نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، یاسوج، ایران

2 استادیار تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، مرودشت، ایران

3 استادیار تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، یاسوج، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و تدوین الگوی مدیریت استعداد اداره کل ورزش و جوانان استان فارس بود

روش‌شناسی: مشارکت کنندگان در این پژوهش شامل صاحب‌نظران، اساتید و پژوهشگران حوزه‌ی مدیریت ورزشی، مدیران، رؤسای هیئت‌های ورزشی، کارکنان و کارمندان ادارات ورزش و جوانان استان فارس بود که با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند به روش گلوله برفی استفاده شد و نمونه گیری تا مرحله رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. نتایج مصاحبه ها تقریبا در مصاحبه 11 به بعد اطلاعات خیلی جدیدی را وارد پژوهش نکرد اما جهت اطمینان مصاحبه ها ادامه پیدا کرد و در نهایت تعداد 14 مصاحبه فردی نیمه ساختاریافته انجام گرفت. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از روش سیستماتیک اشتراوس و کوربین شامل کدگذاری سه مرحله‌ای باز، محوری و انتخابی انجام شد.

یافته‌ها: در مجموع حدود 80 کد اولیه از مجموع 14 مصاحبه ایجاد شد؛ سپس به دلیل کثرت کدهای مشابه بر پایة تشابه مفهومی و معنایی طبقه بندی شده و در گروه خاص خود قرار گرفتند و به 22 مقوله فرعی کاهش یافتند که در نهایت بر اساس کدهای باز ثانویه، شرایط علی؛ عوامل مداخله گر؛ پدیده محوری؛ راهبردها ؛ عوامل زمینه ای و پیامدها مشخص گردید.

نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج حاصل از پژوهش مدیران می‌توانند با تمرکز بر فرایند مدیریت استعداد و استفاده از راهبردهای مدیریت صحیح منابع انسانی از مهاجرت استعداد و هدررفت هزینه‌ها جلوگیری کنند و باعث ارتقا عملکرد کارکنان و افزایش بهره‌وری سازمان و اعتلای هر چه بیشتر ورزش استان فارس شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

Aghaei, A. (2019). Modeling the talent management of physical education teachers in the country. PhD thesis, Shahroud University of Technology. (Persian)
Ahmadi, H., Zahed, A., Moradi, M., & KHaleghkhah, A. (2017). Factors affecting retaining elite teachers and talented through periods high school Public school education in the city of Ardebil in order to fulfill the general policies of (change in the education system). Journal strategic studies of public policy, 7(23), 95-111. (Persian)
Allameh, M., Soltani, F., & Narimani, M. (2014). To Study the Mediator Role of Social Capital Variable on the Relationship between Talent Management and Knowledge Sharing in Organizations (Case to Study: All of the Staff Divisions of Iranian National Petroleum Company and Its Affiliated Branches Located in Tehran). Management Research in Iran, 18(2), 127-148. (Persian)
Armstrong, M. (2009). Armstrong’s handbook of human resource management practice. 11th ed, Philadelphia: Kogan Page Limited.
Bhatnagar, J. (2007). Talent management strategy of employee engagement in Indian ITES employees: key to retention. Employee Relation, 29(6), 640-663.
Butter, M., Valenzuela, E., & Quintana, M. (2015). Intercultural Talent Management Model: Virtual communities to promote collaborative learning in indigenous contexts, Teachers’ and students’ perceptions. Computers in Human Behavior, 51(B), 1191-1197.
Collings, D. G., & Mellahi, K. (2009). Strategic talent management: A review and research agenda. Human Resource Management Review, 19(4), 304 - 313.
Crane, B., & Hartwell, C. J. (2019). Global talent management: A life cycle view of the interaction between human and social capital. Journal of World Business, 54(2), 82-92.
Farid Fathi, M., Rozbehani,M., Farahmand, F., & Kazem, B. (2017). Designing Relationship Model of talent management, Innovation and Knowledge sharing in Yoths and Sport Ministry. Organizational Behavior Management in Sport Studies, 4(14), 113-123. (Persian)
Hamzeloo, N., Kashef, M., & Keshgar, S. (2018). Design of the rregulatory communication model, managerial information systems and human resource efficiency of sports federations. Organizational Behavior Management in Sport Studies, 2(18), 11-20. (Persian)
Hosseini, A. (2011). The Role Of Talent Management In Recruitment And Retention Of Talent People In Organization. Journal Of New Economy & Commerce, 6(23), 181-205.
Keeling, K. A., McGoldrick, P. J., & Sadhu, H. (2013). Staff word-of-mouth (SWOM) and retail employee recruitment. Journal of Retailing, 89(1), 88–104.
Mirzahakim, H., & Poursaeid, M. M. (2018).  Investigating the Relationship between Talent Management and Organizational Effectiveness in Kerman Sepah Bank Branches. Applied Studies in Management and Development Science, 2(10), 117-130. (Persian)
Movafagh, I. (2016). Presenting a Future Model of Talent Management System in Alborz Province Mining and Trade Organization. PhD dissertation, Institute of Natural Crisis Engineering, Pajouh index. (Persian)
Newell, P. J. (2005). Business and International Environmental Governance: The State of the Art. Cambridge, London: The MIT Press.
Noepasand, M., & Ashegh Hosseini, M. (2014). The Impact of Talent Management Processes on Service Quality and Staff Innovation. Management Studies (Improvement), 23(75), 19-38. (Persian)
Oehley, A. M. (2007). The Development and Evaluation of a Partial Talent Management Competency Model. Thesis presented in partial fulfilment of the requirements for the degree of Masters of Arts at Stellenbosch University.
Onah, F., & Anikwe, O. (2016). The Task of Attraction and Retention of Academic Staff in Nigeria Universities. Journal of Management and Strategy, 7(2), 9-20.
Raja, V. & Kumar, A. (2016). A Study on Employee Retention in Education Sector in India. International Journal of Management, 7(3), 01-11.
Rashidi, M., Abili, K., Ehrami, M., & TeymouriNasab, A. (2010). Understanding the Current Status of Human Resource Development with Emphasis on Empowerment Requirements (Case Study: International Energy Studies Institute). Human Resource Management in Oil Industry, 1(2), 7-34. (Persian)
Rezaei, N. (2007). Introduction to Productivity Management and its Analysis in the Organization. Tehran: Vahedi publication. (Persian)
Seniwoliba, A. J. (2015). Succession planning: Preparing the next generation workforce for the University for Development. Studies Research Journal of Educational Studies and Review, 1(1), 1-10.
Sobhani, M. J., Chizari, M., Sedighi, H., & Alambaigi, A. (2018).  Effect of Talent Management Components on Organizational Development in Iran Agricultural Higher Education. Iranian Agriculter Extension And Education Journal, 14(1), 53-67. (Persian)
Sweem, S. L. (2009). Leveraging Employee Engagement through a Talent Management Strategy: Optimizing Human Capital through Human Resources and Organization Development Strategy in a Field Study. dissertation, available at: http://www.umi.com/pqdauto.
Thunnissen, M., Boselie, P., & Fruytier, B. (2013). Talent management and the relevance of context: Towards a pluralistic approach. Human Resource Management Review, 23(4), 326–336.
Vasquez, D. (2014). Employee retention for economic stabilization: A qualitative phenomenological study in the hospitality sector. International Journal of Management, Economics and Social Sciences, 3(4), 1–17.