نوع مقاله : طرح پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی‌ارشد مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش رایانش ابری در کارکنان دانشکده‌های تربیت‌بدنی شهر تهران بود.
روش‌شناسی: به لحاظ هدف از نوع پژوهش‌های کاربردی و به لحاظ شیوه‌ی گردآوری داده‌ها توصیفی- پیمایشی بود که به شکل میدانی به مرحله اجرا درآمد. بدین منظور کارکنان دانشکده‌های تربیت‌بدنی شهر تهران (400 نفر) به‌صورت نمونه‌گیری کل شمار به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند و درنهایت تعداد 278 پرسشنامه سالم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ابزار جمع آوری داده های پژوهش شامل دو پرسشنامه عوامل موثر بر پذیرش رایانش ابری (12 عامل شامل 47 گویه) و تمایل به پذیرش آن بود (3 گویه) که به صورت محقق ساخته تدوین گردید. روایی صوری ابزار از طریق 12 تن از اساتید دانشگاهی با مدرک دکتری در رشته مدیریت ورزشی مورد تائید قرار گرفت و روایی محتوایی نیز با تحلیل عاملی تائیدی مورد تائید قرار گرفت. پایایی ابزار با آلفای کرونباخ بررسی شد که برای پرسشنامه عوامل موثر بر پذیرش رایانش ابری ضریب (921/0=α) و برای پرسشنامه تمایل به پذیرش رایانش ابری ضریب (769/0=α) به دست آمد. همچنین از آمار توصیفی برای توصیف متغیرها و تحلیل عاملی تائیدی و تحلیل مسیر در بخش استنباطی استفاده گردید.
یافته‌ها: یافته‌های به‌دست‌آمده نشان از برازش خوب و مناسب ابزار پژوهش در جهت اندازه‌گیری عوامل مؤثر بر رایانش ابری داشت و آزمون تحلیل مسیر نیز نشان‌دهنده تأثیر عوامل 12 گانه بر تمایل به پذیرش رایانش ابری بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

پورسلطانی زرندی، حسین و ایرجی نقدر، رامین. (1392). ارتباط مدیریت دانش با خلاقیت کارکنان اداره کل تربیت‌بدنی دانشگاه فردوسی مشهد. نشریه مدیریت منابع انسانی در ورزش، 1(1)، 61-71.
حیدری دهویی، جلیل؛ محمدی، نوید؛ ونکی، امیر سالار و جمالی، محسن. (1396). ارائه چهارچوبی به‌منظور انتخاب سامانه مناسب برای پیاده‌سازی رایانش ابری (مطالعه موردی: دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران). نشریه مدیریت فناوری اطلاعات، 9(4)، 759-786.
حقیقی، مهدی؛ حامی، محمد و شجاعی، وحید. (1397). بررسی عوامل مؤثر بر چابکی سازمانی در ادارات ورزش و جوانان استان مازندران. مدیریت منابع انسانی در ورزش، 5(2)، 249-262.
والمحمدی، چنگیز و مظاهری، مریم‌السادات. (1396). تبیین عوامل تأثیرگذار بر تصمیم به استفاده از رایانش ابری در میان کارکنان سازمان صداوسیما بر مبنای مدل پذیرش فناوری. فصلنامه مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات، 5(19)، 105-124.
یعقوبی، نور محمد؛ جعفری، حمید رضا و شکوهی، جواد. (1393). شناسایی و رتبه‌بندی عوامل ریسک رایانش ابری در سازمان‌های دولتی. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 30(3)، 759-784.
Aaron, L. S., & Roche, C. M. (2011). Teaching, learning, and collaborating in the cloud: Applications of cloud computing for educators in post-secondary institutions. Journal of Educational Technology Systems, 40(2), 95-111.
Alhammadi, A., Stanier, C., & Eardley, A. (2015). The determinants of cloud computing adoption in Saudi Arabia. Computer Science & Information Technology, 5, 55-67.
Ali, M. B., Wood-Harper, T., & Ramlogan, R. (2020). A Framework Strategy to Overcome Trust Issues on Cloud Computing Adoption in Higher Education. In Modern Principles, Practices, and Algorithms for Cloud Security (pp. 162-183). IGI Global.
Alshamaila, Y., Papagiannidis, S., & Li, F. (2013). Cloud computing adoption by SMEs in the north east of England: A multi-perspective framework. Journal of Enterprise Information Management, 26(3), 250-275.
Arpaci, I. (2017). Antecedents and consequences of cloud computing adoption in education to achieve knowledge management. Computers in Human Behavior, 70, 382-390.
Chang, V. I. (2020). A proposed framework for cloud computing adoption. In Sustainable Business: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications (pp. 978-1003). IGI Global.
Changchit, C., & Chuchuen, C. (2018). Cloud computing: an examination of factors impacting users’ adoption. Journal of Computer Information Systems, 58(1), 1-9.
Christauskas, Č., & Misevičienė, R. (2012). Cloud-computing based accounting for small to medium sized business.  Economics of Engineering Decisions. 23(1), 14-21.
Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. MIS quarterly. 13(3), 319-340.
Gangwar, H., Date, H., & Ramaswamy, R. (2015). Understanding determinants of cloud computing adoption using an integrated TAM-TOE model. Journal of Enterprise Information Management, 28(1), 107-130.
Hinde, C., & Van Belle, J. P. (2012). Cloud computing in South African SMMEs: Risks and rewards for playing at altitude. International Journal of Computer Science and Electrical Engineering, 1(1), 1-10.
Jones, S., Irani, Z., Sivarajah, U., & Love, P. E. (2017). Risks and rewards of cloud computing in the UK public sector: A reflection on three Organisational case studies. Information systems frontiers, 21(2): 359-382.
Khayer, A., Talukder, M. S., Bao, Y., & Hossain, M. N. (2020). Cloud computing adoption and its impact on SMEs’ performance for cloud supported operations: A dual-stage analytical approach. Technology in Society, 60(101225), 1-15.
Lin, A., & Chen, N. C. (2012). Cloud computing as an innovation: Perception, attitude, and adoption. International Journal of Information Management, 32(6), 533-540.
Njenga, K., Garg, L., Bhardwaj, A. K., Prakash, V., & Bawa, S. (2019). The cloud computing adoption in higher learning institutions in Kenya: Hindering factors and recommendations for the way forward. Telematics and Informatics, 38, 225-246.
Oliveira, T., Thomas, M., & Espadanal, M. (2014). Assessing the determinants of cloud computing adoption: An analysis of the manufacturing and services sectors. Information & Management, 51(5), 497-510.
Panda, S. K., Gupta, I., & Jana, P. K. (2019). Task scheduling algorithms for multi-cloud systems: allocation-aware approach. Information Systems Frontiers, 21(2), 241-259.
Paquette, S., Jaeger, P. T., & Wilson, S. C. (2010). Identifying the security risks associated with governmental use of cloud computing. Government information quarterly, 27(3), 245-253.
Priyadarshinee, P. (2020). Cloud Computing Adoption: A Scale Development Approach. In Modern Principles, Practices, and Algorithms for Cloud Security (pp. 107-128). IGI Global.
Qasem, Y. A., Abdullah, R., Jusoh, Y. Y., Atan, R., & Asadi, S. (2019). Cloud Computing Adoption in Higher Education Institutions: A Systematic Review. IEEE Access, 7, 63722-63744.
Raza, M. H., Adenola, A. F., Nafarieh, A., & Robertson, W. (2015). The slow adoption of cloud computing and IT workforce. Procedia Computer Science, 52, 1114-1119.
Rogers, E. (2003). Diffusion of innovation. 5th ed. NY. USA: Free Press
Sabi, H. M., Uzoka, F. M. E., Langmia, K., Njeh, F. N., & Tsuma, C. K. (2018). A cross-country model of contextual factors impacting cloud computing adoption at universities in sub-Saharan Africa. Information Systems Frontiers, 20(6), 1381-1404.
Statista. 2015. Revenue of the Global Cloud Software Market. Retrieved from wide-cloud-software-market-revenue/ http://www.statista.com/statistics/460010/world
Tarhini, A., Al-Badi, A., Almajali, M., & Alrabayaah, S. H. (2017). Factors Influencing Employees¡¯ Intention to Use Cloud Computing. Journal of Management and Strategy, 8(2), 47-62.
Tung, F. C., Chang, S. C., & Chou, C. M. (2008). An extension of trust and TAM model with IDT in the adoption of the electronic logistics information system in HIS in the medical industry. International journal of medical informatics, 77(5), 324-335.
Villapol, M. E., Jansen, H., Morales, A., Flores, J., Rodrigues, H., & Huerta, M. (2017). Recording, storing and querying judo match data using an Android tool and Cloud computing. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part P: Journal of Sports Engineering and Technology, 231(4), 243-252.
Yaokumah, W., & Amponsah, R. A. (2019). Examining the contributing factors for cloud computing adoption in a developing country. In Cloud Security: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications (pp. 1663-1685). IGI Global.
Yeboah-Boateng, E. O., & Essandoh, K. A. (2013). Cloud computing: the level of awareness amongst small & medium-sized enterprises (SMEs) in developing economies. Journal of Emerging Trends in Computing and Information Sciences, 4(11), 832-839.