تدوین برنامه راهبردی مدیریت منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان

محمد هاشمی سیاوشانی؛ محمد جوادی پور؛ محمد حسین قربانی

دوره 8، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 237-253

https://doi.org/10.22044/shm.2020.8093.1935

چکیده
  چکیده هدف: تحقیق حاضر با هدف تدوین برنامه راهبردی مدیریت منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان انجام شد.روش شناسی :روش این تحقیق ، آمیخته (کمی و کیفی) است. جهت تجزیه و تحلیل داده از یک سو از روش‌های تجزیه و تحلیل داده های کیفی (انجام کد گذاری باز، آزاد و محوری) جهت استخراج نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدات و همچنین از روشهای تجزیه و تحلیل کمی ...  بیشتر