اثر عدالت سازمانی بر رفتارهای ضد تولید با میانجی‌گری عواطف شغلی: مورد مطالعه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خوزستان

آتوسا قاسمی نژاددهکردی؛ علی محمد امیرتاش؛ محمد علی اصلانخانی

دوره 5، شماره 1 ، دی 1396، ، صفحه 117-131

https://doi.org/10.22044/shm.2018.6408.1639

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی اثرعدالت سازمانی بر رفتار ضد تولید با میانجی‌گری عواطف شغلی بود. روش‌شناسی: جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خوزستان بود که تعداد 240 نفر از آن‌ها به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه از مقیاس‌های استانداردی که روایی و پایایی ...  بیشتر

پیش بینی جوسازمانی نوآورانه بر اساس عدالت و حمایت سازمانی اداره کل ورزش و جوانان شهر مشهد

نازنین راسخ؛ حسن مظفری

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1393، ، صفحه 125-135

https://doi.org/10.22044/shm.2014.283

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش بررسی تاثیر عدالت و حمایت سازمانی بر جوسازمانی نوآورانه کارکنان اداره ورزش و جوانان شهر مشهد است. روش شناسی: این تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی – همبستگی، که به شکل میدانی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارمندان اداره کل ورزش و جوانان شهر مشهد(57 نفر) است، که نمونه آماری به صورت ...  بیشتر