تبیین نقش هوش سازمانی بر اثربخشی سازمانی با بررسی نقش میانجی یادگیری سازمانی (کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان جنوبی)

عاطفه ابطحی نیا؛ سمانه راستگو

دوره 6، شماره 1 ، دی 1397، ، صفحه 125-142

https://doi.org/10.22044/shm.2019.7383.1796

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش بررسی ارتباط هوش سازمانی بر اثربخشی سازمانی با بررسی نقش میانجی یادگیری سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان جنوبی بود.روش شناسی: روش پژوهش حاضر توصیفی و طرح آن از نوع همبستگی است که به روش میدانی انجام گرفت. جامعۀ آماری این پژوهش شامل کلیۀ کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان جنوبی می باشد (190 نفر) که از بین ...  بیشتر

بررسی ارتباط هوش سازمانی با یادگیری سازمانی در ادارۀ کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی

زهرا سادات میرزا زاده؛ یاسر صفار

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1393، ، صفحه 115-124

https://doi.org/10.22044/shm.2014.282

چکیده
  چکیده:هدف : هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط بین هوش با یادگیری سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی بود. روش شناسی: روش تحقیق حاضر، توصیفی از نوع همبستگی می باشد. نمونه آماری به روش تمام شمار و برابر کل جامعه آماری (70نفر) در نظر گرفته شد. جمع آوری داده ها توسط پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت (٢٠٠٣)، (90/0=α) و یادگیری سازمانی دیان نیفه ...  بیشتر

رابطه قابلیت های یادگیری سازمانی و چابکی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان ایران

امین کلانی؛ عزت الله ترخانی؛ امیرمسعود محمدی شمس آبادی؛ سجاد طیبی

دوره 1، شماره 1 ، دی 1392، ، صفحه 73-84

https://doi.org/10.22044/shm.2014.277

چکیده
  هدف: تعیین ارتباط بین ابعاد قابلیت­های یادگیری و چابکی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران بود. روش شناسی: روش تحقیق از نوع توصیفی ـ همبستگی است و جامعه آماری آن را کلیة کارشناسان این وزارتخانه، در سال 1392 تشکیل دادند. با توجه به جدول مورگان، 169 نفر، نمونة آماری این پژوهش را تشکیل می­دهند (169n=). ابزار جمع­آوری اطلاعات، ...  بیشتر