مقاله مستقل پیامدهای نگرشی منابع انسانی در ورزش مانند، رضایت شغلی، تعهد شغلی و سازمانی و ...
تحلیل نقش تاب‌آوری و بلوغ فردی در خودکارآمدی معلمان تربیت بدنی در شرایط همه‌گیری کوویدـ19

امیر منتظری؛ سمیرا فیضی

دوره 8، شماره 2 ، تیر 1400، صفحه 219-235

https://doi.org/10.22044/shm.2021.11133.2386

چکیده
  هدف: مطالعه حاضر با هدف تحلیل نقش تاب‌آوری و بلوغ فردی در خودکارآمدی معلمان تربیت بدنی در شرایط پاندمی کووید_19 انجام شد. روش‌شناسی: روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی معلمان تربیت بدنی استان خراسان رضوی در سال تحصیلی 1400ـ1399 بود و با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای 550 نفر به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب ...  بیشتر

پژوهشی کاربردی
تدوین برنامه راهبردی مدیریت منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان

محمد هاشمی سیاوشانی؛ محمد جوادی پور؛ محمد حسین قربانی

دوره 8، شماره 2 ، تیر 1400، صفحه 237-253

https://doi.org/10.22044/shm.2020.8093.1935

چکیده
  چکیده هدف: تحقیق حاضر با هدف تدوین برنامه راهبردی مدیریت منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان انجام شد.روش شناسی :روش این تحقیق ، آمیخته (کمی و کیفی) است. جهت تجزیه و تحلیل داده از یک سو از روش‌های تجزیه و تحلیل داده های کیفی (انجام کد گذاری باز، آزاد و محوری) جهت استخراج نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدات و همچنین از روشهای تجزیه و تحلیل کمی ...  بیشتر

پژوهشی کاربردی آینده پژوهی در منابع انسانی در ورزش
شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر نظام مدیریت استعداد منابع انسانی در سازمان ورزش شهرداری

فرناز دیزانی مکتبی؛ رضا نیک بخش؛ ابوالفضل فراهانی؛ علی محمد صفانیا

دوره 8، شماره 2 ، تیر 1400، صفحه 255-272

https://doi.org/10.22044/shm.2021.10226.2292

چکیده
  چکیده هدف: شناخت عوامل کلیدی مؤثر بر نظام های مختلف در هر سازمانی می‌تواند بسترساز و راهنمای تدوین نقشه راه و سناریوهای توسعه در آینده آن نظام باشد. با توجه به اهمیت این مسئله، این تحقیق عوامل کلیدی مؤثر بر آینده نظام مدیریت استعداد منابع انسانی در سازمان ورزش شهرداری را با رویکرد تحلیل ساختاری شناسایی کرده است. روش‌شناسی: این پژوهش ...  بیشتر

طرح پژوهشی آینده پژوهی در منابع انسانی در ورزش
دیده بانی شاخص های مؤثر بر آینده شایستگی مدیران ورزشی با مدیریت کلاس جهانی در صنعت ورزش ایران

سید محمد حسین رضوی؛ فروغ محمدی

دوره 8، شماره 2 ، تیر 1400، صفحه 273-293

https://doi.org/10.22044/shm.2021.10318.2301

چکیده
  هدف مقاله حاضر دیده بانی شایستگی مدیران ورزشی با مدیریت کلاس جهانی در صنعت ورزش ایران از طریق شناسایی شاخص های مؤثر در این حوزه است.با بهره گیری از رویکرد پویش محیطی ( ابزارهای دلفی، مصاحبه و مطالعات گزارش ها، مقالات و کتب متعدد حوزه صنعت ورزش، مدیریت کلاس جهانی، دیگر علوم مرتبط ) 230 متغیر مؤثر در محیط عمومی و نزدیک صنعت ورزش احصا شدند. ...  بیشتر

پژوهشی کاربردی مدیریت استعداد و رهبری در منابع انسانی در ورزش
شناسایی و تدوین الگوی مدیریت استعداد اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

سیدعباس حسینی مطلق؛ وحید رفیعی دهبیدی؛ سیداحسان امیرحسینی

دوره 8، شماره 2 ، تیر 1400، صفحه 295-308

https://doi.org/10.22044/shm.2021.10412.2311

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و تدوین الگوی مدیریت استعداد اداره کل ورزش و جوانان استان فارس بودروش‌شناسی: مشارکت کنندگان در این پژوهش شامل صاحب‌نظران، اساتید و پژوهشگران حوزه‌ی مدیریت ورزشی، مدیران، رؤسای هیئت‌های ورزشی، کارکنان و کارمندان ادارات ورزش و جوانان استان فارس بود که با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند به روش گلوله برفی ...  بیشتر

پژوهشی کاربردی کارکردهای مدیریت منابع انسانی در ورزش
تأثیر سبک رهبری اخلاقی بر عدالت سازمانی با نقش تعدیلگر تعارض کار-خانواده در بین معلمان تربیت بدنی

محمدرضا خلیلی؛ رضا اندام؛ مجتبی رجبی

دوره 8، شماره 2 ، تیر 1400، صفحه 309-325

https://doi.org/10.22044/shm.2021.10808.2354

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر رهبری اخلاقی بر عدالت سازمانی با نقش تعدیلگر تعارض کار- خانواده در بین معلمان تربیت بدنی بود. این پژوهش از نوع توصیفی ـ همبستگی است که به شکل میدانی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه معلمان تربیت‌بدنی شهر ساری تشکیل دادند (190=N). نمونه آماری با استفاده از نرم‌افزار جی پاور 118 نفر تعیین شد که به-صورت ...  بیشتر

پژوهشی کاربردی
مدل یابی اثر پارتی بازی در محیط کار بر تمایل به ترک شغل، رضایت و عملکرد شغلی کارکنان اداره کل و ادارات ورزش و جوانان شهر تهران

امیر قنبرپور نصرتی؛ ناصر بای؛ زهرا حاجی انزهایی

دوره 8، شماره 2 ، تیر 1400، صفحه 327-337

https://doi.org/10.22044/shm.2021.5305.1463

چکیده
  هدف: تحقیق حاضر با هدف شناسایی اثر پارتی بازی در محیط کار بر تمایل به ترک شغل، رضایت و عملکرد شغلی کارکنان اداره کل و ادارات ورزش و جوانان شهر تهران انجام شده است.روش شناسی: تحقیق حاضر، توصیفی از نوع همبستگی است که به صورت میدانی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان اداره کل و ادارات ورزش و جوانان شهر تهران به تعداد 336 نفر ...  بیشتر

مقاله مستقل مدیریت راهبردی منابع انسانی در ورزش
طراحی برنامه راهبردی توسعه ورزش کارکنان دانشگاه بجنورد با استفاده از مدل SWOT-ANP

محمد ریحانی؛ شهرام عبدی؛ صلاح دستوم؛ زهره خسروی پور

دوره 8، شماره 2 ، تیر 1400، صفحه 339-358

https://doi.org/10.22044/shm.2021.10061.2271

چکیده
  هدف: هدف کلی پژوهش طراحی وتدوین برنامه راهبردی توسعه ورزش کارکنان دانشگاه بجنوردبود.روش‌شناسی: پژوهش حاضر ا نظر روش پژوهش توصیفی-پیمایشی، به لحاظ هدف کاربردی و ازنظر جمع‌آوری داده‌ها به صورت آمیخته (کمی و کیفی) بود. جامعه آماری پژوهش دربخش کیفی شامل مدیر، کارکنان و کارشناسان اداره تربیت بدنی دانشگاه و اساتید و خبرگان تربیت بدنی ...  بیشتر

سایر مقالات مدیریت استعداد و رهبری در منابع انسانی در ورزش
بررسی رابطه بین اخلاق حرفه‌ای مربیان ورزشی با خودکارآمدی با توجه به نقش میانجی شایستگی

طهماسب شیروانی؛ کریم زهره وندیان

دوره 8، شماره 2 ، تیر 1400، صفحه 359-377

https://doi.org/10.22044/shm.2021.10555.2333

چکیده
  هدف: هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه اخلاق حرفه‌ای با خودکارآمدی مربیگری با توجه به نقش میانجی شایستگی مربیان ورزشی استان چهارمحال و بختیاری بود. روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوة گردآوری اطلاعات، میدانی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مربیان ورزشی رشته‌های فوتبال و فوتسال استان چهارمحال و بختیاری ...  بیشتر

پژوهشی کاربردی ارزیابی عملکرد و نظام پاداش‌دهی منابع انسانی در ورزش
بررسی تأثیر ابعاد سیستم‌های اطلاعات مدیریت بر خلاقیت مبتنی بر فناوری منابع انسانی مجموعه‌های تفریحی ورزشی

حمیدرضا قزلسفلو؛ علی چورلی

دوره 8، شماره 2 ، تیر 1400، صفحه 379-395

https://doi.org/10.22044/shm.2021.8653.2027

چکیده
  هدف: فعال‌سازی و بهره‌وری از سیستم‌های اطلاعاتی به عنوان یکی از مهمترین معیارهای رشد و ترقی سازمان‌های امروزی تلقی می‌شود. لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر ابعاد سیستم‌های اطلاعات مدیریت (سیستم پشتیبانی تصمیم‌گیری، سیستم اطلاعات اجرایی، سیستم پردازش عملیاتی و سیستم مدیریت اطلاعات) بر خلاقیت مبتنی بر فناوری (محصول خلاق و پردازش ...  بیشتر

پژوهشی کاربردی مدیریت راهبردی منابع انسانی در ورزش
بررسی ارتباط تفکر استراتژیک بر ظرفیت تغییر سازمانی مدیران ورزشی استان مازندران

علی محسنی؛ سعید تابش؛ حسین زارعیان؛ طاهر افشارنژاد

دوره 8، شماره 2 ، تیر 1400، صفحه 397-416

https://doi.org/10.22044/shm.2021.9823.2236

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل ارتباط تفکر استراتژیک با ظرفیت تغییر سازمانی مدیران ورزش استان مازندران بود. روش‌شناسی: روش تحقیق حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بوده که به صورت پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه‌ی مدیران اداره کل و ادارات ورزش و جوانان، روسای هیات، نائب رئیسان و دبیران هیئت‌های ورزشی استان مازندران به ...  بیشتر

پژوهشی کاربردی پیامدهای نگرشی منابع انسانی در ورزش مانند، رضایت شغلی، تعهد شغلی و سازمانی و ...
تأثیر فلات‌زدگی شغلی بر ابهام و تعارض نقش با میانجی‌گری تعارضات سازمانی معلمان تربیت بدنی

سعیده میری؛ ناصر ناستی زایی

دوره 8، شماره 2 ، تیر 1400، صفحه 417-434

https://doi.org/10.22044/shm.2021.10320.2302

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش بررسی تأثیر فلات‌زدگی شغلی بر ابهام و تعارض نقش با نقش میانجی تعارضات سازمانی بود. روش‌شناسی: روش پژوهش توصیفی–همبستگی بود. 229 معلم تربیت بدنی شهر زاهدان در سال تحصیلی 99-1398 و به شیوه نمونه‌گیری تصادفی– طبقه‌ای از طریق سه پرسشنامه فلات‌زدگی شغلی (میلیمن، 1992)، ابهام و تعارض نقش (هاوس، اسکالر و لوانونی، 1983) و ...  بیشتر