نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم انسانی و تربیت بدنی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد، ایران

چکیده

هدف: فعال‌سازی و بهره‌وری از سیستم‌های اطلاعاتی به عنوان یکی از مهمترین معیارهای رشد و ترقی سازمان‌های امروزی تلقی می‌شود. لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر ابعاد سیستم‌های اطلاعات مدیریت (سیستم پشتیبانی تصمیم‌گیری، سیستم اطلاعات اجرایی، سیستم پردازش عملیاتی و سیستم مدیریت اطلاعات) بر خلاقیت مبتنی بر فناوری (محصول خلاق و پردازش خلاق) منابع انسانی مجموعه‌های تفریحی ورزشی می‌باشد.

روش‌شناسی: جامعه آماری شامل 130 نفر از مدیران ستادی و صفی و همچنین پرسنل اجرایی ده مجموعه تفریحی ورزشی بود که به صورت هدفمند و تمام‌شمار انتخاب شدند. به منظور جمع‌آوری داده‌ها، پس از تایید پایایی درونی ابزار پژوهش به روش آلفای کرونباخ (89/0 – 71/0α=)، از نسخه اصلاح شده پرسشنامه سیستم اطلاعاتی ماساده (2013) و پرسشنامه خلاقیت مبتنی بر تکنولوژی ال‌شهر (2015) استفاده گردید. پس از اطمینان نکویی برازش مطلوب الگوی پژوهش، داده‌ها با استفاده از نرم افزار لیزرل و اس پی اس اس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته‌ها: نتایج آزمون رگرسون چندگانه نشان داد که سیستم‌های اطلاعاتی (05/0 ≥ Sigو 68/0 R2=) پیش‌بینی کننده قوی برای خلاقیت کارکنان می‌باشد. همچنین براساس تحلیل عاملی مولفه‌ها، سیستم مدیریت اطلاعات (73/0β=) و سیستم اطلاعات اجرایی (71/0β=) بیشترین تاثیر را بر خلاقیت کارکنان داشتند.

نتیجه‌گیری: بنابراین با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می‌شود که مدیران مجموعه‌های ورزشی تفریحی می‌توانند از طریقاستقرار سیستم‌های اطلاعاتی و همچنین جذب نیروی انسانی ماهر و آشنا از طریق ارائه خدمات جدید، موقعیت و جایگاهی برتری را در بازار رقابت ایجاد ‌کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

Abbasian, M., Mehdipoor, A., & Heydarinejad, S. (2015). The Relationship between Information Technology (IT) and Organizational Structure of Physical Education Departments of Khuzestan. International Journal of Physical Education, Sports and Health. 2(1), 84-86.
Abualloush, S., Bataineh, K., & Aladwan, A. S. (2017). Impact of Information Systems on Innovation (Product innovation) and process innovation. Field Study on the Housing Bank in Jordon. International Journal of Business Administration. 8(1), 95-107.
Alavi, S. H., Farzan, F., Dosti, M., & Loghmani, M. (2017). Predicting organizational creativity based on job affiliation and information technology skills in employees of Golestan Sports and Youth Administration. Journal of Sports Management and Motor Behavior, 13(25), 19-29. (Persian)
ALshaar, E. M., Ahmed, K. S., Alkaied, R. N., & Manna, A. Q. (2015). The effect of top management support on innovation: the mediating role of Synergy between organizational structure and information technology. International Review of Management and Business Research. 4(12), 499-514.
Azizi, B., Mehrabi Kooshaki, A., & Jalali Farahani, M. (2013). Investigating the relationship between information technology and organizational structure in the Ministry of Sports and Youth of the Islamic Republic of Iran. Sports Management, (3)5, 174-161. (Persian)
Balvand, A. H., & Zortoshtian, S. (2019). The effect of strategic human resource management practices on organizational performance with the mediating role of organizational innovation in sports and youth experts. Human Resource Management in Sports. 6(2), 239-221. (Persian)
Habibi, A., & Adnour, M. (2017). Structural equation modeling and factor analysis (LISREL software application training). First Edition, Tehran: University Jihad Publications. (Persian)
Heidary, A., Honary, H., & Behjanat, S. (2014). The Role of Information and Communication Technology in Sport Change Management. International Journal of Academic Research in Computer Sciences and Electrical Engineering, 1(1), 807-814. (Persian)
Hesami, S., Ashraf Ganjavi, F., & Zarei, A. (2018). Design of Iranian Sports Volunteer Management Information System. Sports Management, 10(3), 79-94. (Persian)
Honary, H., Mahmoudi, A., Islami, A., & Mottaqi Shahri, M. H. (2015). The relationship between information technology (IT) and information system management (MIS) with the performance of physical education managers. Organizational Behavior Management Studies in Sport. 2(7), 89-102. (Persian)
Khosravi-Pour, E. (2017). The effect of internal variables of information and communication technology on agility and organization of public universities in Khuzestan province. Educational Management Innovations. 12(2), 51-65. (Persian)
Lotfi Yamchi, S., Seyed Ameri, M. H., & Lotfi Yamchi, K. (2014). Investigating the use of information technology and its effectiveness in sports organizations. Studies in the basics of management in sports, 1(2), 53-62. (Persian)
Maleki, S., & Sania Sales, Z. (2016). The relationship between the use of information and communication technology and critical thinking. Development Strategies in Medical Education, 3(2), 55-62. (Persian)
Masa’deh, R. (2013). The impact of information technology infrastructure flexibility on firm performance: An empirical study of Jordanian public shareholding firms. Jordan Journal of Business Administration, 9(1), 121-143.
Mohammadi, S., Ismaili, N., & Salehi, N. (2015). Prioritization of technical-organizational barriers to the application of IT in sports organizations with AHP. Sports Management Studies, 3, 241-251. (Persian)
Mostafa Pour, M., Kashif, S. M., Ismailpour, H. M., & Akbarzadeh, V. (2013). The relationship between knowledge management and information technology in sports organizations related to physical education. Journal of Physical Education. 2(1), 29-36. (Persian)
Mu-Cheng, W., Tang, Y., & Hung, J. L. (2013). A Study on the Willingness to Use Information System of Sport Event Based on Information System Success Model. The Journal of Human Resource and Adult Learning, 9(2), 30-42.
Nazari, R., Qara, M. A., & Asadollahi, S. (2019). Presenting a relationship model between managers' creativity and customer relationship management and its role on customer loyalty in Isfahan sports clubs. Applied Research in Sports Management, 7(4), 37-44. (Persian)
Nikghadam, H., Rajabzadeh Qatari, A., Alborzi, M., & Hassanzadeh, G. (2017). Representing and structuring the problem of organizational creativity using soft systems methodology. Human Resource Management Research, 7(4), 181-203. (Persian)
Poursoltani Zarandi, H., & Irjiunqandar, R. (2013). Relationship between knowledge management and creativity of the staff of the Physical Education Department of Ferdousi University of Mashhad. Sport Management Studies. 1(1), 61-71. (Persian)
Rahmati Asl, A., Yousefi, B., Zartoshtian, S., & Sadeghi Boroujerdi, S. (2018). Modeling the factors affecting the implementation of knowledge management in sports federations. Contemporary Research in Sports Management. 1(15), 15-29. (Persian)
Rajaei, Z., Arghavani, A., & Mahmi, Z. (2017). Investigating the Impact of Information and Communication Technology on Creativity and Entrepreneurship (Case Study of Birjand University Students). Journal of the Center for the Study and Development of Medical Education, 8, 168-175. (Persian)
Ramesh, K. A. (2016). The Role of information technology in enhancing sports performance. International Journal of Physical Education, Sports and Health. 3(5), 277-279.
Samuel, B. C., Okoro, R., & O’Neill, C. B. (2013). Information and Communication Technology and Implication for Sports Management in Nigerian Universities Sports Organizations in the 21st Century. Mediterranean Journal of Social Sciences, 4(5), 113-119.
Tjønndal, A. (2016). Sport, Innovation and Strategic Management: A Systematic Literature Review. Brazilian Business Review, 13(1), 38-56.
Torres-Ronda, L., & Schelling, X. (2017). Critical Process for the Implementation of Technology in Sport Organizations. Strength and conditioning journal, 2(1), 113-125.
Yazdanpanah, E., Mohammadi, F., Nezami, N., Sharafi, R., & Keshavarz, M. M. (2017). Develop a communication model of organizational agility and competitive intelligence mediated by information technology in the staff of the Ministry of Sports and Youth. Organizational Behavior Management Studies in Sport. 4(3), 81-93. (Persian)
Zanganeh, H., Mousavi, R., & Badli, M. (2013). the effect of using information and communication technology on cultivating creative thinking. Innovation and Creativity in the Humanities, 3(2), 39-61. (Persian)
Zare, H., Karimzadegan, D., Mahboubi, T., & Bagherpour, M. (2012). Investigating the effect of information and communication technologist on creativity and entrepreneurship of students of Payame Noor University of Azerbaijan. Quarterly Journal of New Thoughts in Educational Sciences, 7(3), 84-102. (Persian)
Zhi-mei. Z. (2016). Research on the Application of Organizational Management Information System in Large Scale Sport Event. International Conference on Education, Sports, Arts and Management Engineering. Published by Atlantis Press. 241-265.