نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

هدف: توسعه و مدیریت مسیر شغلی مربیان نقش مهمی در عملکرد ورزشکار، توسعه و موفقیت سازمان های ورزشی دارد. هدف از این تحقیق ، ارائه مدلی برای مدیریت مسیر شغلی مربیان ورزشی ایران بود.
روش شناسی : این تحقیق از نوع کیفی ، که از روش نظریه داده بنیاد (گراندد تئوری) و رویکرد گلیزر (۱۹۹۲) استفاده شده است. نمونه گیری به شیوه گلوله برفی صورت گرفت. منابع گردآوری داده ها شامل، منابع علمی و مصاحبه های عمیق ( با ۲۰نفر محقق و متخصص مدیریت منابع. انسانی، مربیان و مدیران ورزشی و ورزشکاران نخبه) بود. روایی توسط مصاحبه شوندگان و سپس اساتید متخصص مورد بررسی و تأیید گردید. با روش محاسبه پایایی بازآزمون فرآیند نتایج ۸۵٪ به دست آمد. تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام گردید.
یافته ها: نتایج حاصل از کدهای باز و انتخابی ۱۱۹ مفهوم و ۲۸ مقوله اصلی شناسایی شد. در سطح کدگذاری انتخابی چهار مقوله اصلی: راهبردی، مدیریتی، دانشی ، عملیاتی و در هرسطح تقسیمات وظیفه ای تبیین گردید.
نتیجه گیری: به منظور ارتقا و پیشبرد اهداف سازمان های ورزشی نقش مدیران و سازمان در پایداری و ثبات سیستم مسیر شغلی مربیان ورزشی ضروری می باشد و می تواند برای توسعه و ارتقاء مربیان ورزشی و قابلیت های مدیران در افزایش بهره وری سازمان مورد استفاده قرارگیرد. بنابراین مدل به صورتی طراحی شد تا موجب توسعه قابلیت های مربیان و مسیرشغلی آنها و پیشرفت های وابسته به آن گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

Abbaszadeh, M. (2012). Reflections on validity and reliability in qualitative research. Applied Sociology. Journal of Humanities Research, 23(1), 19-34. (Persian).
Agaz, A., & Tarigian, E. (2015). Intermediate effect of optimism on the career path in the relationship between individual-job fitness and individual-organizational fitness. Iranian Journal of Management Sciences, 37(10),79-102. (Persian).
Ahi, P., & Bajani, H. (2013). The role of career path planning in the success of the organization. NAJA Human Resources Quarterly, 28(3),79-110. (Persian).
Barber, H., & Eckrich, J. (1998). Methods and criteria employed in the evaluation of intercollegiate coaches. Journal of sport Management, 12(4), 301-322.
Campbell, S. M., Fallaize, A., & Schempp, P. (2020). Most Valued Experiences in an International Coach Developer Training Programme. International Sport Coaching Journal, 1(aop), 1-6.‏
Chin, W. S., & Shen, Q. L. (2015). Factors affecting individual career management among undergraduates in higher education institutions. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 5(10), 56-68.
Cote, J. (2006). The development of coaching knowledge. International journal of sports science & coaching, 1(3), 217-222.
Cushion, C., Nelson, L., Armour, K., Lyle, J., Jones, R., Sandford, R., & O’Callaghan, C. (2010). Coach learning and development: A review of literature. Leeds: sports coach UK.
Dawson, A. (2010). Managing the career development of Australian coaches (No.Ph. D). Deakin University.
Dawson, A., & Phillips, P. (2013). Coach career development: Who is responsible? Sport Management Review, 16(4), 477-487.
Deek, D., Werthner, P., Paquette, K. J., & Culver, D. (2013). Impact of a large-scale coach education program from a lifelong-learning perspective. Journal of Coaching Education, 6(1), 23-42.
Duffy, P. (2010). South African coaching framework: Scoping report.
 Duffy, P., Hartley, H., Bales, J., Crespo, M., Dick, F., Vardhan, D., ... & Curado, J. (2011). Sport coaching as a ‘profession’: Challenges and future directions. International Journal of Coaching Science, 5(2), 93-123.
Ebrahimi Blani, M., & Shahbaz Moradi, S. (2012). A comparative study of human resource development tools in the National Iranian Oil Company and leading companies. Scientific Monthly of Oil and Gas Exploration and Production, 2(92), 9-12. (Persian).
Faragó, B. )2020). Management of the sport career model in hungary-dual career research. Selye e-studies, 11(1), 55-66.
Fathi, F., Seyed Ameri, H., & Veisi, A. (2014). Investigating the dimensions of career development paths of the employees of the General Departments of Sports and Youth of Northwestern Iran. Journal of Human Resource Management in Sports, 2(1), 45-57. (Persian).
Gano-Overway, L., Van Mullem, P., Long, M., Thompson, M., Benham, B., Bolger, C., ... & Schuster, D. (2020). Revising the national standards for sport coaches within the USA. International Sport Coaching Journal, 7(1), 89-94.‏
Gilbert, W., Côté, J., & Mallett, C. (2006). Developmental paths and activities of successful sport coaches. International Journal of Sports Science & Coaching, 1(1), 69-76.
Haji Anzahi, Z., & Tondnevis, F. (2014). The relationship between coaching behavior and motivation of success and team performance of the players of the country's premier handball league. Research in Sports Management and Motor Behavior, 3(6), 111-121. (Persian).
 Hatem, N., Heidari, A., Keshtkaran, V., & Heidari Arjlu, P. (2011). Evaluation of the dimensions of career advancement of the staff of Shiraz University of Medical Sciences. Journal of Health Information Management, 8(6),815-823. (Persian).
Khanifar, H., & Moslemi, N. (2017). Principles and foundations of qualitative research methods, 1st Ed. Tehran: Negahe Danesh. (Persian)
Koh, K. T., Ho, X. Y., & Koh, Y. (2017). The developmental experiences of basketball mentor coaches. International Journal of Sports Science & Coaching, 12(4), 520-531.‏
Kong, H., Cheung, C., & Song, H. (2011). Hotel career management in China: Developing a measurement scale. International Journal of Hospitality Management, 30(1), 112-118.
Memari, J., Hamidi, M., & Seifi, T. (2013). Training Program, Evaluation and Promotion of Sports Coaches of Selected Countries. Applied Research in Sports Management, 2(2), 99-129. (Persian).
Moghli, A., Ahmadi, A., Azar, A., & Khodami, A. (2013). Identify the factors that affect the creation of a coaching organization. Management Studies (Improvement and Transformation), 22(71), 161-185. (Persian).
Nik Neshan, S., Nowruzi, R., & Nasrisfahani, A. (2011). Analysis of Narrative Approaches in Qualitative Research. Scientific-Research Quarterly, Methodology of Humanities, 16(62), 141-160. (Persian).
Rasouli, R., (2017). Human Resource Management. 8th Ed. Tehran: Payam Noor university. (Persian).
Rasouli, R., & Salehi, A., (2016). Advanced Human Resource Management. 3th Ed. Tehran: Payam Noor university. (Persian).
Rezaian, A., Hatami, S., & Dastar, H. (2012). The Relationship between Career Progress Management and Job Progress Satisfaction. Military Medicine Journal, 13(4), 221-217. (Persian).
Safarzadeh, H., Ahmadi Sharif, M., & Zakeri, A. (2015). Advanced Human Resource Management (Concepts, Theories and Applications). 2nd Ed. Tehran: Tarbiat Dabir Rajai University. (Persian).
Shavon, A., & Nasle Seraji, R. (2014). Career Management of the Organization's Human Resources Development Tool. Published in 3rd National Conference on Human Capital Education and Development. (Persian).
Soltani, I., Akbari, A., & Shaemi, A. (2012). Presenting a New Model in the Development and Integration of the Career System (Case Study: Mobarakeh Steel Company of Isfahan). 8th Conference on Human Resources Development. (Persian).
Way, R., & O’leary, D. (2006). Long-term coach development concept. Coaches Plan, 12(3), 24-31.
Zelin, A. I., Oliver, J., Doverspike, D., Chau, S., Bynum, B., & Poteet, M. L. (2015). Identifying the competencies, critical experiences, and career paths of IO psychologists: Academia. The Industrial-Organizafional Psychologist, 52(3), 149-157.