نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

2 استادیار، گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت‌بدنی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

4 استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، اصفهان، ایران

چکیده

هدف: به دلیل عدم توجه کافی به زیرساخت‌های منابع انسانی در سازمان‌های ورزشی و همچنین برنامه‌ریزی ضعیف در راستای استقرار، نگهداری و توسعه یک نظام جانشین پرور، تحقیق حاضر با هدف تدوین الگوی جانشین‌پروری با رویکرد نظریه داده بنیاد در ادارات کل ورزش و جوانان کشور انجام‌گرفت.
روش شناسی: پژوهش حاضر بر اساس هدف از نوع تحقیقات بنیادی و برحسب گردآوری اطلاعات اکتشافی و با استفاده از نظریه داده بنیاد انجام‌شد. جامعه آماری شامل اساتید و مدیران و کارشناسان خبره ادارات ورزش و جوانان کشور بودند و از روش نمونه‌گیری هدفمند با تکنیک گلوله برفی و بر اساس معیار اشباع نظری استفاد شد. ابزار گردآوری داده‌ها مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. داده‌های جمع‌آوری‌شده با استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی، تجزیه‌وتحلیل شدند و الگوی نهایی استخراج گردید.
یافته‌ها: از مجموع 201 کد مفهومی و 26 مقوله، مدل پارادایمی تحقیق بر اساس پدیده محوری، شرایط علی، بسترها و زمینه‌های لازم، متغیرهای مداخله‌گر، راهبردها و پیامدهای جانشین پروری تدوین گردید.
نتیجه‌گیری: هرکدام از این شرایط و عوامل تشکیل‌دهنده‌ی الگو، دارای متغیرها و مقوله‌هایی هستند، که توجه به تحقق آن‌ها موجب توسعه نظام جانشین پروری می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

Ali, Z., Mahmood, B., & Mehreen, A. (2019). Linking succession planning to employee performance: The mediating roles of career development and performance appraisal. Australian Journal of Career Development, 28(2), 112-121.
Ashuri, J., Muharramzadeh, M, & Miri, M. (2015). Designing a succession model in selected sports federations of Iran. Sports Management Studies, 23, 57-78. (Persian).
Daniali. D. H. M., Allameh, S. M., & Safari, A. (2018). Designing a succession management model with a data-based approach. Journal of Transformation Management, 10(1), 105-140. (Persian).
Davali, M. M., Zamahemi, M., Darvish, H., & Azar, A. (2017). Designing a succession model for the heads of centers and units of Payame Noor University. Human resources management research, 9(3), 97-123. (Persian).
Ebrahimi, M., Aliki, F., & Abbasi, M. (2017). Investigating the effect of talent identification management on organizational succession (Case study: managers of Mohaghegh Ardabili University). Quarterly Journal of Human Resources Management Development and Support, 43(12), 95-128. (Persian).
Groves, K. S. (2011). Integrating leadership development and succession planning best practices. IEEE Engineering Management Review, 39(3), 64-81.
Helton, K. A., & Jackson, R. D. (2007). Navigating Pennsylvania's dynamic workforce: Succession planning in a complex environment. Public Personnel Management, 36(4), 335-347.
Javed, B., & Jaffar, M. (2019). Impact of Succession Planning on Employee Retention. Master Thesis: General Management. Available from ProQuest Dissertations and Theses database.  id 2:1319437
Karimi, M., Heydari Nejhad, S., & Mehrali Zadeh, Y. (2020). Developing the Succession Management Pattern Based on Knowledge Management in the Ministry of Sport and Youth Based on Grounded Theory. Sport Management Studies, 12(61), 59-84. (Persian).
Kasper, S. M. (2008). Preparing for leadership transition: An examination of the impact of organizational communication in the administration of succession planning programs. ProQuest.
Klein, M. F., & Salk, R. J. (2013). Presidential succession planning: A qualitative study in private higher education. Journal of Leadership & Organizational Studies, 20(3), 335-345.
Latifi, M., Abolhossenzadeh, M., & Azarfar, A. (2017). Designing a model of succession in government organizations through the Application of structural-interpretive modeling. Journal of Management of Government Organizations, 4(4), 33-50. (Persian).
­Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Establishing trustworthiness. Naturalistic inquiry, 289(331), 289-327.
Mahfouzi, A., Lafzfroushan, D., & Ghorbani, M. (2019). Designing a comprehensive model of talent management with a succession approach in order to develop organizational productivity using structural equation method (Case study: government organizations). Productivity management, 12, 249-275. (Persian).
Motaharinejad, H. (2017). Recruitment of human resources on the basis of competence. Human resource management research, 9(1), 21-50. (Persian).
Munene, A. G., & Nyaribo, Y. M. (2013). Effect of social media pertication in the workplace on employee productivity. International Journal of Advances in Management and Economics, 2(2), 141-150.
Naderian, M. (2017), Application of the force field model in the planning of clubs to plan the replacement of football players. Contemporary Research in Sport Management, 7(12), 13-22. (Persian).
Najam ul Hassan, S., & Siddiqui, D. A. (2020). Impact of Effective Succession Planning Practices on Employee Retention: Exploring the Mediating Roles. International Journal of Human Resource Studies, 10(2), 21-55.
Nikpour, A. (2019). The effect of implementing a succession system on human resource productivity (Case study: Kerman Province Industry, Mining and Trade Organization). Management and human resources development and support, 2(53), 19-40.(Persian).
Olayo, J. O. (2019). Succession Planning in Organizations; Impact on Workplace Productivity. Supreme Journal of Business and Management, 2(1), 1-11.
Toutian, S., Mehrara, A., & Kalantari, R. (2019). Investigating the obstacles affecting the establishment of the succession system. Human resources management research, 11(1), 143-162. (Persian).