نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت اله آملی

2 استادیار دانشگاه شهید بهشتی

3 استادیار دانشگاه مازندران

چکیده

هدف:موقعیت شغلی مانیزبه شکلی چشمگیری تحت تاثیر روابط بین فردی ما قرار می گیرند. بطوریکه حدود 90 درصد شکست های شغلی،به دلیل ناتوایی فرد دربرقراری روابط بین فردی خوب اتفاق می افتد.همچنین، امروزه سازمان ها به دنبال کارکنانی هستندکه بتوانند در مشاغل خویش خوب عمل کنند؛زیراکه عملکردخوب، بهره وری سازمانی را افزایش می دهد.لذا هدف ازاین پژوهش تعیین ارتباط میان روابط بین فردی با عملکرد مدیران ورزشی استان‌گیلان است.
روش شناسی:جامعه آماری این تحقیق رامدیران اداره کل و روسا ونواب ادارات ورزش وجوان وروسا ونواب هیات های ورزشی استان گیلان شامل121نفرتشکیل می دهند.نمونه آماری بگونه تمام شماردر نظر گرفته شد که تعداد99پرسشنامه بطور کامل وصول گردید. برای جمع آوری اطلاعات ازپرسشنامه روابط بین شخصی اسمیت وموسکا (2001) وپرسشنامه ارزیابی عملکرد تعدیل شده استفاده گردید.روایی پرسشنامه ها توسط10 نفر از اساتید مدیریت ورزشی کشوربه تایید رسیدو پایایی درونی آنها ازروش آلفای کرونباخ به ترتیب 83/0 و79/0بدست آمد.تحلیل داده ها نیزبا استفاده از آزمون کالموگروف-اسمیرنوف، همبستگی پیرسون ورگرسیون چندگانه استفاده شد.
یافته ها: براساس یافته های این پژوهش، بین روابط بین فردی باعملکرد مدیران ورزشی استان گیلان ارتباط مثبت ومعناداری وجود دارد.نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه نیز نشان دادکه بعدکلی روابط بین فردی در پیش بینی عملکرد مدیران معنی دارمی باشد.
نتایج:نتایج نشان دادکه مهارت درارتباطات بویژه روابط بین فردی درعملکرد موثردرکارنقش حیاتی ودارای اهمیت بسیار می باشد واگر به درستی به کارگرفته نشوند می توانند عملکردمدیران را با مشکلات عدیده ای روبرو سازد.لذاپیشنهاد می شود مدیران برای بالابردن وبهبودروابط بین فردی خود از تکنیک های ارتباطات اثربخش بین فردی بهره بگیرند.

کلیدواژه‌ها