نوع مقاله : پژوهش های بنیادی

نویسنده

استادیار دانشگاه الزهرا

چکیده

چکیده
هدف: هدف از انجام این تحقیق، تحلیل دیدگاه صاحب‌نظران در چالش‌های ارزیابی مربیان ملی با رویکرد تصمیم محور بود.
روش تحقیق: تحقیق حاضر به‌روش توصیفی- پیمایشی انجام شد. ابزار تحقیق شامل پرسش‌نامه‌ای در 35 سوال پاسخ‌بسته که روایی آن تائید و طی یک مطالعه مقدماتی ضریب‌پایایی آن 974/0 تعیین(01/0 Pیافته‌ها: ارزیابی مربیان به‌ترتیب بر اساس مهارت‌های رهبری و توان فنی بوده و مهارت‌های ویژه، توان عملیاتی در اولویت برابر و مهارت‌های ارتباطی مربیان در اولویت آخر قرار گرفته‌اند. در شرایط مطلوبِ ارزیابی مربیان در همه‌ی معیارها میان نظرات گروه‌های 5گانه تفاوت معنی‌داری وجود داشت (Pنتیجه‌گیری: از آنجایی‌که ارزیابی مربیان بیشتر بر مبنای مهارت‌های رهبری آنان صورت می‌گیرد، مناسب است ارزیابی به‌ترتیب برمبنای مهارت‌های ویژه و مهارت‌های رهبری آنان صورت گیرد. مهارت‌های فنی و عملیاتی مربیان در اولویت‌های بعدی قرار دارند.
واژه های کلیدی: چالش‌ها، ارزیابی عملکرد، مربیان ملی.

کلیدواژه‌ها