نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده علوم ورزشی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 استادیار، گروه تربیت‌بدنی دانشکده علوم ورزشی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

چکیده

هدف: هدف تحقیق بررسی اثرگذاری شایعه، حمایت سازمانی ادراک شده و تبعیض بر بی‌تفاوتی سازمانی در کارکنان ادارات تربیت‌بدنی وزارت آموزش‌وپرورش بود.
روش شناسی: روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی بود و تحقیق به شیوه پیمایشی اجرا شد. 180 نفر از کارکنان ادارات تربیت‌بدنی وزارت آموزش‌وپرورش به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه جمعیت شناختی، پرسشنامه استاندارد شایعه‌سازمانی مقیمی و غفاری (1395)، پرسشنامه حمایت سازمانی ادراک شده (POSQ) ایزانبرگر و همکاران (1990)، پرسشنامه بی‌تفاوتی سازمانی دانایی فرد و همکاران (1389) و پرسشنامه محقق ساخته تبعیض سازمانی استفاده گردید. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و همچنین برای تعیین روابط خطی بین متغیرها از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد شایعه‌سازمانی با ضریب مسیر 45/0pc= بر حمایت سازمانی ادراک شده، با ضریب مسیر 59/0pc= بر تبعیض سازمانی و در نهایت با ضریب مسیر 43/0pc= بر بی‌تفاوتی سازمانی دارای اثر مستقیم است. همچنین حمایت سازمانی ادارک شده با ضریب مسیر 39/0- pc= و تبعیض سازمانی 61/0pc= بر بی‌تفاوتی سازمانی اثرگذار هستند.
نتیجه گیری: نتایج تحقیق موید این امر هستند که بی‌تفاوتی سازمانی خود به خود شکل نمی گیرد، بلکه تابعی از متغیرهایی است که جهت بررسی و رفع آن باید اثرات آنها را نیز مد نظر قرار داد؛ بنابراین جامع نگری و سیستمی عمل کردن برای کاهش بی‌تفاوتی در کارکنان ادارات تربیت‌بدنی وزارت آموزش‌وپرورش لازم است. در راستای این امر باید حمایت سازمانی را افزایش داده، تبعیض سازمانی را کاهش داده و شایعه‌سازمانی را مدیریت کرد.

کلیدواژه‌ها

بای، ناصر. (1396). بررسی ارتباط بین حمایت سازمانی درک شده با عملکرد شغلی معلمان تربیت‌بدنی استان گلستان. نشریه مدیریت منابع انسانی در ورزش، 4(2)، 199-189.
حصاری، محمدرضا. (1392). نقش مدیران در اصلاح رفتار کارکنان بی‌تفاوت سازمانی با استفاده از رهیافت تئوری بازی‌ها. مجله تحقیق در عملیات و کاربردهای آن، 10(2)، 59-51.
دانایی‌فرد، حسن و اسلامی، آذر. (1390). کاربرد استراتژی نظریه داده بنیاد در ساخت نظریه بی‌تفاوتی سازمانی. چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق صادق (ع).
دانایی‌فرد، حسن؛ حسن‌زاده، علیرضا و سالاریه، نورا. (1389). طراحی سنجه اندازه‌گیری بی‌تفاوتی سازمانی: پژوهش ترکیبی. نشریه اندیشه مدیریت راهبردی، 4(2)، 99-79.
ستوده، هدایت. (1394). روانشناسی اجتماعی. چاپ هفدهم، تهران: نشر آوای نور.
سوری، ابوذر؛ یوسفی، بهرام و شعبانی مقدم، کیوان.)1394). تعیین رابطه حمایت سازمانی ادراک‌شده و توانمندسازی کارکنان ادارات ورزش و جوانان غرب کشور. نشریه مدیریت منابع انسانی در ورزش، 2(2)، 80-71.
صفری شالی، رضا و حبیب پور، کرم. (1394). راهنمای جامع کاربرد SPSS در تحقیقات پیمایشی (تحقیقات کمی). چاپ ششم، تهران: انتشارات لویه.
فانی، علی‌اصغر؛ دانایی‌فرد، حسن و زکیانی، شعله. (1392). بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی و عدالت سازمانی: تبیین نقش شخصیت سالم سازمانی. نشریه پژوهش‌های مدیریت در ایران، 17(1)، 127-112.
فتحی آشتیانی، علی. (1387). مقدمه‌ای بر روانشناسی سیاسی. چاپ چهارم، تهران: نشر بعثت.
کشاورز حقیقی، مهدی. (1391). ارائه الگوی مدیریت بی‌تفاوتی سازمانی کارکنان (مطالعه موردی یک بانک خصوصی). دو فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، 4(2)، 202-138.
گل پرور، محسن و نادی، محمدعلی. (1390). تدوین مدلی برای رابطه بین رضایت شغلی، تعهد عاطفی، تبعیض و ترک خدمت معلمان. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، 5(3)، 135-121.
گل پرور، محسن؛ واثقی، زهرا و مصاحبی، محمدرضا. (1391). مدل بی‌عدالتی سازمانی، استرس و فرسودگی هیجانی در پرستاران زن. فصلنامه سلامت کار ایران، 9(3) ، 95-83.
مقیمی، سید محمد و غفاری، رحمان. (1395). پایبندی مدیران به اخلاق و مدیریت شایعه در سازمان‌های دولتی ایران. نشریه مدیریت فرهنگ سازمانی، 14(1)، 1- 26.
موسوی، سید فضل‌الله و رهاوری، کتایون. (1383). بررسی تطبیقی شرایط کار زنان و نوجوانان در کشورهای ژاپن، کره جنوبی، هند، مصر، انگلستان، ایران. دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 64، 187-218.
میرحسینی زواره، سید مهدی. (1374). بی‌تفاوتی. ماهنامه تعاون، 5، 69-73.
نصیری، محمد؛ ساعدی، عاطفه؛ نرگسیان، جواد و عبدلی، محمدرضا. (1396). بررسی میزان تعهد سازمانی کارکنان و رابطه آن با بی‌تفاوتی سازمانی. نشریه چشم‌انداز مدیریت دولتی، 30، 135-154.
نوروزی سید حسینی، رسول. (1391). اثر حمایت سازمانی ادراک‌شده بر تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ادارات تربیت‌بدنی. نشریه مدیریت ورزشی، 15، 87-103 .
نوروزی، لادن. (1383). تفاوت‌های جنسیتی در ساختار شغلی. زن در توسعه و سیاست، 8، 165-181.
Allport, G. W., & Postman, L. J. (1945). Section of psychology: the basic psychology of rumor. Transactions of the New York Academy of Sciences, 8(2 Series II), 61-81.
Bienstock, C. C., De Moranville, C. W., & Smith, R. K. (2003). Organizational citizenship behavior and service quality. Journal of services marketing. 17(5), 357-378.
Bodvarsson, O., Papps, K., & Sessions, J. (2014). Cross-assignment discrimination in pay: A test case of major league baseball. Labour Economics, 28, 84–95.
Boss, K. (2001). Fundamental Research by Means of Laboratory Experiments Is Essential for a Better Understanding of Organizational Justice. General of Vocational Behavior, 58(2), 254-259.
Broyles, P., & Keen, B. (2010). Consumer discrimination in the NBA: An examination of the effect of race on the value of basketball trading cards. The Social Science Journal, 47(1), 162-171.
Casper, W. J., Harris, C., Taylor-Bianco, A., & Wayne, J. H. (2011). Work–family conflict, perceived supervisor support and organizational commitment among Brazilian professionals. Journal of Vocational Behavior, 79(3), 640-652.
Eisenberger, R., Armeli, S., Rexwinkel, B., Lynch, P. D., & Rhoades, L. (2001). Reciprocation of perceived organizational support. Journal of applied psychology, 86(1), 42-51.
Esfahani, A. N., Ghorbani, O., Amiri, Z., & Farokhi, M. (2013). Identifying and Ranking the Effective Factors on the Organizational Indifference through Fuzzy Analytical Hierarchy Process (FAHP) (Damavand Municipality as a Case Study). International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 3(6), 64-77.
Glerum, D. R., & Joseph, D. (2017). The Indifference Disease: The Strenuous Path to Acquired Employee Apathy. In Academy of Management Proceedings (Vol. 2017, No. 1, p. 14181). Briarcliff Manor, NY 10510: Academy of Management.
Holmes, P. (2011). New evidence of salary discrimination in major league baseball. Labour Economics, 18(3), 320-331.
Howell, J. (2006). Using the Informational Processing Paradigm to Design Commercial Rumor Response Strategies on the World Wide Web. A Thesis presented in the University of Western Australia, Master of Business Administration.
Hozouri, M., Yaghmaei, M., & Bordbar, H. (2018). Clarifying the impacts of organizational silence on organizational commitment with controlling the effects of organizational rumors. Management Science Letters, 8(6), 533-542.
Mahony, D. F., Hums, M. A., Andrew, D. P., & Dittmore, S. W. (2010). Organizational justice in sport. Sport Management Review, 13(2), 91-105.
Murphy, T. E. (1993). Female Wage Discrimination: A Study of the Equal Pay Act. U. Cin. L. Rev. 39(4), 615.
Pepper, A. W. (2018). Loss of trust: The negative effects of leader discrimination and the mitigating effects of organizational response. Master Thesis, Missouri University of Science and Technology.
Shohani, M. (2019). Strategies of Iranian nurses to overcome professional discrimination: An explorative qualitative study. Nursing ethics, 26(1), 235-247.
Zhang, Y., & Frenkel, S. J. (2018). Employee indifference and inaction against abusive supervision: An explanation based on organizational identification theory. Employee Relations, 40(6),981-998.