نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی اثرگذاری تصویر سازمانی ادراک شده کارکنان بر رفتارهای خود توسعه­ای آنان با توجه به نقش رضایت شغلی و تعهد سازمانی در سازمان ورزش شهرداری اصفهان بوده است.
روش‌شناسی: این پژوهش از نوع توصیفی و از دسته مطالعات همبستگی بوده و جامعه آماری آن شامل، تمامی کارکنان سازمان‌ ورزش شهرداری اصفهان در سال 1396 بوده است (263= N). در این پژوهش تمامی اعضای جامعه آماری برای مشارکت در تحقیق انتخاب شدند که با توجه به نرخ پرسش نامه‌های بازگشتی (6/88 درصد)، این پژوهش با تعداد 233 نفر از کارکنان اجرا شد. از چهار پرسش نامه تصویر سازمانی ادراک شده، رضایت شغلی، تعهد سازمانی و رفتارهای خود توسعه‌ای برای سنجش متغیرهای پژوهش استفاده شد؛ همچنین، به منظور تحلیل داده‌های به دست آمده از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که تصویر سازمانی ادراک شده کارکنان به‌صورت مستقیم بر رضایت شغلی (71/0=β) و تعهد سازمانی آنان (63/0=β) اثرگذار بوده است. رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان نیز به‌صورت مستقیم و با ضرایب رگرسیونی 66/0 و 54/0 بر گسترش رفتارهای خود توسعه‌ای آنان تأثیر داشته است؛ همچنین، تصویر سازمانی ادراک شده در دو مسیر جداگانه و با توجه به نقش میانجی رضایت شغلی (59/0=β) و تعهد سازمانی (51/0=β) بر ارتقاء رفتارهای خود توسعه‌ای کارکنان اثرگذار بوده است. از طرفی دیگر، تصویر سازمانی ادراک شده در یک مسیر و با توجه به نقش میانجی رضایت شغلی و تعهد سازمانی بر ارتقاء رفتارهای توسعه‌ای کارکنان اثرگذار بوده است (46/0=β).
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج حاصله از این پژوهش تلاش در جهت بهبود ادراکات و تصاویر سازمانی ادراک شده کارکنان در سازمان‌های ورزشی، می‌تواند علاوه بر ارتقاء نگرش‌های مهم شغلی بر گسترش رفتارهای خود توسعه‌ای کارکنان نیز اثرگذار بوده که نتیجه آن توسعه بیشتر عملکرد‌های شغلی و بازدهی بالاتر سازمانی خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

Abdipour, K., Zardoshtiyan, S., Jamshidi, E., & Amiri, J. (2013). Predict Employee Job Satisfaction, According to the Servant Leadership in Office of Youth and Sports of the West Country. Applied Research in Sport Management, 2(1), 113-120. (Persian).
Ahmadi S. A. A., Askarinejad, M., & Ahmadian, M. (2017). Investigating the Relationship between Self-Development Behavior and Its Effective Factors on the Efficiency of Human Resources Officers of Iran's Police Force. Deputy of Human Resource of NAJA, 47, 40-62 (Persian).
Alvinius, A., Johansson, E., & Larsson, G. (2017). Job satisfaction as a form of organizational commitment at the military strategic level: A grounded theory study. International Journal of Organizational Analysis, 25(2), 312-326.
Bankins, S., & Waterhouse, J. (2019). Organizational identity, image, and reputation: Examining the influence on perceptions of employer attractiveness in public sector organizations. International Journal of Public Administration, 42(3), 218-229.
Boyce, L. A., Zaccaro, S. J., & Wisecarver, M. Z. (2010). Propensity for self-development of leadership attributes: Understanding, predicting, and supporting performance of leader self-development performance. Leadership Quarterly, 21(1), 159-178.
Foroutani, Z. (2015). Examining the influencing factors on Employees Self –Development behavior: emphasizing the organizational support and Islamic attitude toward work. Organizational Behaviour Studies Quarterly, 4(2), 54-27. (Persian).
Foroutani, Z., Azar, A., Ahmadi, A., Mobaraki, H., & Askarinejad, M. (2013). Assesing the relationship between Individual and Organizational factors with Self – development. Nursing Managemet, 2(2), 9-18. (Persian).
Forootani, Z., Azar, A., Ahmadi, S., & Asgari nejad, M. (2014). Design and Define Self - development of Human Resources Model. Quarterly Journal of Public Organzations Management, 1(4), 61-78. (Persian).
Foroutani, Z., Azar, A., Ahmadi, A., Mobaraki, H., & Askarinejad, M. (2015). Assessing the relationship between the nurses’ self – development behavior, job motivation and it’s effective factors. Nursing Managemet, 3(2), 70-78. (Persian).
Gaisina, L. M., Belonozhko, M. L., Kirichuk, S. M., Sultanova, E. A., & Tumanova, A. Y. (2017). Self-organization and Self-development as Key Factors in Improving Productivity. Journal of Advanced Research in Law and Economics, 2(24), 444-453.
Ghanbar pour nosrati, A., Khabiri, M., poorsoltani zarandi, H., & aghaii, N. (2015). The Role of Job Satisfaction in the Relationship between Organizational Justice and Turnover Intention in Experts of Sport Federations. Journal of Sport Management, 6(4), 683-696. (Persian).
Hergenhahn, B. R., & Olson, M. H. (2005). An introduction to theories of learning. 8th edition, LA: Pearson Prentice Hall.
Intindola, M. L., Lewis, G., Flinchbaugh, C., & Rogers, S. E. (2019). Web-based recruiting’s impact on organizational image and familiarity: too much of a good thing? The International Journal of Human Resource Management, 30(19), 2732-2753.
Jacobs, R. L., & Washington, C. (2003). Employee development and organizational performance: A review of literature and directions for future research. HRDI, 6(3), 343-354.
jafari, A., & Alimardani, M. (2016). Regression analysis of job satisfaction and organizational commitment effectiveness of physical education teachers of Tehran’s Counties. Scientific Journal of Organizational Behavior Management in Sport Studies, 3(3), 37-44. (Persian).
Kazoleas, D., Kim, Y., & Moffit, M. A. (2001). Institutional image: A case study. Corporate Communication, 6(4), 205-216.
LeBlanc, G., & Nguyen, N. (1996). Cues used by customers evaluating corporate image in service firms. International Journal of Service Industry Management, 7(2), 44-56.
Mir Moeini, S., Jalali Farahani, M., & Alidoost Ghahfarokhi, E. (2016). Designing of organizational citizenship behavior of tehran city perdition model for physical education from job satisfaction, organizational commitment and organizational justice. Scientific Journal of Organizational Behavior Management in Sport Studies, 3(4), 111-123. (Persian).
Mirsafian, H. (2016). Perceived Constraints to Physical Activity and Sport: A Cross-cultural Study between Iranian and Hungarian University Students. World Leisure Journal, 53(3), 193-206.
Mirsafian, H. (2018). Role of Perceived Organizational Image on Staff's Change Management in Sport Organizations of Isfahan, with Mediating the Emotional Intelligence. Journal of Human Resource Management in Sport, 4(2), 275-287. (Persian).
Mirsafian, H & Afshari, M. (2017). Path Analysis of Relationships between Perceived Organizational Support, Organizational Apathy, and Organizational Image in Sport Organization of Municipality of Isfahan. New Approches in Sport Management, 5(17), 73-86. (Persian).
Molanorouzi, K., Rezaei, Z., & Arbabi, H. (2017). The Relationship between Psychological Empowerment and Organizational Citizenship Behavior of the Physical Education Teachers in Golestan Province: The Mediating Role of Job Satisfaction. Scientific Journal of Organizational Behavior Management in Sport Studies, 4(2), 77-88. (Persian).
Naghavi, S. A., Adel, A., & Asadi, M. (2016). Investigation of Spiritual Intelligence, Organizational Commitment and Job Satisfaction Employees of Sport and Youth General Office of Selected Provinces. Scientific Journal of Organizational Behavior Management in Sport Studies, 3(3), 75-86. (Persian).
Narang, L., & Singh, L. (2012). Role of perceived organizational support in the relationship between HR practices and organizational trust. Global Business Review, 13(2), 239-249. (Persian)
Meyer, J. P., & Allen, J. (1991). A three-component conceptualization of organizational commitment. Human Resources Management Reviews, 1(1), 61-89.
Minnesota Satisfaction Questionnaire (1967). Vocational Psycology Research, University of Minnesuta. Available at: http://vpr.psych.umn.edu/instruments/msq-minnesota-satisfaction-questionnaire
Mirsafian, H. (2018). Effect of social intelligence on OCB and EB, with effect on social capital as a mediating variable, in a sport organization in Iran. Physical Culture and Sport Studies and Research, 78, 34-40.
Orvis, K. A., & Ratwani, K. L. (2010). Leader self-development: A contemporary context for leader development evaluation. The Leadership Quarterly, 21(4), 657-674.
Patlán, J. P., & Martinez, E. T. (2017). Evaluation of the organizational image of a university in a higher education institution. Contaduría y Administración, 62(1), 123-140.
Rahimi, R., Bahrololoum, H., & Younesian, A. (2014). The relationship between organizational health and organizational commitment and perceived organizational support of staff Sport and Youth in Khorasan Razavi. Sport Management Studies, 6(26), 147-164. (Persian).
Reichard, J. R., Dayna O. W., Stefanie, E. P., Eric, M., & Stefanie, K. J. (2016). Believing is becoming the role of leader developmental efficacy in leader self-development. Journal of Leadership & Organizational Studies, 24(2), 137-156.
Rezai, M., Kashtidar, M., Sahebkaran, M. A & Salimi, M. (2017). Survey of organizational commitment and job burnout of physical education and non-physical education teachers in Mashhad. 2th Int Conference of Management and Accounting, 1-9. (Persian).
Rho, E., Taesik, Y., & Lee, K. (2015). Does organizational image matter? Image, identification, and employee behaviors in public and nonprofit organizations. Public Administration Review, 75(3), 421-431.
Sabando, A. L., Zorrillia, P., & Forcadaa, J. (2018). A review of higher education image and reputation literature: Knowledge gaps and a research agenda. European Research on Management and Business Economics, 24(1), 8-16.
Sadeghi, T., Lashkary, M., Ghaemmaghami Tabrizi, K. (2011). Examining the Impact of Feelings and Brand Perceptions in Purchasing of the Same Name Fragrances. Jounal of Marketing Management, 6(11), 115-142. (Persian).
Shuang, R., & Doren, C. (2016). Is guanxi always good for employee self-development in China? Examining non-linear and moderated relationships. Journal of Vocational Behavior, 98, 108-117.
Soltan Hosseini, M., Mousavi, Z., Mirsafyan, H., & Akbari Yazdi, H. (2009). The Relationship between Organizational Commitment and Locus of Control in Iranian Physical Education Academic Members. Journal of Sport Management, 1(1), 177-188. (Persian).
Sutton, R. I., & Callahan A. L. (2017). The stigma of bankruptcy: spoiled organizational image and its management. Academy of Management Journal, 30(3), 405-436.
Teo, T., & Noyes, J. (2012). Explaining the intention to use technology among pre-service teachers: a multi-group analysis of the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology. Interactive Learning Environments, 22(1), 51-66.
Tweedie, D., Wild, D., Rhodes, C., & Martinov‐Bennie, N. (2019). How does performance management affect workers? Beyond human resource management and its critique. International Journal of Management Reviews, 21(1), 76-96.
Werner, J. M. & DeSimon, R. L. (2009). Human Resource Development, 5th edition, South-Western: Cengage Learning.
Xu, Q. (2007). A predictive model of employee self-development: The Effects of individual and Contextual Variables, PhD dissertation, University of California, Faculty of Psychology.