نوع مقاله : طرح پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر سرمایه فکری بر نوآوری و چابکی سازمانی با توجه به نقش میانجی اخلاق حرفه‎ای بود.
روش شناسی: جامعه آماری را کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان تشکیل دادند که بر این اساس حجم نمونه 260 نفر تعیین و به صورت تصادفی طبقه ای گزینش گردیدند. برای جمع آوری داده ها پیرامون متغیر سرمایه فکری از پرسشنامه بونتیس، چانگ و ریچاردسون، متغیر نوآوری سازمانی از پرسشنامه استاندارد چوپانی، متغیر چابکی سازمانی از پرسشنامه استاندارد جعفر نژاد و شهائی، و متغیر اخلاق حرفه ای از پرسشنامه استاندارد کاردوزیر و براون استفاده شد. همچنین تحلیل داده ها بر اساس مدل سازی معادلات ساختاری در محیط نرم افزار اسمارت پی ال اس انجام پذیرفت.
یافته ها: نتایج نشان داد سرمایه فکری با ضریب 24/0 بر نوآوری سازمانی، با ضریب 48/0 بر چابکی سازمانی، و با ضریب 92/0 بر اخلاق حرفه ای اثر مثبت و معناداری دارد. همچنین سرمایه فکری به طور غیرمستقیم و از مسیر میانجی اخلاق حرفه ای با ضریب 69/0 بر نوآوری سازمانی، و با ضریب 52/0 بر چابکی سازمانی اثر مثبت و معنادار دارد.
نتیجه گیری: اگرچه توسعه سرمایه فکری به طور مثبت بر نوآوری و چابکی سازمانی اثرگذار است، با این حال ارتقاء اخلاق حرفه ای در کارکنان می تواند این اثرگذاری ها را به طور قابل توجهی بیشتر نماید.

کلیدواژه‌ها

آقا داود، سید رسول؛ حاتمی، محمود و حکیمی‌نیا، بهزاد. (1389). بررسی عوامل مؤثر بر نوآوری سازمانی در میان مدیران. فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، 4(11)، 170-127.
ازم، فاطمه. (1392). اولویت‌بندی عوامل مؤثر در دستیابی به چابکی سازمانی از طریق فناوری اطلاعات در سازمان‌های ورزشی با  استفاده از روش AHP. پایان‌نامهپایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت، دانشگاه اصفهان.
اسدی، حسن؛ قنبرپور نصرتی، امیر؛ قربانی، محمدحسین و دوستی، مرتضی. (1388). رابطه یادگیری و عملکرد سازمانی در کارشناسان سازمان تربیت‌بدنی جمهوری اسلامی ایران. نشریه مدیریت ورزشی، 1، 237-247.
البرزی، علی. (1389). موانع استقرار سیستم تولید چابک (مورد بررسی صنایع مستقر در شهرک‌های صنعتی گیلان). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان.
بورقانی فراهانی، سهیلا؛ آبدار زاده، پدرام و فتوت، بنفشه. (1395). اثر سرمایه‌های فکری بر نوآوری سازمانی با میانجی‌گری مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در رسانه‌های نوشتاری. فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 6(1)، 48-23.
بیک زاده، جعفر؛ صادقی، محمد و ابراهیم پور، داود. (1391). تأثیر عوامل سازمانی بر رشد اخلاق حرفه‌ای کارکنان. اخلاق در علوم و فناوری، 7(2)، 9-1.
پرهیزگار، محمدمهدی؛ فروزنده، لطف‌الله و جوکار، علی‌اکبر. (1392). شناسایی عوامل مؤثر بر نوآوری سازمانی با تکیه بر پارادایم نوآوری باز مطالعه موردی صنعت نشر کشور. نشریه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی، 31، 101-126.
جانبی عنایت، سمیه. (1391). رابطه سرمایه فکری و قابلیت‌های چابکی با عملکرد سازمانی در شعب بانک رفاه کارگران شهر گرگان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
جعفرنژاد، احمد و شهایی، بهنام. (1386). مقدمه‌ای بر چابکی سازمان و تولید چابک. چاپ اول، مؤسسه مهربان نشر: تهران.
چوپانی، حیدر؛ زارع خلیلی، مجتبی؛ قاسمی، عقیل و غلام‌زاده، حجت. (1391). بررسی رابطه بین سرمایه فکری با نوآوری سازمانی (مطالعه موردی: شرکت سهامی بیمه توسعه). نشریه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 2(1)، 58-28.
حاجیور یوسفی، سلمان. (1394). تحلیل تأثیر چابکی سازمانی و سرمایه فکری بر بهره‌وری منابع انسانی از طریق رهبری معنوی (مورد مطالعه: سازمان تأمین اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد.
خوراکیان، علیرضا؛ کدخدا، نگار و ملازاده، بهاره. (1395). بررسی نقش سرمایه فکری بر روی رفتار نوآورانه با تأکید بر نقش میانجیگری اشتراک دانش (مورد مطالعه: پژوهشکده هوا خورشید). نشریه مدیریت نوآوری، 5(4)، 10-1.
داوری، علی و رضازاده، آرش. (1395). مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS. چاپ سوم، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
درویش، منصوره و محمدی، معصومه. (1394). نقش اخلاق حرفه‌ای در اثربخشی سازمان‌ها. سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت چالش‌ها و راهکارها، شیراز: مرکز همایش‌های علمی همایش نگار.
دهقانی، علیرضا و کبیری، فاطمه. (1395). بررسی رابطه سرمایه فکری با نوآوری سازمانی درک شده توسط مدیران در صنایع کوچک و متوسط. مجموعه مقالات همایش پژوهش‌های مدیریت و علوم انسانی.
رحیم‌نیا، فریبرز؛ حاجیان، مریم و زارعی، سمیه. (1394). رابطه فرهنگ و نوآوری سازمانی به‌واسطه رهبری تحول‌آفرین و خلاقیت سازمانی. کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد، تهران.
رحیمی، حمید و آقابابایی، راضیه. (1391). رابطه فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه‌ای اعضای هیئت‌علمی دانشگاه کاشان. نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 6(2)، 67-61.
رمضانیان، محمدرحیم؛ ملائی، مینا و آبسالان، شکوفه. (1392). بررسی چابکی سازمانی در ادارات ورزش و جوانان استان‌ها. مطالعات مدیریت ورزشی، 20، 185-204.
سپهوند، رضا؛ شریعت نژاد، علی و عارف نژاد، حسین. (1394). تأثیر فناوری اطلاعات بر سرمایه فکری و استراتژی‌‌های مدیریت دانش با اثر تعدیلی چابکی سازمان. نشریه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 4(3)، 96-71.
سلیمی، مهدی؛ علوی، سید فرشید و سلیمانی، محبوبه. (1397). ارائه معیارهای گزینش مدیران عالی سازمان‌های ورزشی. نشریه مدیریت منابع انسانی در ورزش، 6(1)، 35-49.
سلیمی، مهدی. (1395). مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای اساتید دروس تربیت‌بدنی عمومی دانشگاه‌ها. فصلنامه اخلاق در علوم و فنّاوری، 11(2)، 60-51.
سلیمی، مهدی. (1396). ارائه الگوی توسعه اخلاق حرفه‌ای در سازمان‌های ورزشی. فصلنامه اخلاق در علوم و فنّاوری، 12(1)، 1-13.
صالحی، علی و دانایی‌فرد، حسن. (1394). نقش تسهیم دانش در رابطه میان اجزای سرمایه‌های فکری و رفتار نوآورانه. نشریه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 5(1)، 128-109.
صحت، سعید؛ مظلومی، نادر و محمدپور، حمید. (1394). رابطه بین نوآوری سازمانی و مزیت رقابتی شرکت‌های بیمه. پژوهشنامه بیمه، 2، 1-34.
صفری، سمیه؛ تندنویس، فریدون و هادوی، فریده. (1388). ارتباط میان ساختار سازمانی و نوآوری کارشناسان ستادی سازمان تربیت‌بدنی ایران. دوفصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 1، 53-64.
عزیز پور لیندی، عبدالصمد؛ طهماسبی، رضا و پیران نژاد، علی. (1394). بررسی نقش تعدیلگری سرمایه فکری بر رابطۀ چابکی و عملکرد سازمان. نشریه مدیریت سرمایه اجتماعی، 2(2)، 316-291.
عندلیب، بهاره. (1394). رابطه بین فناوری اطلاعات و کارآفرینی سازمانی با چابکی سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور.
عیدی، حسین؛ کریمی، جواد و محمدی عسکرآبادی، مسعود. (1398). اثر شایسته‌سالاری منابع انسانی بر اثربخشی سازمانی: نقش میانجی نوآوری سازمانی. نشریه مدیریت منابع انسانی در ورزش. 6(2)، 195-205.
قاسم‌زاده، ابوالفضل؛ ملکی، شیوا و شریفی، لیلا. (1394). اثر میانجی اخلاق حرفه‌ای در رابطه بین سرمایه فکری، یادگیری سازمانی و تسهیم دانش. نشریه توسعه آموزش در علوم پزشکی، 9(2)، 86-76.
کشاورز، منیره. (1397). تأثیر اخلاق حرفه‌ای بر چابکی سازمانی با نقش میانجی توانمندسازی شناختی (مورد مطالعه: آموزش‌وپرورش منطقه 5 شهر تهران)، نشریه جامعه‌شناسی آموزش‌وپرورش، 9، 141-156.
کمالی، عبدالنبی و کمالی، بشیر. (1394). نقش اخلاق حرفه‌ای در اثربخشی سازمان‌ها. مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت چالش‌ها و راهکارها.
گودرزی، محمود؛ کوزه چیان، هاشم و احسانی، محمد. (1383). طراحی و تبیین الگوی مهارت‌های سه‌گانه مدیریتی مدیران سازمان تربیت‌بدنی جمهوری اسلامی ایران. نشریه حرکت، 23، 51-78.
مهاجران، بهناز؛ شهودی، مریم. (1393). مدل­یابی ارتباط بین اخلاق حرفه‌ای و معنویت در کار با مسئولیت اجتماعی در میان پرستاران بیمارستان‌های دولتی شهر کرمانشاه، فصلنامه مدیریت پرستاری، 3(2)، 20-29.
ندایی، طاهر و علوی، خلیل. (1387). اخلاق در ورزش با رویکرد بازی منصفانه. پژوهش‌های فلسفی کلامی، 10(2)، 187-220.
نصیری، فخرالسادات و نویدی، پرویز. (1395). رابطه بین اخلاق حرفه‌ای و چابکی سازمانی: نقش میانجی توانمندسازی شناختی. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، 11(2)، 70-61.
Ahmed Al-Dujaili, M. A. (2012). Influence of Intellectual Capital in the Organizational Innovation. International Journal of Innovation, Management and Technology. 3(2), 128-135.
Amiri, A. N., Jandaghi, G., & Ramezan, M. (2011). An Investigation to the Impact of Intellectual Capital on Organizational Innovation. European Journal of Scientific Research, 64(3), 472-477.
Ariss, S., & Deilami, V. S. (2012). An integrated framework for the study of organizational innovation. International Journal of Innovation and Technology Management, 9(1), 1-26.
Barnett, J., Vasileiou, K., Djemil, F., Brooks, L., & Young, T. (2011). Understanding innovators' experiences of barriers and facilitators in implementation and diffusion of healthcare service innovations: a qualitative study. BMC Health Services Research, 11(1), 1-12.
Beikzadeh, J., Abdolahpoor, S., & Eskandari, K. (2012). Effects of Professional Ethics on Development of Intellectual Capital at Agriculture Bank. International Business Research, 5(11), 1-15.
Biedenweg, K., Monroe, M. C., & Oxarart, A. (2013). The importance of teaching ethics of Sustainability. International Journal of Sustainability in Higher Education, 14(1), 6-14.
Bontis, N. W., Chua Chong, K., & Richardson, S. (2000). Intellectual Capital and Business Performance in Malaysian Industries. Journal of Intellectual Capital, 1(1), 58-100.
Crossan, M., & Apaydin, M. (2010). A multi-dimensional framework of organizational innovation: A systematic review of the literature. Journal of Management Studies, 47(6), 1154-1191.
Derin, N., & Güravşar, S. (2016). Are cyber loafers also innovators? A study on the relationship between cyber loafing and innovative work behavior. Procedia Social and Behavioral Sciences, 235, 694 – 700.
Egbu, O. C. (2004). Managing knowledge and intellectual capital for improved organizational innovations in the construction industry: an examination of critical success factors. Journal of Engineering, Construction and Architectural Management, 11(5), 301–315.
Hwan Yann, S. (2014). Business Ethics and the Development of Intellectual Capital. Journal of Business Ethics, 119, 87–98.
Jimens, J. D., & Valle, S. R. (2011). Innovation, organizational learning, and performance. Journal of Business Research, 64(4), 408–417.
Lee, J. H., Bin, W., Kim, S., & Joo, P. K. (1999). Knowledge-based Workflow Model for Agile Organization. Journal of Intelligent Information Systems, 14, 261–278.
Lin, C, T., Chiu, H., & Chu, P. Y. (2005). Agility Evaluation Using Fuzzy Logic. International Journal of Production Economics, 101(2), 353-65.
Reiner, B. I., & McKinley, M. (2012). Application of innovation economics to medical imaging and information systems technologies. Journal of digital imaging, 25(3), 325-329.
Roos, G., & Roos, J. (1997). Measuring your company's intellectual performance. Long range planning, 30(3), 413-426.
Salimi, M., & Andalib, B. (2015). Relationship between Information Technology and Organizational Entrepreneurship and Organizational Agility in Esfahan Province General Directorate of Youth and Sport. British Journal of Economics, Management & Trade, 8(1), 48-54.
Salimi, M., & Jourkesh, S. (2017). The effects of professional ethics on learning and intentional organizational forgetting in staff of youth and sport offices of Esfahan Province: The role of the knowledge sharing mediator. Sport Science, 60-69.
Sharifi, H., & Zhang, Z. (1999). A methodology for achieving agility in manufacturing organization. International journal of production economics, 62(1-2), 7-22.
Stewart, T., & Ruckdeschel, C. (1998). Intellectual capital: The new wealth of organizations. Performance Improvement, 37(7), 56-59.
Sultana, M. (2014). Ethics in Teaching Profession. ABC Journal of Advanced Research, 3(1), 44-50.
Vagnani, G., & Volpe, L. (2017). Innovation attributes and managers' decisions about the adoption of innovations in organizations: A meta-analytical review. International Journal of Innovation Studies, 1(2), 107-133.
Youssuf, Y., Sarhadi, M., Gunasekaran, A. (1999). Agile Manufacturing: The Drives, Concepts and Attributes. International Journal of Production Economics, 62(1-2), 33-43.
Zerenler, M., Hasiloglu, B., & Sezgin, M. (2008). Intellectual Capital and Innovation Performance: Empirical Evidence in the Turkish Automotive Supplier. Journal of technology management, 3(4), 31-40.