نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

چکیده

چکیده
هدف: هدف این تحقیق بررسی ارتباط نگرش شغلی با سلامت سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان است.
روش‌شناسی: روش این پژوهش از نوع همبستگی است که به روش میدانی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق، همه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان به تعداد 161 نفر بودند که نمونه آماری بر اساس جدول کرجسای و مورگان به تعداد 118 نفر، به صورت تصادفی هدفمند انتخاب شده‌اند. ابزار این تحقیق شامل پرسشنامه های سلامت سازمانی هوی و فلدمن (1996)، و سنجش نگرش شغلی عظیمی و همکاران (1390)، می‌باشد. روایی پرسشنامه ها توسط 10 نفر از متخصصان امر تایید و ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامة نگرش شغلی و سازمانی کارکنان 92 درصد و برای پرسشنامة سلامت سازمانی 86 درصد محاسبه گردید. از آمار توصیفی و استنباطی ( آزمون‌های کلموگروف - اسمیرنوف، همبستگی پیرسون و رگرسیون) برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید.
یافته ها: نتایج تحقیق نشان دادند؛ بین همه مولفه‌های نگرش شغلی با سلامت سازمانی، همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد و مولفه عوامل سازمانی و محیطی به تنهایی در حدود 2/29 درصد از تغییرات سلامت سازمانی را تبیین می‌کند.
نتیجه‌گیری: بهبود در نگرش شغلی کارکنان می‌تواند به بهبود سلامت سازمانی و ﺗﻮازن مناسب در زﻧﺪﮔﻲ ﺷـﻐﻠﻲ و ﺧـﺎﻧﻮادﮔﻲ کارکنان منجر شود، که البته تاثیر این عوامل می‌تواند در بخش‌های مختلف اداری و افراد با تحصیلات متفاوت، دارای شدت و ضعف باشد.

کلیدواژه‌ها