نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

2 استادیار دانشگاه پیام نور

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزش دانشگاه آزاد کرج

چکیده

هدف: بررسی رابطه هوش هیجانی و سبک تصمیم گیری، مدیران ادارات تربیت بدنی و غیرتربیت بدنی دانشگاه های شهر تهران .
روش شناسی تحقیق: این تحقیق از نظر استراتژی توصیفی و از نظر مسیر اجرا پیمایشی می باشد. جامعه آماری در این پژوهش، کلیه مدیران ادارات تربیت بدنی دانشگاههای شهر تهران مجموعا به تعداد20 نفر و همچنین مدیران حوزه معاونت دانشجویی دانشگاههای شهر تهران مجموعا 40 نقر بودند. نمونه گیری در این تحقیق به دلیل تعداد محدود جامعه مورد مطالعه به صورت کل شمار بود.. در این تحقیق به منظور جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی برادبری و پرسشنامه استاندارد تصمیم گیری نیگرن استفاده شد.
نتایج: میزان هوش هیجانی مدیران تربیت بدنی از مدیران غیر تربیت بدنی بالاتر بوده است ولی میان سبک تصمیم گیری آنها تفاوت معنا داری وجود نداشت. همچنین هوش هیجانی با سبک تصمیم گیری منطقی رابطه مثبت و با تصمیم گیری بر پایه شک و تردید رابطه معکوس داشت.

کلیدواژه‌ها