آموزش، یادگیری و توسعه منابع انسانی در ورزش
شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش رایانش ابری در کارکنان دانشکده‌های تربیت‌بدنی شهر تهران

ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ علی صفرپور؛ علی امانی سامانی

دوره 7، شماره 2 ، تیر 1399، ، صفحه 245-263

https://doi.org/10.22044/shm.2020.9232.2133

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش رایانش ابری در کارکنان دانشکده‌های تربیت‌بدنی شهر تهران بود.روش‌شناسی: به لحاظ هدف از نوع پژوهش‌های کاربردی و به لحاظ شیوه‌ی گردآوری داده‌ها توصیفی- پیمایشی بود که به شکل میدانی به مرحله اجرا درآمد. بدین منظور کارکنان دانشکده‌های تربیت‌بدنی شهر تهران (400 نفر) به‌صورت نمونه‌گیری ...  بیشتر