نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 استادیار پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه بین المللی امام رضا

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش بررسی تاثیر عدالت و حمایت سازمانی بر جوسازمانی نوآورانه کارکنان اداره ورزش و جوانان شهر مشهد است. روش شناسی: این تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی – همبستگی، که به شکل میدانی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارمندان اداره کل ورزش و جوانان شهر مشهد(57 نفر) است، که نمونه آماری به صورت تمام شمار و برابر با جامعه آماری در نظر گرفته شد. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه‌ استاندارد حمایت سازمانی آیزنبرگ(1986) (84/=00 α)، پرسشنامه استاندارد عدالت سازمانی نیهوف و مورمن(1993)(96/0= α) و پرسشنامه استاندارد جو سازمانی نوآورانه سیگل و کایمر(1978)(81/ =0 α) استفاده شد. برای تعیین روایی پرسشنامه‌ها از متخصصان مدیریت علوم ورزشی بهره گرفته شده است. داده‌های تحقیق با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تحلیل شدند. یافته ها : نتایج به دست آمده از ضریب همبستگی نشان داد که بین حمایت و عدالت سازمانی و ابعاد آن با جوسازمانی نوآورانه رابطه مثبت و معنی‌دار وجود دارد. همچنین مشخص شد که حمایت و عدالت سازمانی توان پیش بینی مثبت و معنی‌دار جوسازمانی نوآورانه را دارا هستند. نتیجه گیری: مدیران سازمانها با برقراری عدالت و حمایت سازمانی، می توانند موجب بروز رفتارهای خلاقانه و مبتکرانه در سازمان شوند.

کلیدواژه‌ها