نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

2 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه ارومیه

3 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

چکیده

هدف: هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و بهره‌وری کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان ‏غربی بود.‏
روش شناسی: روش تحقیق از نوعی توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق را کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان ‏استان آذربایجان غربی با مدرک حداقل دیپلم (110=‏N‏) تشکیل می‌دادند که با استفاده از جدول مورگان، تعداد 85 نفر به ‏عنوان نمونه آماری مشخص شدند. ابزار جمع آوری داده‌ها، دو پرسشنامه سرمایه اجتماعی با 20 سوال و پرسشنامه بهره‌وری ‏با 42 سوال بود. روایی پرسشنامه‌ها به شکل صوری و پایایی آنها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب 87/0و 83/0 ‏محاسبه شد. برای تحلیل داده‌ها از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چندگانه استفاده شد.‏
یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان داد که بین سرمایه اجتماعی با بهره‌وری (367/0 =‏r‏ ، 001/0=‏p‏ )، بین بعد شناختی سرمایه ‏اجتماعی با بهره‌وری (449/0 =‏r‏ ، 001/0=‏p‏ ) و بین بعد ساختاری سرمایه اجتماعی با بهره‌وری (347/0 =‏r‏ ، 001/0=‏p‏ ) ‏رابطه مثبت و معنی‌دار وجود دارد. همچنین، تحلیل رگرسیون نشان داد که ابعاد شناختی و ساختاری سرمایه اجتماعی 1/23 ‏درصد از واریانس بهره‌وری را پیش‌بینی می‌کنند (03/15=‏F؛000/0=‏p‏). ‏
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج تحقیق، به منظور افزایش بهره‌وری کارکنان، توجه به سرمایه اجتماعی اجتناب ناپذیر است.‏

کلیدواژه‌ها