نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسنده

استادیار پژوهشکده اقتصاد و مدیریت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

هدف: هدف پژوهش ارائه چارچوب شناسایی شایستگی‌های مدیران ورزشی در اداره کل ورزش و جوانان استان تهران است.
روش‌شناسی: برای نیل به هدف پژوهش سه گام اساسی طی شد. در گام نخست، مدل شایستگی مدیران ورزشی از طریق ادبیات موجود شناسایی و با تشکیل گروه‌های کانون تأیید شد. در گام دوم، وزن شایستگی‌ها با استفاده از روش دیمتل فازی با مشارکت ۱۲ نفر از مدیران ارشد سازمان تعیین شد. در گام نهایی، براساس تکنیک تاپسیس فازی ۸ نفر از کاندیداهای تصدی پست مدیریت اولویت‌بندی شدند.
یافته‌ها: هفت شایستگی (آگاهی از قوانین و فرآیندهای کسب و کار، آشنایی با دانش و قوانین ورزش، سرپرستی و مدیریت منابع انسانی، مهارت‌های ارتباطی و روابط عمومی، اقتصاد و امور مالی، مهارت‌های رهبری و هوش و آگاهی سیاسی) برای مدیران ورزشی احصا شد. ابعاد این شایستگی‌ها با تشکیل گروه‌های کانون تأیید و نهایی شدند. با تعیین وزن شایستگی‌ها، درجه اهمیت نسبی آن‌ها مشخص شد و سه شایستگی هوش سیاسی، مهارت‌های رهبری و مدیریت منابع انسانی، بیشترین وزن را در مدل به‌دست آوردند. از تکنیک تاپسیس فازی برای اولویت‌بندی دقیق کاندیداهای تصدی پست مدیریت استفاده شد و رتبه‌بندی آن‌ها برای ورود به مخزن استعدادها مشخص گردید.
نتیجه‌گیری: چارچوب و فرایند معرفی شده برای شناسایی شایستگی‌های مدیریتی در سایر سازمان‌های ورزشی نیز قابل کاربرد است؛ هرچند به تبع سازمان ممکن است شایستگی‌های متفاوتی برای مدیران هر سازمان احصا گردد. وزن‌دهی شایستگی‌ها در عمل کمتر به‌کار گرفته می‌شود؛ اما در عین حال رویکرد مفیدی برای تعیین اهمیت نسبی شایستگی‌ها است.

کلیدواژه‌ها

احدی، حمید رضا و تیرانداز، بهروز. (۱۳۹۳). پیشنهاد الگوی کانون ارزیابی برای جذب، نگهداری و ارتقاء نیروی انسانی در راه آهن ج. ا. ایران. شانزدهمین همایش بین‌المللی حمل و نقل ریلی، تهران، انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران.
اسدی، نوید؛ سجادی، سید نصرالله؛ گودرزی، محمود و مرادی، آرام. (۱۳۹۴). تبیین شایستگی‌های مدیران رویدادهای ورزشی. مدیریت ورزشی، ۷(۲)، ۱۷۴-۱۵۹.
بیگمی، زهرا؛ حمیدی، مهرزاد، سجادی، سید نصرالله و هنری، حبیب. (۱۳۹۷). مدل تأثیر سیاست‌های مدیریت منابع انسانی و پیامدهای آن بر عملکرد سازمانی وزارت ورزش و جوانان. نشریه مدیریت منابع انسانی در ورزش، ۵(۲)، 185-163.
رمضانی نژاد، رحیم؛ بنار، نوشین و سورانی، محبوبه. (۱۳۹۴). بررسی شایستگی‌های شغلی مدیران‌ باشگاه‌های ورزشی استان اصفهان. مطالعات مدیریت ورزشی، ۳۲، 133-154.
سلیمی، مهدی؛ علوی، سید فرشید و سلیمانی، محبوبه. (۱۳۹۷). ارائه معیارهای گزینش مدیران عالی سازمان‌های ورزشی. نشریه مدیریت منابع انسانی در ورزش، ۶(۱)، 49-35.
صالحی صدقیانی، جمشید و قرائی‌پور، رضا. (۱۳۸۴). ارزیابی شایستگی‌های مدیران به روش بازخور 360 درجه. فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، ۳(۹)، ۹۱-۷۳.
فتاح‌پور مرندی، مرتضی؛ کاشف، سید محمد؛ سید عامری، میرحسن و شجیع، رضا. (۱۳۹۶). تدوین الگوی شایستگی‌های شغلی مدیران ورزشی (مطالعۀ موردی: مدیران ادارات کل ورزش و جوانان استان‌ها). مطالعات مدیریت ورزشی، ۴۲، 163-184.
محمدی، مرتضی؛ اسمعیلی، محمد رضا و سجادی هزاوه، سید حمید. (۱۳۹۵). شناسایی و تعیین شایستگی‌های مورد نیاز مدیران ورزشی ناجا و ارائه الگو. فصلنامه مدیریت منابع انسانی در نیروی انتظامی، ۴(۳)، ۱۳۹-۱۱۳.
نادریان، مسعود و سلطان ‌حسینی، محمد. (۱۳۹۰). مهارت‌ها و توانایی‌های فنی برای مدیران ورزشی (شاخص و ملاک‌ها از دیدگاه مدیران). پژوهش‌های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی، ۱(۲)، 11-18.
نظریان مادوانی، عباس. (۱۳۹۵). ارزیابی عوامل تعیین کننده صلاحیت‌های قانونی مدیران اجرایی ورزش از دیدگاه متخصصان دانشگاهی و مدیران ورزش. مدیریت ورزشی، ۸(۴)، ۵۸۸-۵۶۷.
Büyüközkan, G., & Çifçi, G. (2012). A novel hybrid MCDM approach based on fuzzy DEMATEL, fuzzy ANP and fuzzy TOPSIS to evaluate green suppliers. Expert Systems with Applications, 39(3), 3000-3011.
Cables, E., García-Cascales, M. S., & Lamata, M. T. (2012). The LTOPSIS: An alternative to TOPSIS decision-making approach for linguistic variables. Expert Systems with Applications, 39(2), 2119-2126.
Cappelli, P. (2008). Talent management for the twenty-first century. Harvard Business Review, 86(3), 74-81.
Chen, S. J., Hwang, C. L., Beckmann, M. J., & Krelle, W. (1992). Fuzzy multiple attribute decision making: methods and applications. Springer-Verlag New York, Inc. Secaucus, NJ, USA.
Chou, J. (2012). A linguistic evaluation approach for universal design. Information Sciences, 190, 76–94.
Collings, D., & Mellahi, K. (2009). Strategic talent management: A review and research agenda. Human Resource Management Review, 19(4), 304-313.
Cuskelly, G., & Auld, C. J. (1991). Perceived importance of selected job responsibilities of sport and recreation managers: An Australian perspective. Journal of Sport Management, 5(1), 34-46.
Davis, K. A. (1987). Selecting qualified managers: Recreation/sport management in the private sector. Journal of Physical Education, Recreation and Dance, 58(5), 81-85.
de Freitas, D. M., Carvalho, M. J., da Costa, I. T., & Fonseca, A. M. (2016). Evaluation of the psychometric properties of the Managerial Behaviour Instrument for the Brazilian sport organizations. The Open Sports Sciences Journal, 9(1), 71-80.
DeSensi, J. T., Kelley, D. R., Blanton, M. D., & Beitel, P. A. (1990). Sport management curricular evaluation and needs assessment: A multifaceted approach. Journal of Sport Management, 4(1), 31-58.
Fahrner, M., & Schüttoff, U. (2019). Analysing the context-specific relevance of competencies–sport management alumni perspectives. European Sport Management Quarterly, 19(1), 1-20.
Farmer, P. (1989). Competencies of Australian sports administrators. In J. Buchanan & S. Schneider (Eds.), First Biennial Conference in Management and Sport, Vol. I, (pp. 40-48). Australia: University of Canberra.
Fletcher, D., & Arnold, R. (2011). A qualitative study of performance leadership and management in elite sport. Journal of applied sport psychology, 23(2), 223-242.
Freitas, D., Girginov, V., & Teoldo, I. (2017). What do they do? Competency and managing in Brazilian Olympic Sport Federations. European Sport Management Quarterly, 17(2), 193-209.
Gagne, F. (2007). Ten commandments for academic talent development. Gifted Child Quarterly, 51(2), 93-118.
Gouws, J. (1993). Sport management curricula in Rand Afrikaans University, South Africa. Journal of Sport Management, 7(3), 243-248.
Harrison, T. (2018). From the Desk of the Canadian Athletic Director: Perceptions of Core Competencies in Ontario University Athletics (OUA).
Hatfield, B. D., Wrenn, J. P., & Bretting, M. M. (1987). Comparison of job responsibilities of intercollegiate athletic directors and professional sport general managers. Journal of Sport Management, 1(2), 129-145.
Horch, H. D., & Schütte, N. (2003). Competencies of sport managers in German sport clubs and sport federations. Managing leisure, 8(2), 70-84.
Huang, J., & Tansley, C. (2012). Sneaking through the minefield of talent management: The notion of rhetorical obfuscation. The International Journal of Human Resource Management, 23(17), 2938–2958.
Irwin, N., Cotter, L., Jenson, L., & White, K. (1994). Sports administration degrees in Australia: Are they adequately fulfilling their purpose? Sports network, 8-9.
Isai, C. P. (2015). Analysis of Perceived Competencies of Sport Managers in Guatemala under a Federated Sport Perspective, Doctoral dissertation, Seoul National University Graduate School.
Jeng, D. J. F., & Tzeng, G. H. (2012). Social influence on the use of clinical decision support systems: revisiting the unified theory of acceptance and use of technology by the fuzzy DEMATEL technique. Computers & Industrial Engineering, 62(3), 819-828.
Ko, L. M., Henry, I., & Kao, J. C. H. (2011). The perceived importance of sport management competencies by academics and practitioners in the cultural/industrial context of Taiwan. Managing Leisure, 16(4), 302-317.
Lambrecht, K. W. (1987). An analysis of the competencies of sports and athletic club managers. Journal of Sport Management, 1(2), 116-128.
Lewis, R., & Heckman, R. (2006). Talent management: A critical review. Human Resource Management Review, 16(2), 139-154.
McCartney, C., & Garrow, V. (2006). The talent management journey. Horsham: Roffey Park Institute.
Mellahi, K., & Collings, D. (2010). The barriers to effective global talent management: The example of corporate e´lites in MNEs. Journal of World Business, 45(2), 143-149.
Michaels, E., Handfield-Jones, H., & Axelrod, B. (2001). The war for talent. Boston: Harvard Business Press.
Paris, R. H. (1983). A selected listing of doctoral dissertations in administrative theory and practice related to physical education and sport (1972-1978). In E. F. Zeigler, & G. W. Bowie, Management competency development in sport and physical education (pp. 292-295). Philadelphia, PA: Lea & Febiger.
Phillips, D., & Roper, K. (2009). A framework for talent management in real estate. Journal of Corporate Real Estate, 11(1), 7-16.
Quain, R., & Parks, J. (1986). Sport management survey: Employment perspectives. Journal of Physical Education, Recreation and Dance, 57(4), 18-21.
Schwab, K. A., Legg, E., Tanner, P., Timmerman, D., Dustin, D., & Arthur-Banning, S. G. (2015). Career paths in sport management. Schole. A Journal of Leisure Studies and Recreation Education, 30(2), 1-11.
Sonnenberg, M., Zijderveld, V., & Brinks, M. (2013). The role of talent-perception incongruence in effective talent management. Journal of World Business, 49(2), 272-280.
Sparrow, P., & Makram, H. (2015). What is the value of talent management? Building value-driven processes within a talent management architecture. Human Resource Management Review, 25(3), 249-263.
Tarique, I., & Schuler, R. (2010). Global talent management: Literature review, integrative framework, and suggestions for further research. Journal of World Business, 45(2), 122-133.
Toh, K. L., & Jamieson, L. M. (2000). Constructing and validating competencies of sport managers (COSM) instrument: A model development. NIRSA Journal, 24(2), 38-55.
Tripolitsioti, A., Mountakis, C., & Strigas, A. (2009). Sport science as a determinative factor in management of indoor facilities in municipal sport organizations. Journal of Applied Sciences, 9(14), 2649-2652.
Tulgan, B. (2002). Winning the talent wars. New York: Norton & Company.
Ulrich, D., & Parkhouse, B. L. (1982). An alumni approach to sport management curriculum design using performance ratings and a regression model. Research Quarterly for Exercise and Sport, 53(1), 64-72.
Zadeh, L. (1965). Fuzzy sets. Information Control, 8(3), 338–353.