نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزادشهر، آزادشهر، ایران

چکیده

هدف: تحقیق حاضر با هدف شناسایی اثر پارتی بازی در محیط کار بر تمایل به ترک شغل، رضایت و عملکرد شغلی کارکنان اداره کل و ادارات ورزش و جوانان شهر تهران انجام شده است.

روش شناسی: تحقیق حاضر، توصیفی از نوع همبستگی است که به صورت میدانی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان اداره کل و ادارات ورزش و جوانان شهر تهران به تعداد 336 نفر است. نمونه تحقیق بر اساس فرمول تعیین حجم نمونه کوکران و به روش تصادفی ساده برابر با 179نفر انتخاب شد. پرسشنامه های بوت (2011)، بابین و بولز (2004) و کامان (1997) برای اندازه گیری متغیرهای تحقیق استفاده شد و برای ارزیابی مدل تحقیق و شناسایی اثر متغیرها، از مدل یابی معادلات ساختاری بر پایه نرم افزار لیزرل نسخه 8/8 استفاده گردید.

یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد که پارتی بازی بر تمایل به ترک شغل کارکنان اثری مثبت و معنادار دارد. همچنین اثر پارتی بازی بر عملکرد شغلی و رضایت شغلی کارکنان اثری منفی و معنادار بود.

نتیجه گیری: بطور کلی نتایج تحقیق حاضر حاکی از این بود که پارتی بازی در محیط کار بواسطه تحت تأثیر قرار دادن عملکرد و رضایت شغلی کارکنان و همچنین ایجاد زمینۀ فکری برای ترک سازمان، بطور غیر مستقیم اثربخشی و بهره وری سازمان را به خطر می اندازد.

کلیدواژه‌ها

Abdalla, F. H., Maghrabi, S., & Raggad, G. B. (1998). Assessing the effect of nepotism on human resource managers toward nepotism a cross cultural study. International Journal of Manpower, 19(8), 554-570.
Abtahi, H. (2001). Human resource management. Second edition, Tehran: Payame Noor University Publishing. (Persian)
 Azadi, R., & Eydi, H. (2015). The Effects of Social Capital and Job Satisfaction on Employee Performance with Organizational Commitment Mediation Role (Case Study, Youth and Sports Ministry). Organizational Behavior Management in Sport Studies, 2(8), 11-24. (Persian)
AL-shawawreh, T. B. (2016). Economic Effects of Using Nepotism and Cronyism in the Employment Process in the Public Sector Institutions. Research in Applied Economics, 8(1), 58-67.
Altindag, E. (2014). Evaluation of nepotism as accelerating effect on employee performance. Journal of Business and Social Sciences, 3(7), 97-104.
Arasli, H., Bavik, A., Ekiz, E. H. (2006).The effects of nepotism on human resource management: The case of three, four- and five-star hotels in Northern Cyprus. International Journal of Sociology and Social Policy, 26(7/8), 295-308.
Baranham, L. (2005). Seven Reasons Employees Leave, business review, 22(3),1-10.
Bute, M. (2011). the Effects of Nepotism and Favoritism on Employee Behaviors and Human Resources Practices: A Research on Turkish Public Banks. TODAIES Review of Public Administration, 5(1), 185-208.
Dennis R. L., & Mary L. W. (2003). Nepotisms effect on employee satisfaction and organizational commitment: An empirical study, International Journal of Human Resources Development and Management, 3(3), 191-202.
Eskildsen, J., Kristensen, K., & Gjesing Antvor, H. (2010). The relationship between job satisfaction and national culture. The TQM Journal, 22(4), 369-378.
Hoctor, A. (2102). Nepotism & HRM practices - How they affect player satisfaction: A Study of G.A.A Clubs. Master's thesis, National College of Ireland, 11-27.
Homan, H. (2012). Structural Equation Modeling With LISREL Application. Tehran: Samt Publishing. (Persian)
Laker, D., & Williams, M. (2003). Nepotism's effect on employee satisfaction and organizational commitment: an empirical study. International Journal of Human Resources Development and Management, 3(3), 191-202.
Lutchman, C. (2008). Leadership Impact on Turnover among Power Engineers in the Oil Sands of Alberta. Dissertation Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Business Administration. University of Phoenix.
Motowidlo, J. S. (2003). Job Performance, Handbook of Psychology. Industrial and Organizational Psychology, 12, 39-55.
Rezaian, A. (2011). Fundamentals of Organization and Management. 15th publication, Tehran: Samt Publishing. (Persian)
Singh, P., & Twalo, T. (2014). Impact of Human Factors on the Labor Process: A Case Study. International business and Economic Research Journal, 13(2), 305-318.
Spector, P. E. (2008). Industrial organizational psychology. 5th ed, John Wiley& Sons Inc, 237.
 Zamini, S., &  Hosseini Nasab, D. (2010). A Study Relationship between Organizational Culture and Job Satisfaction among Professorates and Employees in Tabriz University. Organizational culture management, 7(20), 121-138. (Persian)