نوع مقاله : طرح پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارمدیریت ورزشی، دانشکده علوم انسانی و تربیت بدنی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، ایران

2 دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

هدف: تناسب بین منابع استراتژیک سازمان درکنار بکارگیری سیستم‌های اطلاعاتی مبتنی بر فناوری اطلاعات، مولد خلاقیت در پردازش عملیات و به تبع آن ارائه محصول و خدمات جدید می‌باشد. لذا هدف از تحقیق حاضر پیش‌بینی ابعاد خلاقیت بر اساس حمایت مدیران ارشد با میانجی‌گری نقش هم‌افزایی ساختار سازمانی و تکنولوژی اطلاعات می‌باشد.

روش‌شناسی: نمونه‌آماری تحقیق 170n= نفر از کارکنان و مدیران ستادی ادارات ورزش و جوانان بودند که به صورت تصادفی- خوشه‌ای انتخاب شدند. ابزار تحقیق نسخه اصلاح شده پرسشنامه حمایت مدیران ارشد رانا و تیپو (2013)، پرسشنامه هم‌افزایی ساختار سازمانی با تکنولوژی اطلاعات مانا (2012) و پرسشنامه خلاقیت کیم و همکاران (2012) بود. پس از اطمینان از روایی صوری و محتوایی، پایایی درونی پرسشنامه نیز از طریق خبرگان دانشگاهی به روش آلفای کرونباخ تایید گردید (79/0α>). داده‌ها با استفاده از تکنیک حداقل مربعات جزئی (Smart PLS) و نرم افزار اس‌پی‌اس‌اس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته‌ها: پس از اطمینان از نکویی برازش مدل با استفاده از شاخص‌های سه‌گانه فورنل و لارکر (ضرایب بارهای عاملی، شاخص پایایی ترکیبی و میانگین واریانس استخراجی) (4/0>β و 96/1 ±

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. Zhang Y, Khan U, Lee S, Salik M. The influence of management innovation and technological innovation on organization performance. A mediating role of sustainability. Sustainability. 2019;11(495):2-21.
 2. Pérez-López RJ, Olguín Tiznado JE, Mojarro Magaña M, Camargo Wilson C, López Barreras JA, García-Alcaraz JL. Information sharing with ICT in production systems and operational performance. Sustainability. 2019;11(3640):7-18.
 3. Gholamreza Tabar Z, Farzadfar R, Touran N, editors. Triangle of technology management interaction, knowledge management and innovation management. National Conference on Knowledge-Based Entrepreneurship and Business Management, Babolsar city; 2018. (Persian).
 4. Ghorbani Ghahfarokhi L, Kalani Nasab M, Yar Amadi M, Fathi F. The Role of The Organizational Structure in The use of Participatory Management in Between the Workers of Sport and Youth Organization of Hormozgan. Organizational Behavior Management Studies in Sport. 2018;5(1):45-54. (Persian).
 5. Maneshgar M, Abbasi A. Pathology and Strategies for Managing Support for Human Resource Development and Development. Training and development of human resources. 2016;3(8):29-56. (Persian).
 6. Soori A, Yousefi B, Moghadam KS. The relationship between perceived organizational support and employees’ empowerment at the Sport and Youth Offices in the West Country. Journal of Human Resource Management in Sport. 2015;2(2):71-80. (Persian).
 7. Nouri. F GN, Samadzadeh. S, Ghahremani Nahr. J. A Comparative Study of Factors Affecting Human Resource Productivity in Scientific and Technological Organizations of Selected Countries and Evaluation of Components in Academic Jihad. Human Resources Studies. 2019;Online Release July 2019. (Persian).
 8. Ghanbarpour NA, Bai N. Path Analysis of Perceived Organizational Support with Job Outcomes in Physical Education Teachers in Golestan Province. Sport Physiology & Managment Investigation. 2019;11(3):129-41.
 9. Yildiz B, Uzun S, Coşkun SS. Drivers of innovative behaviors: The moderator roles of perceived organizational support and psychological empowerment. International Journal of Organizational Leadership. 2017;6:341-60.
 10. Haghighi M, Hami M, shojai V. Investigating Factors Affecting Organizational Agility in Sport and Youth Offices of Mazandaran Province. Human resource in sport. 2018;5(2):249-62. (Persian).
 11. Abbas J, Zhang Q, Hussain I, Akram S, Afaq A, Shad MA. Sustainable innovation in small medium enterprises: the impact of knowledge management on organizational innovation through a mediation analysis by using SEM approach. Sustainability. 2020;12(6):2407.
 12. Abualloush S, Bataineh K, Aladwan AS. Impact of information systems on innovation (product innovation, process innovation)-field study on the housing bank in Jordon. International Journal of Business Administration. 2017;8(1):95-105.
 13. Torres-Ronda L, Schelling X. Critical process for the implementation of technology in sport organizations. Strength & Conditioning Journal. 2017;39(6):54-9.
 14. Ghasemi P, Rahimi G, Alireza Z. Investigating the Factors Affecting the Adoption of New Information Technologies in the Department of Sport and Youth of Isfahan Province. Journal of Sport Management. 2017;9(1):129-44. (Persian).
 15. Alavi S-H, Farzan F, Dousti M. Predicting Organizational Creativity Based on Job Affiliation and Information Technology Skills in Adra Sport and Youth Employees of Golestan Province. Journal of Sport Management and Motor Behavior. 2017;13(25):19-25. (Persian).
 16. Mohammadi S, Esmaili N, Salehi N. Prioritize technical-organizational barriers to IT application in sports organizations with AHP. Sport Management Studies. 2015;7(30):241-51. (Persian).
 17. Rasekh N, Mozafari H. Predicting Innovative Organizational Climate Based on Organizational Support and Justice of Mashhad Sport and Youth Offices. Studies of human resource in sport. 2014;1(2):125-35. (Persian).
 18. Laudon KC, Laudon JP. Management information system. International Journal of Computers, Communications & Control. 2014;2(1):103-15.
 19. Hesami S, Ashraf F, Zarei A. Designing Information Management System for Iranian Sports Volunteers. Journal of sport management. 2018;10(3):479-94. (Persian).
 20. Nazari R, Gharah M-A, Asadollahi S. Presenting the Relationship Model between Managers' Creativity and Customer Relationship Management and Its Role on Customer Loyalty in Isfahan Sport Clubs. Applied Research in Sport Management. 2019;7(4):37-44. (Persian).
 21. Ramesh K. Role of information technology in enhancing sports performance. International Journal of Physical Education, Sports and Health. 2016;3(5):277-9.
 22. Abbasian M, Mehdipoor A, Heydarinejad S. The relationship between information technology (IT) and organizational structure of physical education departments of Khuzestan. International Journal of Physical Education, Sports and Health. 2015;2(1):84-6.
 23. Moharamzadeh M, Hosseinzadeh F. The Relationship between Supportive Culture, Motivation of Creativity, and Innovation in the Performance of Youth and Sports Department Staff. Principles of Management Studies in Sport. 2014;1(1):95-100. (Persian).
 24. Riaz S, Xu Y, Hussain S. Understanding employee innovative behavior and thriving at work: A Chinese perspective. Administrative Sciences. 2018;8(3):46.
 25. Shahpar T, Deldar E, Ramezani R. The extent of using the cybernetic management model in the general administrations of sports and youth in selected provinces of the country. Scientific-Research Quarterly of Applied Researches in Sports Management. 2013;3(1):11-22. (Persian).
 26. Honari H, Mahmoudi A, Eslami A, Motaghi-Shahri M-H. The relationship between IT and MIS With Organizational Performance in Physical Education Managers of the Education System. Organizational Behavior Management Studies in Sport. 2015;2(7):89-102. (Persian).
 27. Yazdanpanah E, Mohammadi F, Azam-Nezami N, Sharafi R, Keshavarz M-M. Developing a Model of Communication between Organizational Agility and Competitive Intelligence with Information Technology Mediation in Ministry of Sport and Youth Personnel. Organizational Behavior Management Studies in Sport. 2017;4(3):81-93. (Persian).
 28. Jahandideh M-A, razavi s-m-h, Hoseini S-E. Explanation of Knowledge Management Optimization Model in Physical Education in Iran. Contemporary Research in Sport Management. 2018;8(16):67-79. (Persian).
 29. Habibi A, Adanvar M. Structural Equation Modeling and Factor Analysis (Lisrel Software Application Training). Tehran: Academic Jahad Publications; 2017. (Persian).
 30. Ryan JC, Tipu SA. Leadership effects on innovation propensity: A two-factor full range leadership model. Journal of Business Research. 2013;66(10):2116-29.
 31. Manna A. Evaluation of the role of top management in achieving synergy between organizational structure and information technology in communications and banking sectors. Doctoral theses, Amman Arab University, Jordan. 2012;210:22.
 32. Kim D-Y, Kumar V, Kumar U. Relationship between quality management practices and innovation. Journal of operations management. 2012;30(4):295-315.
 33. Fornell C, Larcker DF. Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of marketing research. 1981;18(1):39-50.
 34. Davari A, Rezazadeh A. Structural equation modeling with software. Tehran: Jahad Publication; 2014.
 35. Abdel-Basst M, Mohamed R, Elhoseny M. A novel framework to evaluate innovation value proposition for smart product–service systems. Environmental Technology & Innovation. 2020;20:101036.
 36. Jafari M-B, Amirnejad G. Investigating the Impact of Organizational Culture (Based on Hopscotch Model) on Creativity. The mission of government management. 2018;8(26):79-92. (Persian).
 37. Eskandaripoor M, Shafie S. The Relationship between Inter-Organization Factors (Structure, Culture, Technology) with Psychological Empowerment of Physical Education Teachers and Sport Sciences of Zanjan Universities. Organizational Management Studies in Sport. 2019;6(21):71-89. (Persian).
 38. Rahmati-Asl N-A, Yousefi B, Zardoshtian S, Sadeghi-Broujerdi S. Modeling of factors affecting the implementation of knowledge management in sports federations. Contemporary researches in sports management. 2017;8(15):15-28. (Persian).
 39. Tjønndal A. Sport, innovation and strategic management: A systematic literature review. Brazilian Business Review. 2016;13(Special Ed):38-56.
 40. Winand M, Hoeber L. Innovation capability of non-profit sport organizations. Sport entrepreneurship and innovation. 2017:13-30.
 41. Azizi B, Mehrabi-koshki A, Jalali-Farahani M. Investigating the Relationship between Information Technology and Organizational Structure in the Ministry of Sport and Youth of the Islamic Republic of Iran. Journal of sport Management. 2013;3(5):161-74. (Persian).