نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان

2 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان

3 کارشناس ارشد علوم ورزشی

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی مشکلات ورزش قهرمانی زنان استان گیلان است. تحقیق حاضر بر اساس نوع هدف کاربردی و بر اساس نحوه گرد آوری اطلاعات توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه ورزشکاران زن فعال استان گیلان در سطح ملی،بین المللی، لیگ برتر و مربیان،کارشناسان ورزش ،نایب رئیسان هیاتها و داوران زن بودند. نمونه آماری شامل 300 نفر بود که به صورت هدفدار انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته ای بود که روایی آن توسط استادان و متخصصان و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ و با ضریب 0.91تایید شد. از آمار توصیفی و استنباطی( آزمونهای فریدمن ،یومن ویتنی،کروسکال والیس و تی مستقل) استفاده شد.
نتایج نشان داد که عوامل موثر بر ورزش قهرمانی بانوان در پنج عامل اجتماعی، اقتصادی، مدیریتی، فنی و شخصی شناسایی شدند. طبق اولویت بندی عامل ها ،عامل اجتماعی و اقتصادی بیشترین اولویت و عامل شخصی کمترین اولویت را داشت. همچنین در بین سطوح مختلف تحصیلی و گروه های سنی تفاوت معناداری در اولویت بندی عوامل مشاهده شد.
زنان ورزشکار پتانسیل لازم برای رسیدن به سکو های افتخار در ورزش قهرمانی را دارند، ولی بدون یک ضامن اجرایی و رفع موانع موجود، بخصوص مشکلات اجتماعی و اقتصادی، این اهداف دست یافتنی نخواهند بود. بهبود پوشش رسانه ای وجذب حامی مالی،کاهش مشکلات اقتصادی ورزشکاران، افزایش بودجه، تغییر نگرش اجتماعی و افزایش حمایت اجتماعی از ورزش قهرمانی و همچنین الگو سازی برای دختران ورزشکار جوان میتواند در رفع مشکلات ورزش قهرمانی بانوان استان راه گشا باشد.

کلیدواژه‌ها