نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران.

2 دانشیار برنامه‌ریزی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استادیار مدیریت ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران.

چکیده

چکیده

هدف: تحقیق حاضر با هدف تدوین برنامه راهبردی مدیریت منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان انجام شد.

روش شناسی :روش این تحقیق ، آمیخته (کمی و کیفی) است. جهت تجزیه و تحلیل داده از یک سو از روش‌های تجزیه و تحلیل داده های کیفی (انجام کد گذاری باز، آزاد و محوری) جهت استخراج نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدات و همچنین از روشهای تجزیه و تحلیل کمی همانند آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (آزمون دو جمله ای) بهره گرفته شد.

یافته ها: در تحقیق حاضر، مبتنی بر روش شناسی مرسوم تدوین برنامه راهبردی، بیانیه ماموریت، چشم انداز، ارزشهای محوری، اهداف و شاخص های کلیدی عملکرد مدیریت منابع انسانی تدوین گردید. همچنین یافته های تحقیق نشان داد که مدیریت منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان در موقعیت راهبردی محافظه کارانه قرار دارد و مبتنی بر ان تعداد پنج راهبرد و 14 برنامه عملیاتی جهت نیل به راهبردهای مذکور تدوین گردید.

نتیجه گیری : از آنجایی که این برنامه مبتنی بر اسناد بالادستی و همچنین آسیب شناسی وضع موجود و با مشارکت خبرگان و مدیران و معاونین وقت وزارت ورزش و جوانان و همچنین کمیته منابع انسانی این وزارت خانه تدوین شده است، در نتیجه انتظار می رود که از اعتبار و پایایی مناسب برخوردار بوده و بتواند در راستای توسعه منابع انسانی این وزارتخانه به کارگرفته شود و الگوی عمل در تمامی اقدامات و فرایندها و تصمیم گیری های حوزه مدیریت منابع انسانی باشد.

کلیدواژه‌ها

Abtahi, S. H., & Ebrahimi Hassani, S. R. (2016). Designing a Pattern of Aligning Human Resources and Strategic Plans in Banks: Tose’e Ta’avon Bank Case study. Quarterly Journal of Training and Development of Human Resources, 3(8), 57-75. (Persian)
Abtahi, S. H., & Musavi, S. M. (2009). Designing Human Resource Strategies (Case Study: A Spiritual Organization). Journal of Research in Human Resource Management, 1(3), 1-23. (Persian)
Aisbett, L., & Hoye, R. (2015).human resource management practices to support sport event volunteers. Asia pacific journal of human resources, 53(3), 351-369.
Akingbola, K. (2013). Contingency, fit and flexibility of HRM in nonprofit organizations. Employee Relations, 35(5), 479-494.
Armstrong, M., & Taylor, S. (2014). Armstrong’s handbook of human resource management practice. Koganpage.
Beardwell, J., & Claydon, T. (2007). Human Resource Management: A contemporary approach. Prentice Hall.
Bennison, M., & Casson, J. (2014). The Manpower Planning Handbook. Tehran: Afkar publications. (Persian)
Chelladurai, P., & Mandella, A. (2006). Human Resource Management in Olympic Sport Organisations. Champaign, Ill. Human Kinetics.
Cuskelly, G., Hoye, R., & Auld, C. (2006). Working with volunteers in sport: theory and practice. Routledge.
Dessler, G. (2008). Human Resource Management, Pearson prentice Hall.
Dixon, M., Noe, R., & Pastore, D. (2008). Human resource management systems and organizational effectiveness in non-profit sport organizations: A multilevel approach. International Journal of Sport Management, 9(1), 22-45.
Eizadi, A.,   Shabanibahar, G., Goodarzi, M., & Honari, H. (2017). Development of Marketing Strategic Planning for Planning for Iranian Football Premier League Clubs with SWOT Analysis. Applied Research in Sport Management, 6(2), 21-34. (Persian)
Foruzande dehkordi, L. (2000). An overview of strategic planning models. Journal of management knowledge, 45(1), 97-111. (Persian)
Foruzande dehkordi, L., Khabaz bavil, S., & Amini, M. T. (2019). Strategic planning and management with a strategy codification approach. Tehran: Payamenoor University Publication. (Persian)
Gholami, B. (2017). An Appraisal of the Role of Strategic Management Tools in Strategic Human Resource Planning. Journal of research in Human Research Management, 9(2), 119-142. (Persian)      
Griffith, D. A., Kiessling, T., & Dabic, M. (2012). Aligning strategic orientation with local market conditions: implications for subsidiary knowledge management. International Marketing review, 29(4), 379-402.
Hoye, R., Smith, A., Westerbeek, H., Stewart, B., & Nicholson, M. (2006). Sport management: principles and applications. Oxford: Elsevier
Manjoo, F. (2013). The Happiness Machine How Google became such a great place to WorkAvailableat: ww.slate.com/articles/technology/technology/2013/01/google_people_operations_the_secrets
Moradi, M., & Heshmati, M. R.  (2014). Design the Strategies of Human Resources by Means of SWOT Method. Management studies in development and evolution, 23(75), 69-96. (Persian)   
Motallebi varakani, A., Askary, Z., & Shahbeigi, B. (2017). The effect of strategic management of human resource on the performance of Islamic Republic of Iran Navy Employees (Case Study: Imam Khomeini Marine Science University). Teaching in marine sciences, 3(5), 28-39. (Persian)
Ramezani, Y., & Bagheriyemashhadi, A. (2017). Study and Codify Human Resource Strategies: The Case Study of Khorasan Razavi Gas Company. 3rd National Conference on Modern Management Sciences and Sustainable Planning, Tehran: Iran, https://civilica.com/doc/609500. (Persian)
Rasekh, N., Sajjadi, N., Hamidi, M., & Khabiri, M. (2015). The Design of a Strategic Plan for Iran Female Championships. Journal of Sport Management, 7(3), 309-334. (Persian)
 Rashid Lamir, A., Dehghan Ghahfarrokhi, A., & Rashid Lamir, A. (2014). The Development of the Strategic Plan of Sport and Youth Organization of Khorasan Razavi in Sport and Physical Education Section. Journal of Sport Management, 5(4), 179-198.  (Persian)  
Rehor, P. (2015). Strengths and Weaknesses of Human Resources Management in SMEs, The International Scientific Conference INPROFORUM, ISBN 9788073945367.
Tari, S. (2016). Codification of the strategic plan of Lorestan Province Wrestling Board.  Master Thesis, Arak: Arak University. (Persian)
Taylor, T., & Mcgraw, P. (2006). Exploring human resource management practices in nonprofit sport organizations. International Journal of Sport Management and Marketing, 1(1-2), 110-126.
Trainer, J. F. (2004). Models and tools for strategic planning. New Directions for Institutional Research, 2004(123), 129-138.
Unlua, C., Serarslan, M. Z., Yamaner, F., & Sahin, S. (2012a). Comparing of human resources management sports enterprises and the other service enterprises. Social and Behavioral Sciences, 46(12), 4808-4812.
Ranjan, W. (2016). Human Resource Management in Sports: A Critical Review of its Importance and Pertaining Issues. Physical culture and sport. Studies and research, Department of Sport Science and Physical Education, University of Kelaniya, Sri Lanka, DOI: 10.1515/pcssr-2016-0005.