نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه کردستان

2 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی

3 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

هدف از انجام این تحقیق شناسایی عوامل فشارزای شغلی(فردی و سازمانی) و تبیین مدل، معلمان تربیت بدنی استان کردستان بود . جامعه آماری کلیه معلمان ورزش استان کردستان(894 نفر) و با استفاده از جدول مورگان(269) نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش تحقیق توصیفی – اکتشافی و ابزار اندازه گیری پرسشنامۀ محقق اصلاح شده استرس شغلی اشپیل برگر بود. جهت توصیف داده ها از آمار توصیفی و تحلیل آن ها از آزمون های استنباطی،ضریب همبستگی پیرسون، فریدمن، تحلیل عاملی اکتشافی وتحلیل عاملی تأییدی و نرم افزارهایspss18 ولیزرل استفاده شد. نتایج نشان داد که معلمان ورزش با سابقه ی کاری کمتر،استرس بیشتری را نسبت به بقیه دریافت می کنند. زنان استرس بیشتری را نسبت به مردان تجربه می کنند. میزان استرس درمعلمانی که تحصیلات بالاتر داشته اند بیشتر بود.سابقه کار، جنسیت و میزان تحصیلات با عوامل فشارزای شغلی سازمانی ارتباط معنی داری نداشت. مدل نهایی عوامل فشار زای شغلی (فردی و سازمانی) نشان داد که عوامل حساسیت و کیفیت کار، توسعۀ منابع، و مشارکت و همکاری به ترتیب دارای بیشترین اثر گذاری در ایجاد استرس بر معلمان ورزش هستند. بنابر این تصمیم گیران باید با مدنظر قرار دادن این نتایج سیاست هایی در جهت کاهش استرس و افزایش بهره وری معلمان ورزش اتخاذ نمایند.

کلیدواژه‌ها