نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 دانشجو دکتری مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 دانشیار مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 استادیار مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر ارایه الگوی عوامل پیش بینی کننده خودسودمندی کاریابی در فارغ التحصیلان علوم ورزشی بود.
روش‌شناسی: روش پژوهش، توصیفی-همبستگی و از نظر هدف، کاربردی بود که به‌شکل میدانی انجام شد و فارغ-التحصیلان علوم ورزشی جامعة آماری بود. نمونه 360نفر بودند که به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری، سه‌پرسشنامه 28سوالی عوامل درونی که شامل مولفه های عزت‌نفس چانگ و همکاران(2018)(پنج سوال)، تحمل‌ابهام هازن و همکاران(2012)(چهار سوال)، منبع‌کنترل کساوایف و همکاران(2017)(هفت سوال) و خودنمودگری هارت و همکارن(2017)(دوازده سوال)، پرسش نامه 12سوالی عوامل بیرونی جنیاواتی فوگل(1994) شامل چهار مولفه سیاست‌ها و رویه‌های دولتی(سه سوال)، شرایط اقتصادی–اجتماعی(سه سوال)، مساعدت‌های مالی(سه سوال)، مساعدت‌های غیرمالی(سه سوال) و پرسشنامه 10 سوالی خودسودمندی‌کاریابی صالحی(1384) بود. مقیاس پرسشنامه‌ها پنج‌ارزشی لیکرت بود. جهت روایی ترجمه از روش روایی ترجمه پیشرو – پسرو استفاده شد. روایی صوری و محتوایی به تأیید شانزده تن از اساتید مدیریت ورزشی رسید. همچنین مقدار پایایی، روایی واگرا و همگرا پرسشنامه مطلوب برآورد شد. تحلیل نتایج به روش معادلات ساختاری با نرم افزار پی‌ال‌اس و اس‌پی‌اس‌اس انجام شد.
یافته: نتایج نشان داد مقدار ضریب تعیین برای سازه خودسودمندی‌کاریابی 755/0 می‌باشد که مناسب بودن برازش مدل ساختاری را تأیید می‌کند. همچنین عوامل درونی با ضریب اثر 489/0 و عوامل بیرونی با ضریب اثر 417/0 بر روی خودسودمندی‌کاریابی فارغ‌التحصیلان رشته علوم ورزشی تأثیر دارد.
نتیجه‌گیری: دست‌آورد این پژوهش برای متولیان ورزش کشور شامل ارائه اهم فاکتورهای حمایت ‌اقتصادی و اجتماعی، ضرورت تدوین سیاست‌های متناسب با ویژگی‌های شخصیتی افراد در جهت اشتغال بیشتر فارغ التحصیلان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی است.

کلیدواژه‌ها

Abdul Maleki, S., Nasiri Walik Bani, F., & Ghanbari, S. (2016). Investigating the Relationship between Entrepreneurial Personality Traits of Managers and Their Productivity and Job Performance. Quarterly Journal of Innovation and Value Creation, 8, 13-20. (Persian)
Ahmadi, F., Shafei, R., & Mafakheri Nia, F. (2012). Investigating the Impact of Individual and Environmental Factors on the Entrepreneurial Behavior of Kurdistan University Students. Journal of Entrepreneurship Development, 15, 145-163. (Persian)
Aramon, H., Mirghfouri, H., & Zare Ahmadabadi, H. (2014). Predicting job self-efficacy and job decision making based on attachment styles. Journal of Women and Culture, 8, 9-22. (Persian)
Azimzadeh, M., Ehsani, M., Kordnaij, A., & Koozehchian, H. (2014). Explaining the Conceptual Model for Creating Small and Medium Sports Businesses. Sports Management Study, 22, 189-208. (Persian)
Bandura, A., & McClelland, D. C. (1977). Social learning theory (Vol. 1). Prentice Hall: Englewood cliffs.
Bargsted, M. (2017). Impact of personal competencies and market value of type of occupation over objective employability and perceived career opportunities of young professionals. Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, 33(2), 115-123.
Boroumand, M. R., Fazli Darzi, A., & Azimi Dolarstaghi, A. (2013). Study of the attitudes of physical education and sports science graduates towards their future careers. Research in Academic Sports, 5, 31-48. (Persian)
Boroumand, M. R., Hemmatinejad, M. A., Ramezani Nejad, R., Razavi, S. M. H., & Malek Akhlagh, I. (2011). Investigating Barriers to Employment of Iranian Physical Education and Sports Science Graduates. Journal of Sports Management and Motor Behavior, (7)14, 51-72. (Persian)
Boroumand, M. R., Hemmatinejad, M. A., Ramezani Nejad, R., Razavi, S. M. H., & Malek Akhlaq, I. (2013). Analysis of employment status of graduates in the field of physical education and sports sciences in Iran and determining their position based on the position assessment matrix and strategic action (SPACEM). Quarterly Journal of Sports Management and Development, 1, 1-19. (Persian)
Chang, C. W., Yuan, R., & Chen, J. K. (2018). Social support and depression among Chinese adolescents: The mediating roles of self-esteem and self-efficacy. Children and Youth Services Review, 88, 128-134.
Fekri, C., Shafi Abadi, A., Zaboli, P., & Zare, Y. (2017). Relationship between job seeker beliefs, home business attitude and self-efficacy with students' entrepreneurial behavior, the first scientific conference on psychology, educational sciences and pathology of society. https://www.civilica.com/Paper-ASIBCONF01-ASIBCONF01_363.html.
Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Structural equation models with unobservable variables and measurement error: Algebra and statistics. Journal of Marketing Research, 18(3), 382-388.
Gnyawali, D. R., & Fogel, D. S. (1994). Environments for entrepreneurship development: key dimensions and research implications. Entrepreneurship theory and practice, 18(4), 43-62.
Greenfield, B. M. (2009). The relationship of general self-efficacy and job search self-efficacy with job search behaviors and employment for individuals with substance use disorders. New York University.
Hargrove, B. K., Creagh, M. G., & Burgess, B. L. (2002). Family interaction patterns as predictors of vocational identity and career decision-making self-efficacy. Journal of vocational behavior, 61(2), 185-201.
Hart, W., Adams, J., Burton, K. A., & Tortoriello, G. K. (2017). Narcissism and self-presentation: Profiling grandiose and vulnerable Narcissists' self-presentation tactic use. Personality and Individual Differences, 104, 48-57.
Hazen, B. T., Overstreet, R. E., Jones-Farmer, L. A., & Field, H. S. (2012). The role of ambiguity tolerance in consumer perception of remanufactured products. International Journal of Production Economics, 135(2), 781-790.
Henseler, J., Ringle, C. M., & Sinkovics, R. R. (2009). The use of partial least squares path modeling in international marketing. In New challenges to international marketing. Emerald Group Publishing Limited.
Holmstrom, A. J., Clare, D. D., & C. Russell, J. (2014). Problem-focused content in the job search: Two tests of the cognitive-emotional theory of esteem support messages. Human Communication Research, 40(2), 161-187.
Holmstrom, A. J., Russell, J. C., & Clare, D. D. (2015). Assessing the role of job-search self-efficacy in the relationship between esteem support and job-search behavior among two populations of job seekers. Communication Studies, 66(3), 277-300.
Honari, H. (2009). Investigating the Critical Factors of Success in Manpower Productivity of the Physical Education Organization and the National Olympic Committee, Shahrekord, Third National Congress of Sports Management.
Hosseini, S., Kraskian Mojambari, A., & Ferdousipour, A. (2014). The contribution of the five main personality factors in predicting ambiguity tolerance. Thought and Behavior in Clinical Psychology, 8, 17-26. (Persian)
Kesavayuth, D., Ko, K. M., & Zikos, V. (2018). Locus of control and financial risk attitudes. Economic Modelling, 72, 122-131.
Mandalizadeh, Z., Ehsani, M., Koozehchian, H., & Honari, H. (2015). Investigating the environmental factors affecting the development of entrepreneurship in sports in the country. Sports Management Studies (Research in Sports Science), 7(29), 99-116.
Mehmet, A. Ç., & Özlem, T. (2015). Developing Job Search Self Efficacy Scale and Turkish University Students' Job Search Self-Efficacy Levels. British Journal of Education. Society & Behavioural Science, 10(3), 1-12.
Mohammadzadeh Nasrabadani, M., Pezeshki Rad, G., & Chizari, M. (2006). Employment Status, Job Capacity and Successful Careers of Graduates of Scientific-Applied Higher Education in Agriculture. Research and Planning in Higher Education, 4, 79-98. (Persian)
Nasirzadeh, A. M., Farahani, A., & Vatan doost, M. (2018). Analysis of effective factors in entrepreneurship of physical education graduates. Sports Management Studies (Research in Sports Science), 10 (47), 131-152. (Persian)
Porras-Arena, M. S., & Martín-Román, Á. L. (2018). Self-employment and the Okun’s Law. Economic Modelling, 77, 253-265.
Quinn, E., Conti, J., Farrow, E., Trommelen, S., & Moroz, J. (2015). Job Search Self-Efficacy and the influence of Social Support among University Students. College of Business and Economics, University of Guelph.
Saks, A. M., Zikic, J., & Koen, J. (2015). Job search self-efficacy: Conceptualizing the construct and its measurement. Journal of Vocational Behavior, 86, 104-114
Salehi, R. (2005). Investigating the effect of counseling, career path through professional preparation and entrepreneurship process on job search behavior of unemployed women in Shahrekord, M.Sc. Thesis, University of Isfahan, Faculty of Educational Sciences and Psychology. (Persian)
Tabe Bordbar, F., & Aghaie, M. (2014). The role of self-assessment in predicting employee empowerment and organizational commitment. Journal of New Approach in Educational Management, 5(18), 59-72. (Persian)
Tenenhaus, M., Vinzi, V. E., Chatelin, Y. M., & Lauro, C. (2005). PLS path modeling. Computational statistics & data analysis, 48(1), 159-205.
Wetzels, M., Odekerken-Schröder, G., & Van Oppen, C. (2009). Using PLS path modeling for assessing hierarchical construct models: Guidelines and empirical illustration. MIS quarterly, 33(1), 177-195.