دیدگاه صاحب نظران در باب چالش‌های ارزیابی مربیان ملی با رویکرد تصمیم محور

ژاله معماری

دوره 1، شماره 1 ، دی 1392، ، صفحه 37-48

https://doi.org/10.22044/shm.2014.274

چکیده
  چکیده هدف: هدف از انجام این تحقیق، تحلیل دیدگاه صاحب‌نظران در چالش‌های ارزیابی مربیان ملی با رویکرد تصمیم محور بود. روش تحقیق: تحقیق حاضر به‌روش توصیفی- پیمایشی انجام شد. ابزار تحقیق شامل پرسش‌نامه‌ای در 35 سوال پاسخ‌بسته که روایی آن تائید و طی یک مطالعه مقدماتی ضریب‌پایایی آن 974/0 تعیین(01/0 Pیافته‌ها: ارزیابی مربیان به‌ترتیب بر ...  بیشتر