نوع مقاله : پژوهش های بنیادی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی ، دانشکده علوم اقتصادی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اقتصادی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت، ، دانشکده علوم اقتصادی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

چکیده

هدف:مدیریت استعداد جهانی می تواند تاثیرات مثبت قابل توجهی بر عملکرد سازمان ها داشته باشد. شناسایی فرایندها، بسترها و عوامل ایجاد کننده مدیریت استعداد جهانی می تواند در بهبود عملکرد سازمان های ورزشی موثر واقع شود. هدف از این تحقیق طراحی مدل مدیریت استعداد جهانی با تاکید بر توسعه سرمایه انسانی در سازمان های ورزشی ایران است.
روش شناسی:این تحقیق با روش تحقیق کیفی و با ماهیت اکتشافی- بنیادی انجام گرفت. از طریق نمونه گیری هدفمند گلوله برفی و بر اساس مصاحبه های عمیق، داده های تحقیق از متخصصان و مدیران سازمان‌ها جمع آوری شد. بر اساس روش نظریه داده بنیاد سیستماتیک، داده ها پس از کد گذاری تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها:نتایج نشان داد که عوامل محیطی و هوشمندی استراتژیک به عنوان عوامل علی، سلامت محیط کار به عنوان بستر حاکم، ساختار درون سازمانی به عنوان عوامل مداخله گر، انضباط مدیریتی به عنوان کنش ها و تعاملات و مسئولیت پذیری و حس تعلق به سازمان و همچنین حزانت از شان کارمند به عنوان پیامد های مدل مدیریت استعداد جهانی مطرح شدند.
نتیجه گیری: بر اساس مدل طرح شده توصیه می شود که نقش عوامل مختلف موثر بر مدیریت استعداد جهانی مد نظر قرار گرفته و برای ترویج و رشد این مهم تدابیر نظام مندی اندیشیده شود.

کلیدواژه‌ها

اشترواس،آنسلم و کوربین،جولیت. (1390). اصول روش تحقیق کیفی (نظریه مبنایی، رویه‌ها و شیوه‌ها). ترجمه بیوک محمدی، چاپ سوم، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
امیری، مجتبی و نوروزی سیدحسینی، رسول. (1393). درآمدی بر روش تحقیق کیفی در ورزش. چاپ دوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
اندرو، پاتریک؛ پدرسن، پائول و مک اووی، چاد. (1391). طراحی و روش‌های تحقیق در مدیریت ورزشی. ترجمه هاشم کوزه‌چیان، رسول نوروزی سید حسینی و اکبر حیدری. چاپ سوم. تهران: انتشارات حتمی.
اولریش، دیو و بروکبانک، وین. (1388). وابستگی‌های منابع انسانی: شناخت تعامل افراد وکسب و کار. ترجمه مسعود بینش وافشین دبیری، چاپ اول، تهران: انتشارات سرآمد.
پورسلطانی زرندی، حسین و نقندر، رامین. (1392). ارتباط تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی معلمان تربیت بدنی شهر مشهد در سال 1390. نشریه مدیریت ورزشی، 16، 127-147.
توکلی، زینب‌اله؛ عابدی، محمد رضا و صالح نیا، منیژه. (1388). بررسی تأثیر آموزش رفتار شهروندی سازمانی بر افزایش تعهد سازمانی. چشم انداز مدیریت، 33، 105-124.
حسین پور، داوود؛ منطقی، منوچهر و ملک محمدی، سحر. (1394). بررسی نقش مدیریت استعداد در توسعه سرمایه فکری سازمان پشتیبانی و نوسازی بالگردهای ایران. مجله مدیریت نوآوری، 3،97-118.
دانایی فرد، حسن؛ الوانی، مهدی و آذر، عادل. (1391). روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع. ویرایش دوم، چاپ اول، تهران: صفار.
دانایی‌فرد، حسن. (1389). نظریه‌پردازی: مبانی و روش‌شناسی‌ها. چاپ سوم،تهران: انتشارات سمت.
دانایی‌فرد، حسن و اسلامی، آذر. (1390). ساخت نظریه بین تفاوتی سازمانی/ کاربرد استراتژی پژوهشی نظریه داده بنیاد در عمل. چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
دیباجی، سید میثم؛ عریضی سامانی، حمیدرضا و صادقی، میثم. (1390). بررسی رابطه ابعاد روانشناختی سازمان با تعهد سازمانی، رفتار شهروندیسازمانی و استرس شغلی. مدیریت منابع انسانیصنعت نفت، 3(12)، 199-173.
ساعتچی،محمود. (1379). روانشناسی کار. ویرایش سوم، تهران: مؤسسه نشر.
طهماسبی، رضا؛ قلی‌پور، آرین؛ ضیایی،محمد صادق و قالیباف اصل، حسن. (1394). مدیریت استعداد:یک نظریه داده بنیان. فصلنامه مدیریت دولتی، 7(1)، 151-133.
قاسمی، محمد؛ جواهرزاده، مهتاب و بیگی راد، الهام. (1394). تأثیر مدیریت استعداد بر قابلیت سازمانیبا نقش میانجی هوش سازمانی. پژوهش‌های مدیریت، 8(30)، 164-145.
قوسی، صدیقه؛ مهرآرا، اسدا.. و شاکری نوایی، غلامرضا. (1394). نقش مدیریت استعداد در حفظ و نگهداری منابع انسانی مستعد در شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی منطقه ساری. فصلنامه تخصصی علمی ترویجی فرایند نو، 5(52)، 251-275.
گای، ماتیو و سیمز، دوریس. (1388). توسعه استعدادهای آتی: راهنمای کاربردی مدیریت استعداد وبرنامه‌ریزی جانشین پروری. ترجمه نسرین جزنی، چاپاول، تهران: انتشارات سرآمد.
لطفی یامچی، خدیجه؛ کلانه سیفری، معصومه و حسینی، الهه. (1396).مدل ساختاری تأثیر مدیریت استعداد بر بهره­وری نیروی انسانی و نوآوری در سازمان‌های ورزشی (مورد مطالعه: اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان‌شرقی). مدیریت منابع انسانی در ورزش، 5(1)، 48-35.
معالی، مرجان و تاج‌الدین، محمد. (1387).مدیریت استعدادها. ماهنامه تدبیر، 118-119،
نوروزی سید حسینی، رسول؛ سپهوند، رضا؛ موسوی چشمه کبودی، کیوان و فتاحی مسرور،فروغ. (1396). طراحی مدل ساختاری ارتباط مدیریت استعداد با توانمندسازی کارکنان و اثربخشی سازمانی ادارات ورزش و جوانان استان تهران. مدیریت منابع انسانی در ورزش، 5(1)،65-49.
Altınöz, M., Çakıroğlu, D., &Çöp, S. (2013). Effects of talent management on organizational trust: A field study. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 99, 843-851.
Beamond, M. T., Farndale, E., &Härtel, C. E. (2016). MNE translation of corporate talent management strategies to subsidiaries in emerging economies. Journal of world Business, 51(4), 499-510.
Collings, D. G., &Mellahi, K. (2009). Strategic talent management: A review and research agenda. Human resource management review, 19(4), 304-313.
Clark, M., Seng, D. & Whiting, R., (2011). Intellectual Capital and Firm Performance in Australia.Journal ofIntellectual Capital, 12(4), pp. 505-530.
Chelladurai, P. (1984). Discrepancy between Preferences and Perceptions of Behavior and Satisfaction of Athletes in Varying Sports.Journal of Sport Psychology, 6(1), 27-41.
Cascio, W., & Boudreau, J. W. (2017). The search for global competence: From internationalHR to talent management. Journal of World Business, 51(1), 103-114.
Farndale, E., Scullion, H., & Sparrow, P. (2010). The role of the corporate HR function in global talent management. Journal of world business, 45(2), 161-168.
Hiltrop, J. M. (1999). The quest for the best: human resource practices to attract and retain talent. European Management Journal, 17(4), 422-430.
Ingrama, T., &Gloda, W. (2016). Talent Management in Healthcare Organizations: Qualitative Research Results. Procedia Economics and Finance, 39, 339-346.
Stahl, G., Bjِrkman, I., Farndale, E., Morris, S., Paauwe, J., & Stiles, P. (2012).SixPrinciples of Effective Global Talent Management. MIT Sloan Management Review, 53(2), 25-42.
Sarkar, S., &Osiyevskyy, O. (2018). Organizational change and rigidity during crisis: A review of the paradox. European Management Journal, 36(1), 47-58.
Tarique, I.,&Schuler,R.(2012). Global Talent Management Literature Review.Literature Review for the Society of Human Resource Management Foundation for Publication Autumn 2012,1-59.
Tatoglu, E., Glaister, J., &Demirbag, M. (2016). Talent management motives and practices inan emerging market: A comparison between MNEs and local firms. Journal of WorldBusiness, 51(2), 278-293.
Zaccaro, S. J., Rittman, A. L., & Marks, M. A. (2001). Team Leadership. The Leadership Quarterly, 12(4), 451-483.