نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

2 استاد تمام مدیریت ورزشی دانشگاه تربیت مدرس

3 استادیار تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه ایلام

چکیده

هدف: تحقیق حاضر با هدف تبیین رابطه بین فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی در کارکنان کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران انجام شد.
روش‌شناسی: روش تحقیق توصیفی-همبستگی است. جامعه‌ی آماری آن را کلیه‌ی کارکنان کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران به تعداد 116 نفر تشکیل دادند. نمونه آماری به علت محدود بودن جامعه آماری، برابر با کل جامعه در نظر گرفته شد. به منظور جمع‌آوری داده‌ها، دو پرسشنامه فرهنگ سازمانی (دنیسون، 2000) و کارآفرینی سازمانی (هیل، 2003) استفاده شد. روایی پرسشنامه‌ها به تأیید 5 تن از متخصصان مدیریت ورزشی رسید و پایایی آن‌ها به روش آلفای کرونباخ به ترتیب؛ 91/0 و 82/0 بدست آمد. به‌منظور سازمان دادن و خلاصه کردن داده‌ها، از آمار توصیفی شامل: میانگین، انحراف معیار، جداول و نمودارها و آمار استنباطی شامل: آزمون کلموگروف-اسمیرنف، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با روش ورود همزمان استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین فرهنگ سازمانی و کارآفرینی در کارکنان کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد (05/0>p، 568/0=r). همچنین نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که مؤلفه‌های درگیرشدن در کار و انطباق‌پذیری قادر به پیش‌بینی معنادار کارآفرینی سازمانی هستند.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج؛ به نظر می‌رسد که فرهنگ سازمانی بر کارآفرینی سازمانی اثرگذار است. لذا، برای دستیابی به یک سازمان کارآفرین، توجه ویژه به مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها