نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، پردیس بین‌المللی کیش، دانشگاه تهران، کیش، ایران

2 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استاد مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف از اجرای این پژوهش طراحی سلسله مراتبی نقشه استراتژی آکادمی ملی فوتبال با روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری ISM بود. روش تحقیق روش آمیخته کمی و کیفی بود. در بخش کیفی گروه کانونی در قالب شورای راهبری نکته نظرات خویش را در ارتباط با نحوه تعامل و روابط علت و معلولی استراتژی‌ها با یکدیگر به شکل نمادهای ISM در ماتریس خود تعاملی استراتژی‌ها (SSIM)، درج نمودند. این نمادها در ماتریس دسترسی اولیه کمی‌سازی شد و از این رهگذر سطوح سلسله مراتبی استراتژی‌ها در جدول چهارگانه، نقشه ماتریس نهایی، شناسائی و با توجه روابط علت و معلولی بین آنها، نقشه استراتژی آکادمی ملی فوتبال با روش مدل سازی ساختاری تفسیری در 4 سطح ترسیم گردید. در این نقشه استراتژی‌های مربوط به هر سطح درج گردیدند. در سطح اول، منظر مالی 2 استراتژی و در سطح دوم یا منظر ذینفعان یک استراتژی، در سطح سوم یامنظر فرایند داخلی 4 استراتژی و در سطح چهارم منظر رشد و یادگیری 3 استراتژی قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

Afkhami Ardakani, M., Rajabpour, E., & Hashemi, M. (2015). Presenting a Model to Explain Organizational Silence Using Interpretive Structure Modeling. Quarterly Journal of Organizational Behavior Studies, 4(3), 144-121. (Persian)
Football Schools Regulations. (2015). Football Federation of the Islamic Republic of Iran, National Football Academy of Iran Draft Statute of the National Football Academy of Iran. Football Federation of the Islamic Republic of Iran. (Persian) 
Strategic document for the development of the country's football. (2013). Football Federation of the Islamic Republic of Iran. (Persian) 
Saleh Olia, M., Mir Ghafouri, S. H., & Shahnavazian, S. (2010). Developing the Strategy Map of the Organization Using ISM Model. Quarterly Journal of Business Exploration, 4(2), 121-134. (Persian) 
Abdollahi, M. H. (2014). Development of strategic plan of Mahan Sepahan Steel Cultural and Sports Club and presentation of its implementation model with balanced scorecard approach. PhD thesis, Faculty of Physical Education and Sports Sciences of Kharazmi University. (Persian) 
Azimi, S. (2016). Developing a strategic plan of the General Department of Physical Education of the Ministry of Science, Research and Technology and presenting an executive plan based on the BSC model. PhD Thesis, Institute of Physical Education and Sports Sciences. (Persian)
Keshavarz, L. (2009). Modeling the implementation of the strategy of the National Olympic Committee with BSC technique. PhD thesis, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran. (Persian)
Nejad Sajjadi, S. A. (2011). Model of strategy implementation and design of strategy map of Tehran Municipality Sports Organization using balanced scorecard technique. PhD thesis, Faculty of Physical Education and Sports Sciences University of Tehran. (Persian)
Nasirzadeh, A. (2010). Designing and explaining the strategy implementation model of the Wrestling Federation of the Islamic Republic of Iran. (Persian)
Vahdani, M. (2016), Development of Strategic Plan of the Deputy of Physical Education and Health of the Ministry of Education and its executive model with BSC approach. PhD Thesis, Faculty of Physical Education and Sports Sciences. (Persian)
Attri, R., Dev, N., & Sharma, V. (2013). Interpretive structural modelling (ISM) approach: an overview. Research Journal of Management Sciences, 2(2), 3-8.
Quesado, P. R., Aibar-Guzmán, B., & Rodrigues, L. L. (2016). Extrinsic and intrinsic factors in the Balanced Scorecard adoption: An empirical study in Portuguese organizations. European Journal of Management and Business Economics, 25(2), 47-55.
Sandbhor, S., & Botre, R. (2014). Applying total interpretive structural modeling to study factors affecting construction labour productivity. Australasian Journal of Construction Economics and Building, 14(1), 20-31.
Sohani, N., & Sohani, N. (2012). Developing interpretive structural model for quality framework in higher education: Indian context. Journal of Engineering, Science & Management Education, 5(2), 495-501.