نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استاد مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

4 استاد مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

چکیده

هدف: شناخت عوامل کلیدی مؤثر بر نظام های مختلف در هر سازمانی می‌تواند بسترساز و راهنمای تدوین نقشه راه و سناریوهای توسعه در آینده آن نظام باشد. با توجه به اهمیت این مسئله، این تحقیق عوامل کلیدی مؤثر بر آینده نظام مدیریت استعداد منابع انسانی در سازمان ورزش شهرداری را با رویکرد تحلیل ساختاری شناسایی کرده است.

روش‌شناسی: این پژوهش از لحاظ هدف‌ کاربردی، از لحاظ ماهیت اکتشافی است که براساس روش آینده پژوهی انجام شده است. داده های نظری با روش اسنادی و داده های تجربی با روش پیمایشی بر اساس روش دلفی جمع آوری گردید. مشارکت کنندگان در پژوهش 20 نفر از خبرگان در حوزه سازمان‌های ورزشی بودند که به‌صورت نمونه‌گیری هدفمند از نوع قضاوتی انتخاب شدند. جهت تجزیه ‌و تحلیل اطلاعات از رویکرد تحلیل ساختاری و نرم افزار Micmac استفاده ‌شده است.

یافته‌ها: نتایج این پژوهش نشان داد پراکندگی متغیرهای کلیدی بر آینده نظام مدیریت استعداد منابع انسانی در سازمان ورزش شهرداری سیستمی ناپایدار دارند و از میان 34 عامل بررسی‌شده در این پژوهش، 10 عامل (انتظارات شغلی، تنوع مهارتی، پویایی شغلی، مهارت‌گرایی، نظام جبران خدمات، سبک مدیریت، شیوه استخدام، تغییرات جمعیتی، سیاست‌های ملی و منطقه‌ای و فناوری اطلاعات) کلیدی‌ترین نقش را در آینده نظام مدیریت استعداد در سازمان ورزش شهرداری داشتند.

نتیجه گیری: با توجه به نتایج ، اگر نیروها و روندهای کلیدی اثرگذار بر آینده نظام مدیریت استعدادتکامل پیدا کنند ، رضایت شغلی، پایگاه اجتماعی، تعلق و وابستگی، هویت شغلی، رفاه کارکنان، تعهد سازمانی و استقلال شغلی منابع انسانی به مراتب بیشتر می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

Aghai, A. A., Bahr al-Ulum, H., & Andam, R. (2020). Designing and explaining the model of the talent management process of physical education teachers. Sports Management Studies, 12(59), 177-206. (Persian)
Ali, S. A. M., Said, N. A., Abd Kader, S. F., Ab Latif, D. S., & Munap, R. (2014). Hackman and Oldham's job characteristics model to job satisfaction. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 129, 46-52.
Ananthan, S. S., Manaf, H. A., Hidayati, M., & suluh kusuma dewi, D. I. A. N. (2019). The Development of Talent Management in Malaysian Public Sector: Comprehensive Review. Problems and Perspectives in Management, 17(2), 242-253.
Anderson, F. L., Knudsen, M. L., Ahmad, C. S., & Popkin, C. A. (2020). Current Trends and Impact of Early Sports Specialization in the Throwing Athlete. Orthopedic Clinics, 51(4), 517-525.
Arenas-Jal, M., Suñé-Negre, J. M., Pérez-Lozano, P., & García-Montoya, E. (2020). Trends in the food and sports nutrition industry: A review. Critical reviews in food science and nutrition, 60(14), 2405-2421.
Beechler, S., & Woodward, I. C. (2009). The global “war for talent”. Journal of international management, 15(3), 273-285.
Bui, L. T. T., & Chang, Y. (2018). Talent management and turnover intention: focus on Danang city government in Vietnam. International Review of Public Administration, 23(4), 219-236.
Burke, R. J., Allisey, A. F., & Noblet, A. J. (2013). The importance of human resource management in the public sector, future challenges and the relevance of the current collection. In Human resource management in the public sector. Edward Elgar Publishing. 1-16.
Cappelli, P. (2008). Talent on demand: Managing talent in an uncertain age. Harvard Business School Press, Boston, MA.
Clarke, M., & Scurry, T. (2020). The role of the psychological contract in shaping graduate experiences: a study of public sector talent management programmes in the UK and Australia. The International Journal of Human Resource Management, 31(8), 965-991.
Collings, D. G., & Mellahi, K. (2009). Strategic talent management: A review and research agenda. Human resource management review, 19(4), 304-313.
El-Nahas, T., Abd-El-Salam, E. M., & Shawky, A. Y. (2013). The impact of leadership behaviour and organisational culture on job satisfaction and its relationship among organisational commitment and turnover intentions. A case study on an Egyptian company. Journal of Business and Retail Management Research, 7(2), 13-43.
Festing, M., & Schäfer, L. (2014). Generational challenges to talent management: A framework for talent retention based on the psychological-contract perspective. Journal of World Business, 49(2), 262-271.
Filippus, K., & Schultz, C. M. (2019). Exploring talent management execution in the Ministry of Justice in the Namibian public sector. SA Journal of Human Resource Management, 17(1), 1-9.
Godet, A. J., Meunier, M. F., & Roubelat, F. (2003). Structural analysis with the MICMAC method & actors’ strategy with MACTOR method. Futures Research Methodology, No. 2.
Iles, P., Chuai, X., & Preece, D. (2010). Talent management and HRM in multinational companies in Beijing: Definitions, differences and drivers. Journal of world Business, 45(2), 179-189.
Johnson, L. M., Chou, W. H. W., Mastromartino, B., & Zhang, J. J. (2020). Sport fan consumption: Contemporary research and emerging trends. In Handbook of Research on the Impact of Fandom in Society and Consumerism, 149-170.
Kravariti, F., & Johnston, K. (2020). Talent management: a critical literature review and research agenda for public sector human resource management. Public Management Review, 22(1), 75-95.
Landeta, J. (2006). Current validity of the Delphi method in social sciences. Technological forecasting and social change, 73(5), 467-482.
Lewis, G. B., & Frank, S. A. (2002). Who wants to work for the government? Public administration review, 62(4), 395-404.
Malekifar, A. (2014). Futurism Alphabet. Fourth Edition, Tehran: Institute of Industry and Technology. (Persian)
Mousavi Cheshmeh Kaboudi, K., Hakak, M., Sepahvand, R., & Nazarpour, A. H. (2021). Explaining the factors affecting global talent management with emphasis on human capital development in Iranian sports organizations. Sports Management Studies, Online Publication, April 29, 2021. (Persian)
Oladapo, V. (2014). The impact of talent management on retention. Journal of business studies quarterly, 5(3), 19-22.
Powell, C. (2003). The Delphi technique: myths and realities. Journal of advanced nursing, 41(4), 376-382.
Saberi, A., Darvish, S., Shahi, N., & Naderi S. (2019). Pathology of the talent management system and maintenance of human resources in the General Directorate of Sports and Youth and Education of Qom. Fourth National Conference on Sports Science and Physical Education of Iran. (Persion)
Sanei, M., & Vahedi, H. (2011). The future of work and the management model of people in the future. Human Resources, 1(3), 25-34.  (Persian)
Schwartz, D. (2019). The future belongs to those who shape it. Journal of Dental Sleep Medicine, 6(1), 1-2.
Sivathanu, B., & Pillai, R. (2019). Leveraging Technology for Talent Management: Foresight for Organizational Performance. International Journal of Sociotechnology and Knowledge Development, 11(2), 16-30.
Strategic document for human resources development of Tehran Municipality. (2019). Islamic Council of Tehran, Resolution ID 2683. (Persian)
Thorpe, H., & Dumont, G. (2018). The professionalization of action sports: Mapping trends and future directions. Journal Sport in Society, 10(22), 1639-1654.
Tripolitsioti, A., Moudakis, K., Konstantinakos, P., & Theodorikakos, P. (2007). The management competencies of the directors of youth centres and indoor facilities in the municipalities. Biology of exercise, 3(3), 47-58.