نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

2 کارشناسی‌ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

چکیده

هدف: هدف این پژوهش ارائه مدل اثربخشی سرمایه انسانی با توجه به تفویض اختیار و توانمندسازی کارکنان سازمانهای ورزشی بود. پژوهش از نوع توصیفی و به روش همبستگی انجام شد.
روش شناسی: جامعه آماری این پژوهش به کلیه سرمایه های انسانی سازمانهای ورزشی استان اصفهان با حجم جامعه آماری ۴۵۰ نفر بود. بر اساس فرمول کوهن(2000) حجم نمونه207 نفر در نظر گرفته که به صورت تصادفی طبقه ای از بین جامعه آماری انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های اصول تفویض اختیار مؤثر جامعه صنعتی(۱۹۹۶)، توانمندسازی کارکنان اسپریتزر(۱۹۹۵) و اثربخشی سازمانی هسو(۲۰۰۲) با پایایی (96/0, 84/0, 86/0=α)استفاده شد، همچنین روایی صوری و محتوایی پرسشنامه مورد تائید متخصصان قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها آمار توصیفی، استنباطی و مدل معادلات ساختاری در نظر گرفته شد.
یافته ها: تحلیل مسیر ارائه الگو رابطه بین تفویض اختیار با توانمندسازی و ارتقای اثربخشی سرمایه انسانی سازمانهای ورزشی حاکی از مناسب بودن مدل است. ضمن بر اساس مدل رگرسیونی ارتباط بین تفویض اختیار و مؤلفه های مؤثر بودن، حق انتخاب و تصمیم گیری؛ همچنین ارتباط بین توانمندسازی و مؤلفه تصمیم گیری معنادار می باشد.
نتیجه گیری: به طور کلی می توان عنوان نمود مدیران ارشد سازمانهای ورزشی با دادن حق انتخاب های به جا و فراهم سازی شرایط مناسب در فرصت های مختلف تصمیم گیری، احساس مؤثر بودن و اعتماد به نفس را در کارکنان افزایش دهند.

کلیدواژه‌ها