اثر عدالت سازمانی بر رفتارهای ضد تولید با میانجی‌گری عواطف شغلی: مورد مطالعه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خوزستان

آتوسا قاسمی نژاددهکردی؛ علی محمد امیرتاش؛ محمد علی اصلانخانی

دوره 5، شماره 1 ، دی 1396، ، صفحه 117-131

https://doi.org/10.22044/shm.2018.6408.1639

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی اثرعدالت سازمانی بر رفتار ضد تولید با میانجی‌گری عواطف شغلی بود. روش‌شناسی: جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خوزستان بود که تعداد 240 نفر از آن‌ها به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه از مقیاس‌های استانداردی که روایی و پایایی ...  بیشتر

سهم نسبی مهارت مدیریت بر خود در عوامل نگهدارنده شغلی: مطالعه موردی (دبیران تربیت‌بدنی شهرستان‌های استان تهران)

سمانه خمارباقی؛ لیلا صباغیان راد؛ علی محمد امیرتاش؛ دنیا پاداش

دوره 2، شماره 1 ، دی 1393، ، صفحه 13-21

https://doi.org/10.22044/shm.2014.543

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر باهدف تعیین سهم نسبی مهارت مدیریت بر خود در عوامل نگهدارنده شغلی معلمان تربیت­بدنی شهرستان­های استان تهران انجام­گرفت. روش­شناسی: جامعه آماری این تحقیق شامل 1719 معلم تربیت­بدنی آموزش‌وپرورش شهرستان­های استان تهران بود. از میان آن‌ها طبق جدول مورگان 315 نفر به روش نمونه­گیری تصادفی ـ طبقه­ای برگزیده شدند. ...  بیشتر