پژوهشی کاربردی
بررسی رابطه عزت نفس و توسعه سازمانی با رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی شهر کرمانشاه

علی منصف؛ علی عباس حسین نژاد؛ حسین عیدی؛ غلامرضا شعبانی بهار

دوره 3، شماره 1 ، دی 1394، صفحه 1-12

https://doi.org/10.22044/shm.2016.707

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطة عزت نفس و مؤلفه‌های توسعة سازمانی با رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی بود. روش‌شناسی: روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعة آماری شامل کلیة معلمان مقطع دبیرستان دور اول و دوم شهر کرمانشاه بود که از بین آنها110 نفر به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبی و با استفاده از فرمول یامان به عنوان نمونه انتخاب ...  بیشتر

پژوهشی کاربردی
انگیزه‌های داوطلبی دانشجویان تربیت بدنی در رویدادهای علمی- ورزشی

احمد اسدی نیا؛ رحیم رمضانی نژاد؛ ابوالفضل اسدی نیا

دوره 3، شماره 1 ، دی 1394، صفحه 13-23

https://doi.org/10.22044/shm.2016.708

چکیده
  هدف: هدف از این تحقیق شناسایی انگیزه‌های داوطلبی دانشجویان تربیت بدنی در کنگره ملی علوم ورزشی نیاز نسل فردا است.روش شناسی: جامعه آماری تحقیق را کلیه داوطلبان شرکت‌کننده در " کنگره ملی علوم ورزشی نیاز نسل فردا" تشکیل داده‌اند(70=N). به علت پایین بودن حجم جامعه آماری، نمونه تحقیق برابر با جامعه تحقیق درنظر گرفته شد که در نهایت 62 داوطلب(88درصد) ...  بیشتر

مقاله مستقل
ارتباط توانمندسازی کارکنان با سلامت سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان همدان

محمد جوادی پور؛ علی پارساجو

دوره 3، شماره 1 ، دی 1394، صفحه 25-34

https://doi.org/10.22044/shm.2016.709

چکیده
  چکیدههدف: هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین توانمندسازی کارکنان با سلامت سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان همدان بود.روش‌شناسی: روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان به تعداد 161 نفر تشکیل دادند و تعداد 118 نفر از این افراد بر اساس جدول کرجسی و مورگان به روش نمونه ...  بیشتر

پژوهشی کاربردی
ارائه مدل معادلات ساختاری ارتقای توانمند سازی و اثربخشی سرمایه انسانی از طریق تفویض اختیار در سازمان‌های ورزشی

رسول نظری؛ نوش‌آفرین علی پناهیان

دوره 3، شماره 1 ، دی 1394، صفحه 35-44

https://doi.org/10.22044/shm.2016.710

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش ارائه مدل اثربخشی سرمایه انسانی با توجه به تفویض اختیار و توانمندسازی کارکنان سازمانهای ورزشی بود. پژوهش از نوع توصیفی و به روش همبستگی انجام شد. روش شناسی: جامعه آماری این پژوهش به کلیه سرمایه های انسانی سازمانهای ورزشی استان اصفهان با حجم جامعه آماری ۴۵۰ نفر بود. بر اساس فرمول کوهن(2000) حجم نمونه207 نفر در نظر گرفته ...  بیشتر

پژوهش های بنیادی
پیش‌بینی سکوت سازمانی از طریق تیپ شخصیتی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان

محمدعلی زبردست؛ مسعود نادریان جهرمی

دوره 3، شماره 1 ، دی 1394، صفحه 45-54

https://doi.org/10.22044/shm.2016.711

چکیده
  چکیدههدف: با توجه به توانایی شخصیت در پیش‌بینی رفتار کارکنان و همچنین پیامدهای مهم سکوت سازمانی، پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی سکوت سازمانی از طریق تیپ شخصیتی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان اجرا شد.روش‌شناسی: روش تحقیق توصیفی-همبستگی بود که به‌صورت میدانی اجرا شد. جامعه آماری پژوهش، کلیه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان ...  بیشتر

پژوهشی کاربردی
وضعیت ایمنی حریم‌ها، خطوط، تجهیزات و لوازم ورزشی در فضا‌های تفریحی و ورزشی، جنگل‌ها و بوستان‌های‌ منطقه 4 تهران

امیررضا خادم ازغدی

دوره 3، شماره 1 ، دی 1394، صفحه 55-64

https://doi.org/10.22044/shm.2016.712

چکیده
  هدف: در شهرهای بزرگ، پارک‌ها و بوستان‌ها از مهم‌ترین مکان‌هایی هستند که بخش عمده‌ی اوقات فراغت خانواده-ها را در خود جای می‌دهند، لذا لازم است دارای سطح مطلوبی از ایمنی باشند. به همین علت پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت ایمنی حریم‌ها، خطوط، تجهیزات و لوازم ورزشی در فضا‌های تفریحی و ورزشی، جنگل‌ها و بوستان-های منطقه 4 تهران انجام ...  بیشتر

پژوهشی کاربردی
بررسی تعلل در کار و ارتباط آن با خودکارآمدی و ابعاد کمالگرایی (مطالعه موردی: اداره کل ورزش و جوانان استان همدان)

زهرا کریمی؛ رضا اندام

دوره 3، شماره 1 ، دی 1394، صفحه 65-79

https://doi.org/10.22044/shm.2015.713

چکیده
  چکیدههدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی تعلل در کار و ارتباط آن با خودکارآمدی و ابعاد کما‌ل‌گرایی در بین کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان بود.روش‌شناسی: نمونه‌ای تصادفی از کارکنان به حجم 110 نفر انتخاب و اطلاعات جمع آوری شده توسط پرسش‌نامه‌های تعلل‌ورزی تاکمن (1991)، کمال‌گرایی فلت (2005) و خودکارآمدی شوارتز (1999) با استفاده از آزمون ...  بیشتر

پژوهشی کاربردی
ارتباط بین میزان فعالیت جسمانی و اخلاق کار: مطالعه موردی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مرکزی

اسفندیار خسروی زاده؛ عابد حقدادی؛ اکرم کمانکش

دوره 3، شماره 1 ، دی 1394، صفحه 81-92

https://doi.org/10.22044/shm.2015.714

چکیده
  چکیده هدف: هدف از انجام این پژوهش بررسی ارتباط بین میزان فعالیت جسمانی و اخلاق کار ادارات ورزش و جوانان استان مرکزی بود. روش شناسی: این پژوهش از نوع توصیفی -همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان (140 نفر) ادارات ورزش و جوانان استان مرکزی بودند که 103 نفر از آنها به شیوه تصادفی سهمیه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند، که در نهایت نتایج ...  بیشتر

پژوهشی کاربردی
رابطه بین فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی کارکنان کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران

محمدحسین شوهانی؛ محمد احسانی؛ مژگان صالحی پور

دوره 3، شماره 1 ، دی 1394، صفحه 93-103

https://doi.org/10.22044/shm.2015.715

چکیده
  هدف: تحقیق حاضر با هدف تبیین رابطه بین فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی در کارکنان کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران انجام شد.روش‌شناسی: روش تحقیق توصیفی-همبستگی است. جامعه‌ی آماری آن را کلیه‌ی کارکنان کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران به تعداد 116 نفر تشکیل دادند. نمونه آماری به علت محدود بودن جامعه آماری، برابر با کل جامعه ...  بیشتر