از شناسایی استعداد تا بازی در رقابتهای تیم ملی و لیگهای حرفهای: مورد مطالعه فوتبال آلمان

مهری پوینده کیا؛ ژاله معماری؛ عباس رضایی پندری

دوره 7، شماره 2 ، تیر 1399، ، صفحه 287-312

https://doi.org/10.22044/shm.2020.9034.2097

چکیده
  هدف: هدف از انجام این تحقیق مطالعۀ مدیریت استعدادیابی کشورهای پیشرو در جهان بود. از میان این کشورها برنامه کشور آلمان به لحاظ موفقیت و روزآمدی انتخاب شد. روش‌شناسی: روش انجام این تحقیق، از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت، کیفی و با رویکرد فراترکیب بود. به همین منظور، از روش 7 مرحله‌ای ساندلوسکی و باروسو (2007) استفاده شد. فرآیند تحلیل ...  بیشتر

دیدگاه صاحب نظران در باب چالش‌های ارزیابی مربیان ملی با رویکرد تصمیم محور

ژاله معماری

دوره 1، شماره 1 ، دی 1392، ، صفحه 37-48

https://doi.org/10.22044/shm.2014.274

چکیده
  چکیده هدف: هدف از انجام این تحقیق، تحلیل دیدگاه صاحب‌نظران در چالش‌های ارزیابی مربیان ملی با رویکرد تصمیم محور بود. روش تحقیق: تحقیق حاضر به‌روش توصیفی- پیمایشی انجام شد. ابزار تحقیق شامل پرسش‌نامه‌ای در 35 سوال پاسخ‌بسته که روایی آن تائید و طی یک مطالعه مقدماتی ضریب‌پایایی آن 974/0 تعیین(01/0 Pیافته‌ها: ارزیابی مربیان به‌ترتیب بر ...  بیشتر