نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 استادیار رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی، گروه معارف اسلامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران.

2 مربی تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران.

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش آمادگی روانی بر انسجام تیمی و موفقیت تیم‌های فوتبال دانشجویی بود. روش‌شناسی: روش تحقیق توصیفی- همبستگی بود که به روش میدانی انجام شد. جامعه آماری این تحقیق شامل، کلیه فوتبالیست‌های شرکت‌کننده در مسابقات قهرمانی دانشجویان کشور بود (N=165) که در نهایت 142 نفر به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. در تحقیق حاضر از دو پرسشنامه توماس (1999) جهت ارزیابی آمادگی روانی و پرسشنامه کارن (1985) برای اندازه‌گیری انسجام گروهی و موفقیت استفاده گردید. داد‌ه‌ها با بکارگیری آزمون‌های آماری آنوا و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شدند؛ همچنین برای بررسی تفاوت بین خرده مقیاس‌ها از آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد. یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان داد که تفاوت معناداری در خرده مقیاس‌های آمادگی روانی شامل، خودگویی (Sig=0/001،F=6/58)، تصویرسازی ذهنی (Sig=0/038، F=5/37)، کنترل عواطف (Sig=0/016، F=4/62) و سطح آرامش (Sig=0/019، F=5/60) بین تیم‌های موفق و تیم‌های ناموفق وجود دارد؛ اما در سایر خرده‌ مقیاس‌ها تفاوت معناداری مشاهده نگردید. در بین تیم‌های موفق و کم موفق نیز فقط در خرده مقیاس‌های خودگویی (Sig=0/001، F=6/58) و تصویرسازی ذهنی (Sig=0/004، F=6/71) تفاوت معناداری مشاهده گردید؛ همچنین نتایج آزمون نشان داد با اینکه بین برخی از خرده مقیاس‌های مهارت روانی با انسجام تیمی رابطه معناداری وجود ندارد، اما در نهایت رابطه مستقیمی بین میزان انسجام تیمی و مهارت‌های‌ روانی کنترل عواطف مشاهده شد. بحث و نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های تحقیق حاضر که بیانگر نقش خرده مقیاس‌های مهارت روانی در تحکیم و تداوم انسجام تیمی و در نهایت موفقیت تیم‌ها بود، مربیان باید به منظور بهبود و توسعه سطح آمادگی روانی ورزشکاران که در نهایت منجر به ارتقاء عملکرد و اجرا می‌شود، از تکنیک‌ مهارت‌های مدل دو و چهار عاملی سلسله مراتبی خودگویی کالوت و کاردنوسو و گفتار درونی مثبت لو ویگوتسکی، کنترل عواطف (توقف، خودگویی، بروز، توجه و موفقیت)، تشویق زبانی، تصویرسازی ذهنی، مرور ذهنی و آرامش‌دهی بنسون و جاکوبسن، بهره ببرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

Black, S. J., & Weiss, M. R. (2011). The Relationship Among Perceived Coaching Behaviors, Perceptions of Ability, and Motivation in Competitive Age - Group Swimmer. Journal of Sport & Exercise Psychology, 14(3), 94-77.
Bois, E. (2009). Psychological characteristics and their relation to performance. The sport psychologist, 23, 252-270.
Calmels, C. (2002).Development of mental skills among athletes. Expert use in Elite Sport–INSEP, 12-15.
Carron, A. V., Bry, S. R., & Eys, M. A. (2002). Team cohesion & Team Success in Sport. Journal of Sport Science, 20(2), 119-126.
Faraji, R., Hemmatinezhad, M. A., & Shabani, S. (2019). Role and Importance of Human Resources in Security of Football Stadiums. Journal of Human Resource Management in Sport, 6(2), 179-194. (Persian).
Hatami, S., Eyvazi, E., & Sadeghi Bouroujerdi, S. (2015). The Relationship between Coaching Leadership Style, Cohesion and Motivation in the Premier Soccer League. Sports Management Studies, 33, 1-14. (Persian).
Heuzé, J. P., Raimbault, N., & Fontayne, P. (2006). Relationships between cohesion, collective efficacy and performance in professional basketball teams: An examination of mediating effects. Journal of sports sciences, 24(1), 59-68.
Hoseini, M., Ramezaninezhad, R., & Ghezelseflou, H., R. (2009). The Relationship between
Self-Confidence and Motivation with Team Cohesion and Self-efficacy of Student Volleyball Teams. National Conference on Physical Education and Sports Sciences, Arak University. (Persian).
Huang, Y. H. (2004). The Effectiveness of Charismatic Leadership and Support toward Team Behavior and Cohesion. Research Quarterly for Exercise and Sport, 75(1), 243-256.
Jafari, A., & Moradi M. R. (2007). Comparison of some Psychological Skills of Top and Non-Superior Female Taekwondo Fighters. Olympic, 1, 113-123. (Persian).
James, L. (2002). Self-efficacy and psychological skills during the amputee soccer world cup. The journal of sport psychology, 4(2), 23-34.
Lane, A. M., & Chapple, R. (2001). Mood and performance relation at the World Students Games basketball competition. Journal of sport behavioral, 24, 182-196.
Lowther, J., & Lane, A. M. (2002). Relationships between mood, cohesion and satisfaction with performance among soccer players. Athletic Insight, 4(2), 126-142.
Mamassis, G., & Doganis, G. (2004). The effects of a mental training program on junior’s
pre-competitive anxiety, self-confidence, and tennis performance. Journal of Applied Sport Psychology, 16,118-137.
Mihan Doust, H. & Hatami, O. (2003). Psychological skills of elite and non-elite volleyball players. Motor sciences and sports, 1(2), 70-80. (Persian).
Mirzaei, B., & Akbarnezad, A. (2008). A skill profile of elite Iranian Greco-Roman wrestlers. Word journal of sports science, 1(1), 8-11. (Persian).
Mohamadzadeh., Y. (2008). The comparison in psychological skills of superior and non-superior male karate ka dispatched to Japan word competition. Journal of sport science, 2(2), 121-124. (Persian).
Munroe-Chandler, K. J., & Hall, C. R. (2004). Enhancing the collective efficacy of a soccer team through motivational general-mastery imagery. Imagination, Cognition and Personality, 24(1), 51-67.
Murphy, S. M., Nordin, S. M., & Cumming, J. (2008). Imagery in Sport, Exercise and Dance. In T. Horn (Ed.). Advances in Sport Psychology (3rd ed., pp. 297-324) Champaign, IL: Human Kinetics.
Murray, N. P. (2006), The Differential Effect of Team cohesion and Leadership Behavior in High School Sports. Individual Differences Research, 4(4), 216-225.
Pears, D. (2007). Cognitive component of competitive state anxiety in semiprofessional soccer: A case study. Journal of Sports Science Medicine. (Suppl 10): 153.
Ramezani, N., & Hoseyni, M. (2009). The Relationship Between Team Cohesion Collective-Efficacy and Performance on Professional Volleyball Team. Brazilian Journal of Biomotrcity, 3(1), 31-39. (Persian).
Rang, C. O. (2002). The Relationship between Team cohesion & Leadership Style & Win/Loss Record in Collegiate Soccer Player. Unpublished Thesis, San Diego State University. USA.
Wong, R. S., Thung, J. S., & Pieter, W. (2006). Mood and performance in young Malaysian karateka. Journal of sports science & medicine, 5(CSSI), 54-59.
Ronald, A., Ashand & Edward, L. Levine. (1980). A framework for Evaluating Job Analysis-Methods. Personnel, 57(6), 53-59.
Shafizadeh, M. (2007). The relationship between goal-orientation, Motivational climate and perceived ability with intrinsic motivation and performance in physical education students. The journal of applied science, 7(19), 2866-2871. (Persian).
Shinke, R., & Costa, J. (2001). A plausible relationship between support infrastructure and major games performance. Athletic insight, 13(2), 163-184.
Shojaei, M., Daneshfar, A., & Rahmati. A. R. (2010). The effect of age on the psychological skills of veteran freestyle wrestlers. Quarterly Journal of Sports Science, 2(4), 11-27. (Persian).
Susan, A., (2001). Relationship between flow, self-concept and performance psychological skills and performance. Journal of applied sport Psychology, 13(2), 129-153.
Thomas, P. R., & Murphy, S. M., (1999). Test of performance strategies: development and preliminary validation of a comprehensive of athlete’s Psychological skills. Journal of sports science. 17(4), 697-711.