تبیین نقش هوش سازمانی بر اثربخشی سازمانی با بررسی نقش میانجی یادگیری سازمانی (کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان جنوبی)

عاطفه ابطحی نیا؛ سمانه راستگو

دوره 6، شماره 1 ، مهر 1397، ، صفحه 125-142

https://doi.org/10.22044/shm.2019.7383.1796

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش بررسی ارتباط هوش سازمانی بر اثربخشی سازمانی با بررسی نقش میانجی یادگیری سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان جنوبی بود.روش شناسی: روش پژوهش حاضر توصیفی و طرح آن از نوع همبستگی است که به روش میدانی انجام گرفت. جامعۀ آماری این پژوهش شامل کلیۀ کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان جنوبی می باشد (190 نفر) که از بین ...  بیشتر

طراحی مدل ساختاری ارتباط مدیریت استعداد با توانمندسازی کارکنان و اثربخشی سازمانی ادارات ورزش و جوانان استان تهران

رسول نوروزی سید حسینی؛ رضا سپهوند؛ کیوان موسوی چشمه کبودی؛ فروغ فتاحی مسرور

دوره 5، شماره 1 ، مهر 1396، ، صفحه 49-65

https://doi.org/10.22044/shm.2018.5500.1497

چکیده
  هدف: هدف از این تحقیق تعیین ارتباط مدیریت استعداد با توانمندسازی کارکنان و اثربخشی سازمانی ادارات ورزش و جوانان استان تهران بود. روش‌شناسی: این تحقیق با روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و به‌صورت میدانی اجرا شد. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان تهران به تعداد 450 نفر بود که 180 نفر از آن‌ها بر اساس فرمول نمونه‌گیری ...  بیشتر

تاثیر برنامه‌ریزی راهبردی بر اثربخشی سازمانی با نقش میانجی انعطاف‌پذیری سازمانی

علی احمدی؛ بهرام یوسفی؛ حسین عیدی؛ شیرین زردشتیان

دوره 4، شماره 2 ، فروردین 1396، ، صفحه 147-162

https://doi.org/10.22044/shm.2017.4983.1402

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر برنامه‌ریزی راهبردی بر اثربخشی سازمانی با نقش میانجی انعطاف‌پذیری سازمانی با ارایه یک مدل در وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون‌های ورزشی انجام گرفت. روش شناسی: روش پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی و مبتنی بر مدل معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه مدیران ارشد، میانی و عملیاتی شاغل در وزارت ورزش ...  بیشتر

ارائه مدل معادلات ساختاری ارتقای توانمند سازی و اثربخشی سرمایه انسانی از طریق تفویض اختیار در سازمان‌های ورزشی

رسول نظری؛ نوش‌آفرین علی پناهیان

دوره 3، شماره 1 ، مهر 1394، ، صفحه 35-44

https://doi.org/10.22044/shm.2016.710

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش ارائه مدل اثربخشی سرمایه انسانی با توجه به تفویض اختیار و توانمندسازی کارکنان سازمانهای ورزشی بود. پژوهش از نوع توصیفی و به روش همبستگی انجام شد. روش شناسی: جامعه آماری این پژوهش به کلیه سرمایه های انسانی سازمانهای ورزشی استان اصفهان با حجم جامعه آماری ۴۵۰ نفر بود. بر اساس فرمول کوهن(2000) حجم نمونه207 نفر در نظر گرفته ...  بیشتر