نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده

هدف: در شهرهای بزرگ، پارک‌ها و بوستان‌ها از مهم‌ترین مکان‌هایی هستند که بخش عمده‌ی اوقات فراغت خانواده-ها را در خود جای می‌دهند، لذا لازم است دارای سطح مطلوبی از ایمنی باشند. به همین علت پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت ایمنی حریم‌ها، خطوط، تجهیزات و لوازم ورزشی در فضا‌های تفریحی و ورزشی، جنگل‌ها و بوستان-های منطقه 4 تهران انجام شد.
روش‌ها: 247 پارک و بوستان این منطقه با استفاده از پرسشنامه محقق‌ساخته مورد ارزیابی قرار گرفتند. از آمار توصیفی و استنباطی برای بررسی وضعیت ایمنی مدنظر استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که وضعیت ایمنی حریم‌ها و خطوط و تجهیزات و لوازم ورزشی در فضا‌های تفریحی و ورزشی، جنگل‌ها و بوستان‌های منطقه چهار به طور کلی 35 درصد رعایت شده بود و در نواحی مختلف این منطقه هم هیچ ناحیه‌ای وضعیتی بهتر از ضعیف نداشت.
نتیجه‌گیری: وضعیت ضعیف ایمنی مورد ارزیابی نشان داد که نیاز است در قالب برنامه‌های مختلف کوتاه، میان و بلند مدت به ترتیب اولویت در ارتقاء این ایمنی بویژه در بخش کودکان اقدامات عملی انجام شود. مهم‌ترین این اقدامات در قالب پیشنهادهای همین تحقیق آورده شده‌اند.

کلیدواژه‌ها