نوع مقاله : طرح پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، تهران، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، تهران، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای شایستگی مدیران اماکن و فضاهای ورزشی انجام شد.
روش‌شناسی: تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی است که به‌ صورت پیمایشی انجام ‌شد. جامعه آماری، مدیران اماکن و فضاهای ورزشی دولتی و خصوصی شهر تهران بود. طبق جدول مورگان تعداد 169 نفر به‌ عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شد. ابزار اندازه-گیری پرسشنامه محقق‌ساخته بود. با استفاده از نظرات متخصصین، روایی و پایایی پرسشنامه بررسی و مورد تأیید قرار گرفت. از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی برای بررسی روایی سازه و از آزمون رتبه‌ای فریدمن برای اولویت‌بندی معیارهای شناسایی‌شده استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که انگیزه شغل به ‌عنوان یکی از زیر مؤلفه‌های مؤلفه ویژگی‌های شخصیتی دارای بیشترین بار عاملی (71/0) است و توانمندی در برنامه‌ریزی، نظارت و ارزشیابی در مدیریت اماکن ورزشی با بار عاملی (79/0)، همین‌طور آگاهی از امور اداری در مدیریت امور ورزشی با بار عاملی (81/0) و در نهایت آگاهی از امور فنی ساختمان ورزشی با (70/0) دارای بیشترین بار عاملی بود.
نتیجه‌گیری: بهره‌مندی از نتایج تحقیق و اولویت‌بندی صورت‌گرفته، می‌تواند جهت انتخاب و ارزیابی مدیران بر اساس شایستگی آن‌ها مفید باشد. مدیران اماکن و فضاهای ورزشی که از شایستگی‌های لازم برخوردارند، می‌توانند نقش مهمی در توفیق ورزش داشته باشند و موجب توسعه گرایش آحاد مردم به ورزش، همچنین توسعه تندرستی و بهداشت اجتماعی شوند.

کلیدواژه‌ها

اسدی، نوید؛ سجادی، سیدنصرالله؛ گودرزی، محمود و مرادی، آرام. (1394). تبیین شایستگی‌های مدیران رویدادهای ورزشی. مدیریت ورزشی، 7(2)، 174-159.
انیسی، محمد علی. (1390). مسئولیت مدنی مدیران باشگاه‌های ورزشی. ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ­رﯾﺰی در ﻓﻮﺗﺒﺎل ﭘﺎﯾﻪ، تهران.
بجانی، ابوالفضل؛ شهلائی، جواد؛ کشکر، سارا و غفوری، فرزاد. (1397). ساخت و اعتباریابی پرسشنامه شایستگی مدیران سازمان­های ورزشی. مدیریت منابع انسانی در ورزش، 5(2)، 275-263.
بنیان، عباس و کاشف، مجید. (1393). وظایف حقوقی سرپرستان و مربیان در اردوهای ورزشی. نشر آموزش تربیت‌بدنی، 3، 52-53.
بهلکه، طاهره. (1384). بررسی عوامل مرتبط با رضایتمندی مشتریان استخرهای خصوصی سرپوشیدۀ شهر تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
دیانتی، محمد و عرفانی، مریم. (1388). شایستگی؛ مفاهیم و کاربردها. تدبیر، 206، 14-19.
رمضانی­نژاد، رحیم؛ بنار، نوشین و محبوبه، سورانی. (1394). بررسی شایستگی‌های شغلی مدیران باشگاه‌های ورزشی اصفهان. مطالعات مدیریت ورزشی، 32، 147-168.
زرگر پور، حمید. (1378). الگوی آموزشی مدیریت در ایران. تازه‌های مدیریت، 15، 31-38.
سلیمی، مهدی؛ علوی، سید فرشید و سلیمانی، محبوبه. (1397). ارائه معیارهای گزینش مدیران عالی سازمان­های ورزشی. مدیریت منابع انسانی در ورزش، 6(1)، 49-35.
شفیعی، شهرام؛ کهندل، مهدی؛ منتظرعلیه، مهدی و رادی­نیا، غلام­رضا. (1393). شناسایی، وزن‌دهی و اولویت‌بندی شاخص‌های ارزیابی عملکرد باشگاه‌های ورزشی. دو فصلنامه مدیریت و توسعه ورزش، 3(1)، 98-83.
صالحی صدقیانی، جمشید و قرائی پور، رضا. (1384). ارزیابی شایستگی‌های مدیران به روش بازخورد 360 درجه. مدیریت صنعتی، 9، 73-91.
قاسمی، حمید؛ هنری، حبیب؛ رضایی صوفی، مرتضی و مؤمنی­فر، فهیمه. (1393). طراحی الگوی شایستگی­های محوری برای انتصاب مدیران میانی وزارت ورزش و جوانان. مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، 13(26)، 23-1.
قره­خانی، حمید. (1389). وظایف و مسئولیت‌های حقوقی و قانونی معلمان و مربیان ورزش، تهران: نشر رشد آموزش تربیت‌بدنی.
کرمی، مرتضی. (1386). آموزش مدیران با الگوی شایستگی. ماهنامه تدبیر، 179، 27-49.
نوبخت رمضانی، زهرا؛ عطاری، الهام و صادقی، ناهید. (1392). نقش‌های مدیریتی برای ارزیابی مدیران فدراسیون­های ورزشی در ایران. مدیریت توسعه و تحول، 14، 61-69.
همتی­نژاد، مهرعلی. (1380). تدوین نظام نظارت و ارزیابی برای برنامه‌های تربیت‌بدنی دانشگاه‌های کشور. پژوهشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی.
Ball, J. (2008). Leadership competencies of university recreational directors in Wisconsin. Sport Management, 32(1), 3-10.
Bucur, I. (2013). Managerial core competencies as predictors of managerial performance, on different levels of management. Procedia-social and behavioral sciences, 78, 365-369.
Horch, H. D., & Schütte, N. (2003). Competencies of sport managers in German sport clubs and sport federations. Managing leisure, 8(2), 70-84.
Hurd, A. R. (2005). Competency Development for Entry Level Public Parks and Recreation Professionals. Journal of Park & Recreation Administration, 23(3).
Koontz, H. (1993). Management. 1st Ed., Mc Grow-Hill, Loth,
Morgeson, F. P., Campion, M. A., & Levashina, J. (2009). Why don't you just show me? Performance interviews for skill‐based promotions. International Journal of Selection and Assessment, 17(2), 203-218.
Schlesinger, T., Studer, F., & Nagel, S. (2016). The relationship between competencies acquired through Swiss academic sports science courses and the job requirements. European journal of sport science, 16(1), 115-127.
Whisenand, P. M., & Rush, G. E. (1988). Supervising Police Personnel: Back to the Basics. London: Prentice-Hall.
Yu, M., & Xiao, D. (2015). Research on the Human Resource Management Mode based on Competency Model. International Conference on Informatization in Education, Management and Business (IEMB 2015), Guangzhou. China.
Zopiatis, H. M. (2010). Is it art or science? Chef's competencies for success. International Journal of Hospitality Management, 29(3), 459-467.