین اکبری، مسعود سلطانی و امیر ملکی،چاپ اول، تهران: نشر آسیا.
کشاورز، لقمان. (1388). مدل‌سازی اجرای استراتژی کمیته ملی المپیک با رویکرد BSC. رساله دکتری، دانشکده تربیت‌بدنی، دانشگاه تهران.
کشاورز، لقمان؛ حمیدی، مهرزاد؛ سجادی، نصرالله و گودرزی محمود. (1388). تدوین نظام ارزیابی عملکرد کمیتة ملی المپیک با رویکرد کارت امتیازی متوازن. پژوهش در علوم ورزشی، شماره 29، 83-98.
کشاورز، لقمان و میراحمدی، مریم. (1396). تدوین مدل اجرایی برنامه راهبردی اداره کل تربیت‌بدنی دانشگاه پیام نور با کارت امتیازی متوازن. پژوهش در ورزش تربیتی، 12، 115- 152.
گوهر رستمی، حمید رضا؛ ملایی نژاد، مصطفی و رمضانی نژاد، رحیم. (1398). تحلیل ابعاد عملکرد اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان بر مبنای مدل کارت امتیازی متوازن. مدیریت منابع انسانی در ورزش، 6(2)، 356-345.
معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سازمان ورزش شهرداری تهران. (1391). برنامه ‌و بودجه سال 1391، جلد یک.
نژاد سجادی، سید احمد؛ حمیدی، مهرزاد؛ سجادی، سید نصر اله و گودرزی، محمود. (1390). تدوین الگوی اجرای استراتژی و طراحی نقشه استراتژی سازمان ورزش شهرداری تهران با استفاده از تکنیک کارت امتیازی متوازن. پژوهش‌های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش، 8، 7-21.
نصیر زاده، عبدالمهدی. (1391). تدوین راهکارهای اجرایی استراتژی‌های اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان با رویکرد روش کارت امتیازی متوازن. پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، 3(2)، 25-11.
نصیر زاده، عبدالمهدی؛ گودرزی، محمود و فراهانی، ابوالفضل. (1392). طراحى و تبیین مدل اجرایى استراتژى فدراسیون کشتى جمهورى اسلامى ایران با رویکرد BSC. پژوهش‌های کاربردى در مدیریت ورزشى، 4، 31 -42.
نصیر زاده، عبدالمهدی؛ فراهانی، ابوالفضل و خضری، حمید. (1393). تدوین راهکارهای اجرایی استراتژی‌های اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان با رویکرد روش کارت امتیازی متوازن. پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، 3(10)، 26-11.
نیون، پل آر. (1386). ارزیابی متوازن- گام ‌به ‌گام راهنمای طراحی و پیاده‌سازی. ترجمه بختیاری پرویز و همکاران، چاپ اول، تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
Ansoff, H. I. (1994). Comment on Henry Mintzberg's rethinking strategic planning. Long range planning, 27(3), 31-32.
Becsky, A. (2012). The application of balanced scorecard in team sports. APSTRACT: Applied Studies in Agribusiness and Commerce, 5(1033-2016-84152), 29-32.
Bolívar, M. P. R., Hernández, A. M. L., & Rodríguez, D. O. (2010). Implementing the balanced scorecard in public sector agencies: An experience in municipal sport services. Academia. Revista Latinoamericana de Administración, (45), 116-139.
Harris, L. C., & Ogbonna, E. (2006). Initiating strategic planning. Journal of Business research, 59(1), 100-111.Parsa. M (2016). Performance Evaluation using Balanced Scorecard (BSC) and Fuzzy TOPSIS technique Case Study: National Iranian Gas Company. Proceedings of the 2016International Conference on Industrial Engineering and Operations Management. Detroit, Michigan, USA, September 23-25.
Hashemi Toroujen, S. M. (2017). Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats (SWOT) Analysis and Strategic Planning for Iranian Language. Journal of Applied Linguistics and Language Research, 4(2), 139-149.
 Kaplan, R. S. (2009). Conceptual foundations of the balanced scorecard. Handbooks of management accounting research, 3, 1253-1269.
Rodríguez, B. Manuel, P. López, H. Antonio, M.& Ortiz Rodríguez, D (2010). Implementing the balanced scorecard in public sector agencies: An experience in municipal sport services. Academia, Revista Latinoamericana de Administración, 45, 116-139.
Talebpour, M., & Keshavarz, L. (2015). Mapping the development of student sport with an emphasis on achieving the 5th Iran Development Plan. Research projects at the sport sciences research institute of Iran.
Valderrama, T. García, C. Rodríguez, V.B. & Revuelta, D (2013). Balanced Scorecard and Efficiency: Design and Empirical Validation of a Strategic Map in the University by Means of DEA, American Journal of Operations Research, 3, 30-52.