پژوهشی کاربردی
شناسایی عوامل فشار زای شغلی فردی و سازمانی معلمان تربیت بدنی استان کردستان و ارائه مدل

سعید صادقی بروجردی؛ لاله رامین؛ حمیده حسامی

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1393، صفحه 85-94

https://doi.org/10.22044/shm.2014.279

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق شناسایی عوامل فشارزای شغلی(فردی و سازمانی) و تبیین مدل، معلمان تربیت بدنی استان کردستان بود . جامعه آماری کلیه معلمان ورزش استان کردستان(894 نفر) و با استفاده از جدول مورگان(269) نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش تحقیق توصیفی – اکتشافی و ابزار اندازه گیری پرسشنامۀ محقق اصلاح شده استرس شغلی اشپیل برگر بود. جهت ...  بیشتر

پژوهشی کاربردی
مقایسه هوش هیجانی و سبک تصمیم گیری، مدیران ادارات تربیت بدنی و سایر مدیران حوزه دانشجویی دانشگاه های تهران

سارا کشکر؛ حمید قاسمی؛ ریما مولانی

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1393، صفحه 95-104

https://doi.org/10.22044/shm.2014.280

چکیده
  هدف: بررسی رابطه هوش هیجانی و سبک تصمیم گیری، مدیران ادارات تربیت بدنی و غیرتربیت بدنی دانشگاه های شهر تهران .روش شناسی تحقیق: این تحقیق از نظر استراتژی توصیفی و از نظر مسیر اجرا پیمایشی می باشد. جامعه آماری در این پژوهش، کلیه مدیران ادارات تربیت بدنی دانشگاههای شهر تهران مجموعا به تعداد20 نفر و همچنین مدیران حوزه معاونت دانشجویی دانشگاههای ...  بیشتر

پژوهشی کاربردی
تعیین ارتباط بین روابط بین فردی با عملکرد مدیران ورزشی استان گیلان

جواد حسین پور نودهی؛ سید عماد حسینی؛ مرتضی دوستی

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1393، صفحه 105-114

https://doi.org/10.22044/shm.2014.281

چکیده
  هدف:موقعیت شغلی مانیزبه شکلی چشمگیری تحت تاثیر روابط بین فردی ما قرار می گیرند. بطوریکه حدود 90 درصد شکست های شغلی،به دلیل ناتوایی فرد دربرقراری روابط بین فردی خوب اتفاق می افتد.همچنین، امروزه سازمان ها به دنبال کارکنانی هستندکه بتوانند در مشاغل خویش خوب عمل کنند؛زیراکه عملکردخوب، بهره وری سازمانی را افزایش می دهد.لذا هدف ازاین پژوهش ...  بیشتر

پژوهشی کاربردی
بررسی ارتباط هوش سازمانی با یادگیری سازمانی در ادارۀ کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی

زهرا سادات میرزا زاده؛ یاسر صفار

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1393، صفحه 115-124

https://doi.org/10.22044/shm.2014.282

چکیده
  چکیده:هدف : هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط بین هوش با یادگیری سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی بود. روش شناسی: روش تحقیق حاضر، توصیفی از نوع همبستگی می باشد. نمونه آماری به روش تمام شمار و برابر کل جامعه آماری (70نفر) در نظر گرفته شد. جمع آوری داده ها توسط پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت (٢٠٠٣)، (90/0=α) و یادگیری سازمانی دیان نیفه ...  بیشتر

مقاله مستقل
پیش بینی جوسازمانی نوآورانه بر اساس عدالت و حمایت سازمانی اداره کل ورزش و جوانان شهر مشهد

نازنین راسخ؛ حسن مظفری

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1393، صفحه 125-135

https://doi.org/10.22044/shm.2014.283

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش بررسی تاثیر عدالت و حمایت سازمانی بر جوسازمانی نوآورانه کارکنان اداره ورزش و جوانان شهر مشهد است. روش شناسی: این تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی – همبستگی، که به شکل میدانی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارمندان اداره کل ورزش و جوانان شهر مشهد(57 نفر) است، که نمونه آماری به صورت ...  بیشتر

پژوهشی کاربردی
ارتباط نگرش شغلی با سلامت سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان

محمد جوادی پور؛ علی پارساجو

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1393، صفحه 137-146

https://doi.org/10.22044/shm.2014.284

چکیده
  چکیده هدف: هدف این تحقیق بررسی ارتباط نگرش شغلی با سلامت سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان است. روش‌شناسی: روش این پژوهش از نوع همبستگی است که به روش میدانی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق، همه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان به تعداد 161 نفر بودند که نمونه آماری بر اساس جدول کرجسای و مورگان به تعداد 118 نفر، ...  بیشتر

پژوهشی کاربردی
رابطه سرمایه اجتماعی و بهره وری کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی

خسرو خضرپور؛ محمد مازیاری؛ رضا صابونچی

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1393، صفحه 147-156

https://doi.org/10.22044/shm.2014.285

چکیده
  هدف: هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و بهره‌وری کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان ‏غربی بود.‏روش شناسی: روش تحقیق از نوعی توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق را کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان ‏استان آذربایجان غربی با مدرک حداقل دیپلم (110=‏N‏) تشکیل می‌دادند که با استفاده از جدول مورگان، تعداد ...  بیشتر