پژوهشی کاربردی
شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه سرمایه انسانی در شرکت‌های تولیدی ورزشی ایران با رویکرد آنالیز چند معیاره و کپ لند

سید محمد جواد رضوی؛ مهدی طالب پور؛ سید مرتضی عظیم زاده؛ رضا محمد کاظمی

دوره 8، شماره 1 ، دی 1399، صفحه 1-17

https://doi.org/10.22044/shm.2020.8079.1932

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه سرمایه انسانی در کسب ‌و کارهای تولیدی ورزشی ایران انجام شد.روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و به شیوه توصیفی-پیمایشی اجرا گردید. نمونه آماری پژوهش حاضر شامل 107 نفر از خبرگان شرکت‌های تولیدی ورزشی ایران بودند که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. جمع‌آوری داده‌ها ...  بیشتر

مقاله مستقل
ارایه الگوی عوامل پیش بینی کننده خودسودمندی کاریابی

سجاد غلامی ترکسلویه؛ بهرام یوسفی؛ شیرین زردشتیان

دوره 8، شماره 1 ، دی 1399، صفحه 19-36

https://doi.org/10.22044/shm.2021.7282.1779

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر ارایه الگوی عوامل پیش بینی کننده خودسودمندی کاریابی در فارغ التحصیلان علوم ورزشی بود. روش‌شناسی: روش پژوهش، توصیفی-همبستگی و از نظر هدف، کاربردی بود که به‌شکل میدانی انجام شد و فارغ-التحصیلان علوم ورزشی جامعة آماری بود. نمونه 360نفر بودند که به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری، سه‌پرسشنامه ...  بیشتر

پژوهشی کاربردی
طراحی مدل اثرگذاری تصویر سازمانی ادراک شده بر رفتارهای خود توسعه‌ای کارکنان با توجه به نقش رضایت شغلی و تعهد سازمانی در سازمان ورزش شهرداری اصفهان

انیس ناصری؛ حمیدرضا میرصفیان؛ مهدی سلیمی

دوره 8، شماره 1 ، دی 1399، صفحه 37-54

https://doi.org/10.22044/shm.2020.6915.1732

چکیده
  هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی اثرگذاری تصویر سازمانی ادراک شده کارکنان بر رفتارهای خود توسعه­ای آنان با توجه به نقش رضایت شغلی و تعهد سازمانی در سازمان ورزش شهرداری اصفهان بوده است.روش‌شناسی: این پژوهش از نوع توصیفی و از دسته مطالعات همبستگی بوده و جامعه آماری آن شامل، تمامی کارکنان سازمان‌ ورزش شهرداری اصفهان در سال 1396 بوده است (263= N). ...  بیشتر

مقاله مستقل مدیریت راهبردی منابع انسانی در ورزش
شناسایی و تحلیل الگوهای ذهنی خبرگان در خصوص آسیب‌های رفتاری نظام مدیریت شنای ایران

سید مصطفی معاون افشاری؛ باقر مرسل؛ علی فهیمی‌نژاد؛ سید مصطفی طیبی ثانی

دوره 8، شماره 1 ، دی 1399، صفحه 55-72

https://doi.org/10.22044/shm.2020.9438.2165

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر شناسایی و تحلیل الگوهای ذهنی خبرگان در خصوص آسیب‌های رفتاری نظام مدیریت شنای ایران بود.روش شناسی: مقاله‌ حاضر بر اساس هدف، از نوع پژوهش‌های کاربردی؛ به لحاظ ماهیت ازنوع پژوهش‌های اکتشافی؛ ازنظرگردآوری داده‌ها، از نوع پژوهش‌های توصیفی ـ پیمایشی و به دلیل کاربرد، روش کیو، از نوع پژوهش‌های آمیخته می‌باشد. در بخش ...  بیشتر

گزارش تحقیقاتی آموزش، یادگیری و توسعه منابع انسانی در ورزش
نقش جو سازمانی مبتنی بر یادگیری در رفتار پویای شغلی با نقش میانجی انعطاف‌پذیری در شغل کارشناسان تربیت‌بدنی ادارات آموزش و پرورش

هادی تقی زده؛ اکرم اصفهانی نیا؛ سعید قربانی

دوره 8، شماره 1 ، دی 1399، صفحه 73-92

https://doi.org/10.22044/shm.2020.9502.2180

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش جو سازمانی مبتنی بر یادگیری بر رفتار پویای شغلی با نقش میانجی انعطاف‌پذیری در شغل کارشناسان تربیت‌بدنی ادارات آموزش و پرورش بود.روش شناسی: روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارشناسان تربیت‌بدنی ادارات آموزش و پرورش ایران (1141 نفر) بود که بر حسب فرمول کوکران، 288 نفر به‌شیوه ...  بیشتر

مقاله مستقل آموزش، یادگیری و توسعه منابع انسانی در ورزش
نقش آمادگی روانی بر انسجام تیمی و موفقیت تیم‌های فوتبال دانشجویی

محمد تقی خورند؛ حجت الله لطیفی

دوره 8، شماره 1 ، دی 1399، صفحه 93-104

https://doi.org/10.22044/shm.2019.8884.2067

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش آمادگی روانی بر انسجام تیمی و موفقیت تیم‌های فوتبال دانشجویی بود. روش‌شناسی: روش تحقیق توصیفی- همبستگی بود که به روش میدانی انجام شد. جامعه آماری این تحقیق شامل، کلیه فوتبالیست‌های شرکت‌کننده در مسابقات قهرمانی دانشجویان کشور بود (N=165) که در نهایت 142 نفر به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. در تحقیق ...  بیشتر

مقاله مستقل پیامدهای نگرشی منابع انسانی در ورزش مانند، رضایت شغلی، تعهد شغلی و سازمانی و ...
نقش جوّ اخلاقی و ادراک از سیاست‌های سازمانی در اعتماد و تعهد عاطفی کارکنان وزارت ورزش و جوانان

مهدی یزدان شناس؛ مصطفی آقائی

دوره 8، شماره 1 ، دی 1399، صفحه 105-122

https://doi.org/10.22044/shm.2021.9661.2207

چکیده
  هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی نقش جوّ اخلاقی و ادراک از سیاست‌های سازمانی در اعتماد و تعهد عاطفی کارکنان بود. روش‌شناسی: روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کارکنان وزارت ورزش و جوانان به تعداد780 نفر بود که تعداد 257 نفر از آنها به روش دردسترس به عنوان نمونه انتخاب ...  بیشتر

گزارش تحقیقاتی
تأثیر سبک رهبری اصیل بر رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران با نقش میانجی سرمایه روانشناختی

فرهاد خوشنویس؛ سید محمد کاشف؛ مهدی بشیری

دوره 8، شماره 1 ، دی 1399، صفحه 123-143

https://doi.org/10.22044/shm.2021.8454.1998

چکیده
  هدف: هدف این تحقیق بررسی تاثیر سبک رهبری اصیل بر رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد شغلی با نقش میانجی سرمایه روانشناختی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران بود.روش‌‎شناسی تحقیق: تحقیق حاضر از نوع همبستگی مبتنی بر معادلات ساختاری بوده که به صورت میدانی انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان ...  بیشتر

مقاله مستقل پیامدهای نگرشی منابع انسانی در ورزش مانند، رضایت شغلی، تعهد شغلی و سازمانی و ...
شناسایی علل گرایش به تبانی منابع انسانی و راهبردهای مبارزه با آن در ورزش

مینا ملائی؛ محمد صادق افروزه

دوره 8، شماره 1 ، دی 1399، صفحه 145-161

https://doi.org/10.22044/shm.2021.9792.2230

چکیده
  هدف: امروزه با توسعه ورزش قهرمانی انحراف‌های متنوعی نیز دامنگیر ورزش شده است که از تبانی به عنوان یکی از این آسیب-ها می‌توان نام برد. هدف این تحقیق شناسایی علل گرایش ورزشکاران و مدیران باشگاه‌ها به تبانی و راهبردهای موثر جهت مبارزه با آن بود. روش شناسی: روش تحقیق کیفی و داده بنیاد به روش گلیزر بود و نمونه آماری را کارشناسان ورزشی، ...  بیشتر

پژوهشی کاربردی آموزش، یادگیری و توسعه منابع انسانی در ورزش
تدوین الگوی جانشین‌پروری با رویکرد نظریه داده بنیاد در ادارات کل ورزش و جوانان کشور

صدیقه صالحی؛ مینا مستحفظیان؛ مسعود نادریان جهرمی؛ شهرام عروف زاد؛ داود نصر اصفهانی

دوره 8، شماره 1 ، دی 1399، صفحه 163-181

https://doi.org/10.22044/shm.2021.10134.2281

چکیده
  هدف: به دلیل عدم توجه کافی به زیرساخت‌های منابع انسانی در سازمان‌های ورزشی و همچنین برنامه‌ریزی ضعیف در راستای استقرار، نگهداری و توسعه یک نظام جانشین پرور، تحقیق حاضر با هدف تدوین الگوی جانشین‌پروری با رویکرد نظریه داده بنیاد در ادارات کل ورزش و جوانان کشور انجام‌گرفت.روش شناسی: پژوهش حاضر بر اساس هدف از نوع تحقیقات بنیادی و برحسب ...  بیشتر

پژوهشی کاربردی کارکردهای مدیریت منابع انسانی در ورزش
ارائه مدلی برای مدیریت مسیر شغلی مربیان ورزشی ایران: یافته های یک تحقیق کیفی

شمسی شکری املشی؛ علیرضا الهی؛ حسین اکبری یزدی

دوره 8، شماره 1 ، دی 1399، صفحه 183-203

https://doi.org/10.22044/shm.2021.9828.2238

چکیده
  هدف: توسعه و مدیریت مسیر شغلی مربیان نقش مهمی در عملکرد ورزشکار، توسعه و موفقیت سازمان های ورزشی دارد. هدف از این تحقیق ، ارائه مدلی برای مدیریت مسیر شغلی مربیان ورزشی ایران بود. روش شناسی : این تحقیق از نوع کیفی ، که از روش نظریه داده بنیاد (گراندد تئوری) و رویکرد گلیزر (۱۹۹۲) استفاده شده است. نمونه گیری به شیوه گلوله برفی صورت گرفت. منابع ...  بیشتر

مقاله مستقل آینده پژوهی در منابع انسانی در ورزش
طراحی سلسله مراتبی و علت و معلولی نقشه استراتژی آکادمی ملی فوتبال با روش مدل سازی ساختاری تفسیری

محسن حمیدی؛ مهرزاد حمیدی؛ محمد خبیری؛ سید نصرالله سجادی

دوره 8، شماره 1 ، دی 1399، صفحه 205-217

https://doi.org/10.22044/shm.2021.5357.1473

چکیده
  هدف از اجرای این پژوهش طراحی سلسله مراتبی نقشه استراتژی آکادمی ملی فوتبال با روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری ISM بود. روش تحقیق روش آمیخته کمی و کیفی بود. در بخش کیفی گروه کانونی در قالب شورای راهبری نکته نظرات خویش را در ارتباط با نحوه تعامل و روابط علت و معلولی استراتژی‌ها با یکدیگر به شکل نمادهای ISM در ماتریس خود تعاملی استراتژی‌ها (SSIM)، ...  بیشتر