نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان

2 استاد تمام مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان

3 کارشناسی‌ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران

چکیده

هدف: هدف از این تحقیق شناسایی انگیزه‌های داوطلبی دانشجویان تربیت بدنی در کنگره ملی علوم ورزشی نیاز نسل فردا است.
روش شناسی: جامعه آماری تحقیق را کلیه داوطلبان شرکت‌کننده در " کنگره ملی علوم ورزشی نیاز نسل فردا" تشکیل داده‌اند(70=N). به علت پایین بودن حجم جامعه آماری، نمونه تحقیق برابر با جامعه تحقیق درنظر گرفته شد که در نهایت 62 داوطلب(88درصد) در تحقیق شرکت نمودند. ابزار تحقیق پرسشنامه انگیزه‌های داوطلبی اندام و همکاران(1387) بود که 7 بعد انگیزه‌های شغلی، مادی، هدفمند، پیشرفت، اجتماعی، حمایتی و تعهد را با مقیاس پنج ارزشی لیکرت اندازه‌گیری می-کرد. روایی پرسشنامه به وسیله 12نفر از متخصصان مدیریت ورزشی تایید شد. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از روش ضریب آلفای کرونباخ(83/0= α)محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده های تحقیق با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام شد. به علت نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون های تحلیل واریانس یک طرفه(F) و فریدمن استفاده شد(05/0≥p).
یافته ها: نتایج نشان داد که دانشجویان به ترتیب با انگیزه‌های شغلی، پیشرفت، هدفمند، اجتماعی، حمایتی، مادی و تعهد در این رویداد شرکت کرده‌اند(05/0≥p). همچنین مشخص شد که در دانشجویان مقطع کارشناسی انگیزه های شغلی بیشتر از دانشجویان ارشد و دکتری است، ضمنا در دانشجویان دکتری انگیزه های مادی و پیشرفت بیشتر از سایر دانشجویان بود.
نتیجه گیری: پیشنهاد می‌شود، هنگام جذب و گزینش داوطلبان از بین دانشجویان، سطح تحصیلی و نوع انگیزه‌ آنها مورد توجه قرار گرفته و مدیران و مسئولین رویدادهای ورزشی براساس ارجحیت‌های داوطلبان، مسئولیت‌ها را تقسیم نمایند.

کلیدواژه‌ها