فناوری‌های نوین و شبکه‌های اجتماعی و توسعه منابع انسانی در ورزش
الگوی هم افزایی تکنولوژی اطلاعات و ساختار سازمانی در پردازش و تولید محصول خلاقانه بر مبنای حمایت مدیران مافوق در ادارات ورزش و جوانان

حمیدرضا قزلسفلو؛ تقی عاشوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1401

http://dx.doi.org/10.22044/shm.2022.10083.2276

چکیده
  هدف: تناسب بین منابع استراتژیک سازمان درکنار بکارگیری سیستم‌های اطلاعاتی مبتنی بر فناوری اطلاعات، مولد خلاقیت در پردازش عملیات و به تبع آن ارائه محصول و خدمات جدید می‌باشد. لذا هدف از تحقیق حاضر پیش‌بینی ابعاد خلاقیت بر اساس حمایت مدیران ارشد با میانجی‌گری نقش هم‌افزایی ساختار سازمانی و تکنولوژی اطلاعات می‌باشد. روش‌شناسی: ...  بیشتر