نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده علوم انسانی، گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود، شاهرود، ایران.

2 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده علوم انسانی، گروه تربیت بدنی، واحد شاهرود، شاهرود، ایران.

3 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم انسانی، گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود، شاهرود، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر شناسایی و تحلیل الگوهای ذهنی خبرگان در خصوص آسیب‌های رفتاری نظام مدیریت شنای ایران بود.
روش شناسی: مقاله‌ حاضر بر اساس هدف، از نوع پژوهش‌های کاربردی؛ به لحاظ ماهیت ازنوع پژوهش‌های اکتشافی؛ ازنظرگردآوری داده‌ها، از نوع پژوهش‌های توصیفی ـ پیمایشی و به دلیل کاربرد، روش کیو، از نوع پژوهش‌های آمیخته می‌باشد. در بخش مصاحبه از میان نخبگان شنای ایران که دارای سوابق پژوهشی در این حوزه بودند، پنج نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. در بخش مرتب‌سازی عبارات از میان مربیان فعال در لیگ برتر، پیشکسوتان و کارشناسان نخبه، متخصصین مدیریت ورزشی آشنا به حوزه شنا، جامعه‌شناسان و اصحاب رسانه فعال در شنا، بیست نفر به عنوان مشارکت‌کنندگان پژوهش انتخاب شدند. روش نمونه‌گیری به صورت تلفیقی ازنمونه‌گیری هدفمند و غیر احتمالی و نمونه‌گیری گلوله‌ برفی انجام شد.
یافته‌ها: شش الگوی ذهنی مرتبط با آسیب‌های رفتاری نظام مدیریت شنای ایران شناسایی شد که به ترتیب اولویت شامل دانش گرایان، سیاسی گرایان، مدیریت گرایان، ارتباط گرایان، اخلاقی گرایان و مهارت گرایان بودند.
نتیجه گیری: به طور کلی شنای ایران در بعد رفتاری خویش دارای نقصان هایی می باشد. با توجه به اهمیت آسیب های سرمایه انسانی در بخش مدیریت و همچنین وضع نامطلوب اغلب مولفه های رفتاری در این زمینه، اقدام‌های پیشگیرانه در جهت رفع نواقص و کمبودها و نیز اقداماتی در جهت حفظ برتری‌ها و قوت‌ها در بعد رفتاری ضروری به نظر می رسد و پیشنهاد می‌گردد مدیران عالی فدراسیون شنای ایران نسبت به شناسایی مشکلات و ارائه راه‌حل های کاربردی فوریت اقدام نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

Abdul-Kahar, A. (2020). Modern Challenges of Human Resource Management Practice in Job Placement and Recruitment Within Organisations in the African Continent. Journal of Human Resource Management, 8(2), 69-75. https://doi.org/10.11648/j.jhrm.201200802.14
Akingbola, K. (2013). Contingency, fit and flexibility of HRM in nonprofit organizations. Employee Relations, 35(5), 479–494. https://doi.org/10.1108/ER-01-2012-0009
Bayat, M., & Kamrani, M. (2014). Pathology of the Deputy of Human Resources with the aim of improvement and development based on the three-pronged model (Case study: Tehran Regional Electricity Company). Twenty-ninth International Power System Conference. (Persian)
Duenckmann, F. (2010). The village in the mind: Applying Q-methodology to re-constructing constructions of rurality. Journal of Rural Studies, 26(3), 284–295.
Ehsani, M., & shajie, R. (2012). Ethics in sports with a philosophical approach. Publications of the Physical Education Research Institute of the Ministry of Science, Research and Technology. (Persian)
Ellingsen, I. T., Størksen, I., & Stephens, P. (2010). International Journal of Social Q methodology in social work research. International Journal of Social Research Methodology, 13(5), 395–409. https://doi.org/10.1080/13645570903368286
Esfandiari, A., Nekoueimoghadam, M., Mohammadi, Z., Norouzi, S., & Amiresmaili, M. R. (2012). Pathology of human resources by applying three-dimensional model-2011 (Case Study: Kerman University of Medical Sciences, Iran). Tolooebehdasht10(3), 1-12. (Persian)
ghahremantabrizi, K., Rahimi, E., Razavi, S. (2017). Identification and Prioritization of Barriers to the Development of Swimming in Kerman Province According to Analytic Hierarchy Process (AHP). Journal of Sport Management, 9(1), 113-128. https://doi.org/10.22059/jsm.2017.62132 (Persian)
Gheorghe, C. (2015). Managers and human resources management in football. Revista Economica, 67(5), 148–164.
Ghorbani, M., Asadi, H., Goodarzi, M., & Hamidi, M. (2016). Developing Human Capital Measurement Model in Iran Sports Federations. Sport Physiology & Management Investigations, 8(1), 9-22. (Persian)
Karimi, M., Khodaie, R. M.., & Yahya Chaghouee, Y. (2018). Organizational Pathology in the Area of Human Resource Productivity; (Case study: Iranian Airports Company). International Journal of Advanced Studies in Humanities and Social Science, 7(2), 138-150
Krsmanović, S., Branković, M., & Radšoević, I. (2014). Human resources: Main factor in the development of sports. Activities in Physical Education & Sport, 4(1), 84-86.
Kumar, S. S. (2017). Soft skills for sports management. International Journal of Physical Education, Sports and Health, 4(3), 152-153
Lio, M. C., Liu, M. C., & Ou, Y. P. (2011). Can the internet reduce corruption? A cross-country study based on dynamic panel data models. Government Information Quarterly, 28(1), 47-53.
Najafikolori, M., goodarzi, M., farahani, A., & Esmaeli bidhendi, H. (2012). Effective Factors of Corruption in Sport Organizations (Case Study: Football Federation of I.R Iran). Journal of Sport Management, 4(14), 109-122. https://doi.org/10.22059/jsm.2012.28907 (Persian)
Papaioannou, A., Kriemadis, T., Alexopoulos, P., & Vrondou, O. (2012). An analysis of human resource empowerment and organisational performance in Greek sport federations. World Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development, 8(4), 439-455.
Ponomariov, B. L., & Boardman, P. C. (2011). Organizational pathology compared to what? Impacts of job characteristics and career trajectory on perceptions of organizational red tape. Public Administration Review, 71(4), 582-597.
Sajjadi, S., Razavi, S., & Dousti, M. (2018). Presenting a Pathological Model of Sport Structure in Iran. Sport Management Studies, 10(47), 85-108. doi: 10.22089/smrj.2018.3626.1710 (Persian)
Shajie, K., Talebpour, M., Azimzadeh, S. M., Keshtidar, M., & Nooghabi, H. J. (2020). Spectators on the Run: Factors Affecting Football Attendance in Iranian Football Matches. Annals of Applied Sport Science, 8(1), 1–13. https://doi.org/10.29252/aassjournal.733
Stamm, H., Lamprecht, M., Somaini, B., & Peters, M. (2001). I Getting Switzerland to move: evaluation of a new Sport for All programme. Sozial- Und Praventivmedizin, 46(1), 20–28. https://doi.org/10.1007/bf01318795
Talebpour, M., Shajie, K., Kashtidar, M., & Alizaie, O. (2017). Developing a Model to Measure Behavioral Problems in Coaches of Iran Football Premier League. New Trends in Sport Management, 5(19),79-93. (Persian)
Taylor, T., & McGraw, P. (2006). Exploring human resource management practices in nonprofit sport organisations. Sport Management Review, 9(3), 229-251.
Weerakoon, R. K. (2016). Human Resource Management in Sports: A Critical Review of its Importance and Pertaining Issues. Physical Culture and Sport Studies and Research, 69(1), 15–21. https://doi.org/10.1515/pcssr-2016-0005
Yoshizawa, G., Iwase, M., Okumoto, M., Tahara, K., & Takahashi, S. (2016). Q workshop: An application of Q methodology for visualizing, deliberating and learning contrasting perspectives. International Journal of Environmental and Science Education, 11(13), 6277–6302. https://doi.org/10.1117/12.2045172
Zeng, Q. X., & Liu, H. U. (2017). A study on strategic human resource management and sports organization performance. 4th International Conference on Economics and Management (ICEM 2017). 521–524.