بررسی مشکلات ورزش قهرمانی زنان استان گیلان

نوشین بنار؛ نسرین احمدی؛ فریبا کریمی

دوره 1، شماره 1 ، دی 1392، ، صفحه 11-24

https://doi.org/10.22044/shm.2013.273

چکیده
  هدف تحقیق حاضر بررسی مشکلات ورزش قهرمانی زنان استان گیلان است. تحقیق حاضر بر اساس نوع هدف کاربردی و بر اساس نحوه گرد آوری اطلاعات توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه ورزشکاران زن فعال استان گیلان در سطح ملی،بین المللی، لیگ برتر و مربیان،کارشناسان ورزش ،نایب رئیسان هیاتها و داوران زن بودند. نمونه آماری شامل 300 نفر بود که به صورت ...  بیشتر