نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

2 استاد مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

3 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

4 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه سرمایه انسانی در کسب ‌و کارهای تولیدی ورزشی ایران انجام شد.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و به شیوه توصیفی-پیمایشی اجرا گردید. نمونه آماری پژوهش حاضر شامل 107 نفر از خبرگان شرکت‌های تولیدی ورزشی ایران بودند که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. جمع‌آوری داده‌ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته صورت پذیرفت. پس از تایید روایی محتوایی توسط 10 نفر از اساتید مدیریت ورزشی پایایی پرسشنامه پژوهش با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (89/0=α) به دست آمد. در این مطالعه، در وهله‌ی اول عوامل شناسایی؛ و سپس با استفاده از مدل‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه با نرم‌افزارهای Excel2013 و Expert Choice11 رتبه‌بندی شدند. در نهایت برای رسیدن به یک اجماع کلی از تکنیک نهایی کپ‌لند جهت رتبه‌بندی عوامل استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج رتبه‌بندی حاصل از تکنیک کپ‌لند، نشان داد که سه عامل اصلی ارتقاء سرمایه انسانی در شرکت‌های تولیدی ورزشی به ترتیب جذب منابع انسانی با مهارت و تخصص بالا، ایجاد و استفاده از سیستم یکپارچه مدیریت دانش و استفاده از مدیران و کارکنان با تجربه در شرکت‌های تولیدی ورزشی ایران بودند.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج تحقیق، می‌توان با بهره گیری صحیح از عوامل شناسایی شده مؤثر بر توسعه سرمایه انسانی از قبیل استفاده از منابع انسانی ماهر، با تجربه و با دانش بالا شاهد کارآمدی هر بیشتر شرکت‌های تولیدی ورزشی ایران باشیم تا به تبع آن ضمن ارتقاء کارایی این شرکت‌ها زمینه لازم جهت توسعه هر چه بیشتر صنعت ورزش ایران فراهم گردد.

کلیدواژه‌ها

Ahmadi, M., Hatamizadeh, N., & Hosseini, M. (2016). Identify and classify concepts and components of intellectual capital in the organizations. Journal of Health Promotion Management, 5(3), 15-27. (Persian)
Alpkan, L., Bulut, C., Gunday, G., Ulusoy, G., & Kilic, K. (2010). Organizational support for intrapreneurship and its interaction with human capital to enhance innovative performance. Management decision, 48(5), 732-755.
Ansari, M., Ashrafi, S., & Jebli, H. (2016). The Impact of Human Capital on Green Innovation. Industrial Management Journal, 8(2), 141-162. (Persian)
Arthur, O., Sheffrin, S. M., & Prentice-Hall, I. (2003). Economics: Principles in Action. Needham. Publisher: Pearson Prentice Hall, p. 287.
Asgharpour, M. J. (2014). Multi-criteria decision making, Tehran: University of Tehran Press, p.400. (Persian)
Assaf, A. G., Deery, M., & Jago, L. (2011). Evaluating the performance and scale characteristics of the Australian restaurant industry. Journal of Hospitality & Tourism Research, 35(4), 419-436.
Azar, A., & Rajabzadeh, A. (2017). Applied decision making (MADM approach). Third edition. Tehran: Negah Danesh Publications, p. 230. (Persian)
Aziz, N. A., & Omar, N. A. (2013). Exploring the effect of Internet marketing orientation, Learning Orientation and Market Orientation on innovativeness and performance: SME (exporters) perspectives. Journal of Business Economics and Management, 14(sup1), 257-278.‏
Bandura, A. (1997). Self-Efficacy: the exercise of control. New York: W.H. Freeman. Page 604.
Becker, G. S. (1993). Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, With Special Reference to Education. Third Edition, Chicago: University of Chicago Press.
Bontis, N. (1998). Intellectual capital: an exploratory study that develops measures and models. Management decision, 36(2), 63-76.
Dastgir, M., Arab Salehi, M., Amin Jafari, R., & Khalaqi, H. A. (2014). The Impact of Intellectual Capital on Company Financial Performance. Financial Accounting and Auditing Research, 6(21), 1-36. (Persian)
Edralin, D. M. (2007). Human capital development for innovation in Asia: Training and development practices and experiences of large Philippine companies. Asian Journal of Technology Innovation, 15(1), 133-147.
Engström, T. E., Westnes, P., & Furdal Westnes, S. (2003). Evaluating intellectual capital in the hotel industry. Journal of intellectual capital, 4(3), 287-303.‏
Ganji, A. (2004). The Role of Intelligent Resources in Knowledge Management. Information Quarterly, 19(3), 77-88. (Persian)
Ganotakis, P. (2012). Founder's human capital and the performance of UK new technology based firms. Small Business Economics, 39(2), 465-515.
Ghowchani, F., Rezaeian, A., & Hosseini Ghorbani Zadeh, V. (2018). Investigating the human resources empowerments associated with e-government interoperability maturity. Research in Human Resource Management, 10(3), 1-25.
Hamel, G. & Prahalad, C.K. (1994). Competing for the Future. Boston: HBS Press.
Hosseini, H., Jokar, A. A, Keshavarz, E, Khademi, M. (2018). Identifying and Prioritizing Intellectual Capital Indicators with the aim of improving the company's performance. management, economic and accounting, 3(27), 11-25. (Persian)
Hudson, W. (1993). Intellectual Capital: How to Build it, Enhance it, Use it. New York: John Wiley & Sons.
Jahanian, R. (2018). Study of Human Resource Development Standards at Marine educational organizations. Teaching in Marine Science, 5(3), 103-117. (Persian)
Javanmard, H., & Mohammadian, F. (2009). Effective Indicators in Measuring of Human Capital. Journal of Human Resource Management Research, 2(1): 67-86. (Persian)
Jogaratnam, G. (2018). Human capital, organizational orientations and performance: Evidence from the restaurant industry. International Journal of Hospitality & Tourism Administration, 19(4), 416-439.‏
Khezrpur, K., Maziari, M., & Sabounchi, R. (2014). Relationship between social capital and productivity of employees of sports and youth departments of West Azerbaijan province. Journal of Human Resource Management in Sport, 1(2), 147-156. (Persian)
Latifi, S, & Yaghoubi, A. (2016). Identifying and Ranking Strategies for Empowering the Poultry Cooperatives in Hamedan Province by Using MCDM Techniques. Journal of Agricultural Economics and Development, 30(3), 160-172. (Persian)
Lee, C., Hallak, R., & Sardeshmukh, S. R. (2016). Innovation, entrepreneurship, and restaurant performance: A higher-order structural model. Tourism Management, 53, 215-228.
Mahsud, R., Yukl, G., & Prussia, G. E. (2011). Human capital, efficiency, and innovative adaptation as strategic determinants of firm performance. Journal of Leadership & Organizational Studies, 18(2), 229-246.‏
Marimuthu, M., Arokiasamy, L., & Ismail, M. (2009). Human capital development and its impact on firm performance: Evidence from developmental economics. Journal of international social research, 2(8), 12-24.‏
Maritz, A., & Brown, C. (2013). Enhancing entrepreneurial self-efficacy through vocational entrepreneurship education programmes. Journal of Vocational Education & Training, 65(4), 543-559.
Marvel, M. R., Davis, J. L., & Sproul, C. R. (2016). Human capital and entrepreneurship research: A critical review and future directions. Entrepreneurship Theory and Practice, 40(3), 599-626.‏
Momeni M, & Sharifi A. (2012). Multi-Attribute Decision Making Models and Software. Tehran: Danesh Negar publisher; 2012. (Persian)
Moore, D. B., & Gray, D. P. (1990). Marketing—The Blueprint for Successful Physical Education. Journal of Physical Education, Recreation & Dance, 61(1), 23-27.‏
Naderi A, Heidari T, Amiri A. (2016). Relationship between Human Capital and Organizational Performance: The Case of Asia Insurance Company. Research on Educational Leadership and Management, 2(5), 1-30. (Persian)
Nasehifar, V., Amiri, M., & Mobarakabadi, H. (2018). Components of Human Resource Development of Small and Medium Enterprise (SMEs) to Improving Their performance. Research in Human Resources Management, 10(3), 1-25. (Persian)
Nazari, R., & Panahian A. (1394). Structural Equation Modeling of Empowering and Effectiveness of Human Capital due to Delegating Employees in Sport Organizations. Journal of Human Resource Management in Sport, 3(1), 35-44. (Persian)
Nelson, R. R., & Phelps, E. S. (1966). Investment in humans, technological diffusion, and economic growth. The American Economic Review, 56(1/2), 69-75.
Nyberg, A. J., Moliterno, T. P., Hale Jr, D., & Lepak, D. P. (2014). Resource-based perspectives on unit-level human capital: A review and integration. Journal of Management, 40(1), 316-346.
Quchani, F., Rezaian, A., & Hosseini, V. (2018). An Appraisal of the Human Resource Capabilities Associated with Interoperability Maturity of Electronic Government. Human Resource Management Research, 10(3), 75-100. (Persian)
Razavi, S. M. J., Zarei, M., & Ghahremantabrizi, K. (2016). Identify and rank the factors influencing entrepreneurship in sports with an integrated approach to multi-criteria analysis and Kaplan. Journal of Sport Management, 23, 113-130. (Persian)
Sanobari, M. (2009). Introduction to Human Capital (Concepts, Characteristics and Measurement Indicators). Police Human Development, 6(22), 119-136. (Persian)
Sardo, F., Serrasqueiro, Z., & Alves, H. (2018). On the relationship between intellectual capital and financial performance: A panel data analysis on SME hotels. International Journal of Hospitality Management, 75, 67-74.‏
Sepahvand, R. (2014). The role of organizational investment methods on human resource value creation with the mediating role of human capital. Improvement and Transformation Management Studies, 23(76), 117-140. (Persian)
Seyed Javadin, S. R., Sharifi, S. M., & Rajeh, H. (2009). The role of human resource development in achieving the 1404 vision of the oil industry. Journal of Energy Extent, 8(40), 77-100. (Persian)
Toloui, A., Radfar, R., Shojai, N., & Farrokhizadeh, F. (2018). Identifying and ranking the factors for assessing the electronic readiness of small and medium-sized manufacturing enterprises. Technology Development Quarterly, 14(55), 22-29. (Persian)
Van Uden, A., Knoben, J., & Vermeulen, P. (2017). Human capital and innovation in Sub-Saharan countries: a firm-level study. Innovation, 19(2), 103-124.‏
‏Vidotto, J. D. F., Ferenhof, H. A., Selig, P. M., & Bastos, R. C. (2017). A human capital measurement scale. Journal of Intellectual Capital, 18(2), 316-329.‏
Wadhwa, P., McCormick, M., & Musteen, M. (2017). Technological innovation among internationality active SMEs in the Czech economy: Role of human and social capital of CEO. European Business Review, 29(2), 164-180.‏
Yen, Y. F. (2013). The impact of bank’s human capital on organizational performance: How innovation influences performance. Journal of Innovation, 15(1), 112-127.‏
Yoon, K. P., & Hwang, C. L. (1995). Multiple attribute decision making: An introduction. London: Sage Publications. Edit7:1-83.
Zhang, B. (2018). Statistical analysis of china sports industrial listed companies' development influence factors. Journal of Engineering Technology, 6(1), 94-103.‏