نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

چکیده:
هدف : هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط بین هوش با یادگیری سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی بود.
روش شناسی: روش تحقیق حاضر، توصیفی از نوع همبستگی می باشد. نمونه آماری به روش تمام شمار و برابر کل جامعه آماری (70نفر) در نظر گرفته شد. جمع آوری داده ها توسط پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت (٢٠٠٣)، (90/0=α) و یادگیری سازمانی دیان نیفه (2001)، (92/0=α) انجام شد. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی وآمار استنباطی(ضریب همبستگی پیرسون، اسپیرمن، و دو رشته‌ای نقطه‌ای، کلوموگروف اسمیرنوف، و رگرسیون دو متغیره) استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد، بین هوش سازمانی و ابعاد آن (بینش استراتژی، چشم‌انداز مشترک، اتحاد و توافق، جرات و شهامت، کاربرد دانش و فشار عملکرد، میل به تغییر) با یادگیری سازمانی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین شاخص هوش سازمانی، 69% از واریانس شاخص یادگیری سازمانی را تبیین کرد.
نتیجه گیری: نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان می دهد که توسعه ابعاد هوش سازمانی در سازمان ها قدرت یادگیری سازمانی را افزایش خواهد داد.

کلیدواژه‌ها