نوع مقاله : طرح پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 پژوهشگر پسا دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

هدف مقاله حاضر دیده بانی شایستگی مدیران ورزشی با مدیریت کلاس جهانی در صنعت ورزش ایران از طریق شناسایی شاخص های مؤثر در این حوزه است.

با بهره گیری از رویکرد پویش محیطی ( ابزارهای دلفی، مصاحبه و مطالعات گزارش ها، مقالات و کتب متعدد حوزه صنعت ورزش، مدیریت کلاس جهانی، دیگر علوم مرتبط ) 230 متغیر مؤثر در محیط عمومی و نزدیک صنعت ورزش احصا شدند. در گام بعدی 96 شاخص مؤثر درپنج گروه اصلی به منظور مقایسه داده های حاصل از توافق متخصصان ( مدیران ارشد و کارشناسان خبره صنعت ورزش، آینده پژوه، مدیریت کلاس جهانی) دسته بندی و از تحلیل عاملی در محیط نرم افزار spss 22 استفاده شد که شاخص های شناخته شده تأثیر مثبت و معناداری بر شکل گیری آینده شایستگی مدیران ورزشی با مدیریت کلاس جهانی دارند، سپس با آزمون فریدمن مهم ترین شاخص ها شناسایی و اولویت بندی شدند.

در نتیجه شایستگی بازاریابی(کارآفرین مداربودن)، شایستگی دیپلماسی (آگاهی با روابط بین الملل در صنعت ورزش)، شایستگی مدیریتی (توسعه مداربودن)، شایستگی عملکردی (ریسک پذیر بودن) و شایستگی ادراکی (هوش سازمانی مطلوب) به عنوان شایستگی های کلیدی شناسایی شدند. در نهایت اثر شایستگی بازاریابی با بار عاملی 780/0 و میانگین 62/4 بیشترین اهمیت بر آینده شایستگی مدیران ورزشی با مدیریت کلاس جهانی در صنعت ورزش داشت.

لذا شناخت این شایستگی ها می تواند الگویی مناسب برای مدیران و سیاستگذاران ورزشی جهت بکارگیری مدیرانی با قابلیت‌های ممتاز مدیریت کلاس جهانی بوده که مشارکت فعال آنها منشاء رشد صنعت ورزش را به دنبال دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

Allahyari, R., Abolghasemi, M., Ghahremani, M., & Khorasani, A. (2015). Designing an efficient competency model for managers of science and technology parks of Iranian public universities. Entrepreneurship Development, 8(4), 848-823. (Persian)
Afshari, M. (2014). Causal Analysis of the Impact of Transcendental Management, Resistance Economics and Sports Development on the Economic Development of Iran's Sports Industry. PhD Thesis, Urmia University. (Persian)
Aslan, M., & Pamukcu, A. (2017). Managerial competencies and impact on management
levels. International Journal of Advanced Research in Management and Social
Science
s, 6(9), 1-15.
Azar, G., & Ciabuschi, F. (2017). Organizational innovation, technological innovation, and export performance: The effects of innovation radicalness and extensiveness. International Business Review, 26(2), 324-336.
Abedini, M., Mirsapasi, N., & Shenas, F. (2018). The role of human resource management in promoting organizational social capital: based on futures research approach. Management Futurology, 29(4), 67-72. (Persian)
Bejani, A., Shahlaei, J., Kashkar, S., & Ghafouri, F. (2019). Developing a competency model for managers of sports organizations in the country based on data theory. Sports Management Studies, 11(54), 17-34. (Persian)
Berry, N. (2000). Wcm versus Strategic Trade-Offs. International Journal O f Operations and Production Management, 34(12), 56-79.
Clarke, V., & Braun, V. (2006). Using thematic analysis in psychology.
Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101.
Baroncell, C. & Ballerio, N. (2016). World Class Operation Management. Springer.
Digalwar, A. K. & Date, P. A. (2016). Development of fuzzy PROMETHEE algorithm for the evaluation of Indian world-class manufacturing organizations. International Journal of Services and Operations Management, 24(3), 308-330.
Danaeifard, H., & Mozaffari, Z. (2008). Promoting validity and reliability in qualitative management research: A reflection on research audit strategies. Management Research, 1(1), 131-162. (Persian)
Dziekonski, K. (2017). Project Managers’ Competencies Model for Consruction Indusry in Poland. Procedia Engineering, 182, 174 –181.
Farsijani, H., & Carruthers, A. (1996). World Class Manufacturing and the Small and Medium Sized Enterprise. Proceedings of the International Symposium Advanced, University of Manufacturing Processes, Systems and Technologies AMPST Bradford: Bradford, UK, www.emodiran.com.
Farsijani, H., Jalalion, N., & Mardani, M. (2017). Identifying, Explaining, Evaluating Indicators, Performance, Management, World Class. Perspective, Industrial Management, 25, 37-66. (Persian)
Farsijani, H., & Samiei Neyestani, A. (2010). Investigating the role of integration between TQM and technology management in determining quality performance and innovation. Journal of Information Technology Management, 2(4), 136-117. (Persian)
Fattahpour Marandi, M., Kashif, S. M., Seyed Ameri, M. H., & Shaji, R. (2016). Competency model of managers of general departments of sports and youth of Iran with data theory approach. New Approaches in Sports Management, 4(15), 23-38. (Persian)
Ghasemi, H., Honary, H., Rezaei Sufi, M., & Mo'menifar, F. (2015). Designing a model of core competencies for the appointment of middle managers of the Ministry of Sports and Youth. Strategic Studies of Sports and Youth, 26, 23-40. (Persian)
Ghorbani, M. H., & Vahdani, M. (2016). Designing a model of entrepreneurs' competencies in the Iranian sports industry. Sports Management Studies, 8(39) .205-28.
Georghiou, L. (1996). The UK technology foresight programmeFutures, 28(4), 359-377. (Persian)
Gavigan, J. P., & Scapolo, F. (1999). A comparison of national foresight exercises. Foresight, 1(6), 495-517.
Hanna, A., Ibrahim, M., Lotfallah, W., Iskandar, K., & Russell, J. (2016). Modeling project manager competency: An integrated mathematical approach. Journal of Construction Engineering and Management, 142(8), 100-121.
Kanter, R. M. (2008). World-Class. Simon and Schuster. Harvard University.
Kalateh Seifri, M., Mohammadi, F., & Ghasemi, H. (2016). Develop a model for the impact of futures research capabilities on individual time management skills and creating creativity and innovation in the organization in the media of Iran Sports Radio Network. Management Futurology, 27(2), 75-87. (Persian)
Mohammadi, F. (2018). Designing an Export Performance Empowerment Model for World Class Performance for Economic Development of Iran's Sports Industry. PhD Thesis, Mazandaran University - Babolsar, Faculty of Physical Education and Sports Sciences. (Persian)
Mohammad Ismaili, N. (2011). Presenting a competency model for the selection of ministers. Master Thesis, University of Tehran, Faculty of Management. (Persian)
Mohammadi, F., Kalateh Seifri, M., Razavi, M. H., & Farsijani, H. (2019). Designing a qualitative model of economic development of Iran's sports industry with a world-class production approach. Journal of Applied Research in Sports Management, 8(29), 69-84. (Persian)
Petroni, A., Zammori, F., & Parma, S. (2017). World class manufacturing in make-to-order batch-production SMEs: an exploratory analysis in northern Italy. International Journal of Business Excellence, 11(2), 241 – 275.
Pitts, B. G., Fielding, L.W., & Miller, L. k. (1994). Industry segmentation theoty and the sport industry: Developing a sport industry segmentation modele. Sport marketing Quarterly, 3(1), 15- 24.
Pour Ezzat, A. A., Fathi, F., Abbasi, T., & Amiri Savad Rud Bari, A. (2017). Developing a competency model for managers in order to realize the vision of 1404. Strategic Studies of National Defense, 1(1), 110-139
Rahnamai Roodpashti, F. (1988). Fundamentals of Management Accounting New Approach and Perspective. First Edition, Islamic Azad University of Science and Research. (Persian)
Ryskaliyev, S., Doshybekov, A., Turdaliyev, R., Koldasbaeva, B., & Khakimova, Z. (2020). Development of the level of formation of managerial competence at the future pedagogues of physical culture in the aspect of comparative analysis. Journal of Human Sport and Exercise, 15(2proc), S444-S452.
Shimoni, B. (2017). A sociological perspective to organization development. Organizational Dynamics, 46(3), 165-170.
Tomastik, M., Strohmandl, J., & Cech, P. (2015). Managerial competency of crisis managers. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 174, 3964-3969.
Viitala, R. (2005). Perceived Development Needs of Managers Compared to an Integrated Management Competency Model. Journal of workplace learning. 17(1), 431-456.
Voros, J. (2003). A generic foresight process framework.  Foresight, 5(3), 10–21.